HOTĂRÂRE Nr. 207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 6 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

Prevederile prezentei hotărâri se aplică explozivilor, astfel cum sunt definiţi în art. 2 alin. (1) lit. a).

ART. 2

(1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:

a) explozivi – materii şi articole considerate ca fiind explozive în recomandările Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase şi care se încadrează în clasa 1 a acestor recomandări;

b) recomandările Naţiunilor Unite – recomandările stabilite de Comitetul de experţi ai Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase, aşa cum au fost publicate de această organizaţie (Cartea Portocalie) şi modificate până la data adoptării prezentei hotărâri;

c) securitate – prevenirea accidentelor şi, atunci când această prevenire nu poate fi evitată, limitarea efectelor acestora;

d) siguranţă – prevenirea utilizării explozivilor ce contravine reglementărilor în vigoare şi ordinii publice;

e) armurier – orice persoană fizică sau juridică a cărei ocupaţie constă total ori parţial în fabricarea, comercializarea, schimbul, închirierea, repararea sau transformarea armelor de foc şi muniţiei;

f) transfer – orice deplasare fizică a explozivilor pe teritoriul României, precum şi dinspre statele membre ale Uniunii Europene către România sau invers, cu excepţia deplasărilor în cadrul aceluiaşi amplasament;

g) autorizaţie de transfer – decizia luată pentru a permite transferuri prevăzute de explozivi în/din România dintr-un/într-un stat membru al Uniunii Europene;

h) întreprindere/agent economic din sectorul explozivilor – orice persoană fizică sau juridică ce posedă autorizaţie care o îndreptăţeşte să se angajeze în fabricarea, depozitarea, utilizarea, transferul sau comercializarea explozivilor;

i) introducerea pe piaţă – acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, explozivii care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, în vederea distribuirii şi/sau utilizării lor în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.

(2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

(1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) explozivilor, inclusiv muniţiilor, destinaţi utilizării de către forţele armate şi poliţie;

b) articolelor pirotehnice;

c) muniţiilor de uz civil, cu excepţia prevederilor art. 26 – 34 şi art. 40 – 42.

(2) Articolele prevăzute în anexa nr. 1 sunt considerate explozivi şi intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

ART. 4

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate să clasifice anumite materii sau substanţe, care nu intră sub incidenţa prezentei hotărâri, ca fiind explozivi, în temeiul unor acte normative sau reglementări tehnice, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor prezentei hotărâri.

CAP. 2

Condiţii de introducere pe piaţă

ART. 5

Nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată introducerea pe piaţă a explozivilor care fac obiectul prezentei hotărâri şi care sunt conformi cu prevederile acesteia.

ART. 6

Explozivii trebuie să respecte cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, care le sunt aplicabile.

ART. 7

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că explozivii de uz civil:

a) sunt introduşi pe piaţă numai dacă respectă toate prevederile prezentei hotărâri;

b) poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut la art. 12;

c) au fost supuşi unei evaluări de conformitate potrivit procedurilor prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 8

În cazul în care explozivilor le sunt aplicabile şi alte reglementări care se referă la alte aspecte şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj semnifică şi conformitatea cu prevederile acelor reglementări aplicabile acestora.

ART. 9

(1) Se consideră ca fiind în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 8 explozivii care fac obiectul prezentei hotărâri şi care satisfac standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va publica şi va actualiza periodic, în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor române care adoptă standardele prevăzute la alin. (1), aprobată prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

(3) În situaţia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 8, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei înştiinţează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.

(4) Autorităţile competente vor desemna câte un reprezentant pentru participare la Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană pentru dezbaterea problemelor care pot apărea la implementarea Directivei 93/15/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil.

CAP. 3

Proceduri pentru evaluarea conformităţii

ART. 10

Evaluarea conformităţii explozivilor se face după una dintre următoarele proceduri:

1. examinarea EC de tip (modulul B), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1, la care se adaugă, la alegerea producătorului, una dintre următoarele:

a) conformitatea cu tipul (modulul C), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 2;

b) procedura referitoare la asigurarea calităţii producţiei (modulul D), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 3;

c) procedura referitoare la asigurarea calităţii produsului (modulul E), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 4;

d) procedura referitoare la verificarea produsului (modulul F), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 5;

2. verificarea unităţii de produs (modulul G), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 6.

CAP. 4

Organisme notificate

ART. 11

(1) Competenţa organismelor care urmează a fi notificate este recunoscută de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe baza unei proceduri de evaluare, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 4. Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei notifică statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute la art. 10, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană.

(3) Lista organismelor notificate şi numărul de identificare alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se actualizează permanent.

(4) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 4, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage notificarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.

CAP. 5

Marcajul de conformitate CE

ART. 12

(1) Marcajul de conformitate CE se aplică direct pe explozivi, astfel încât să fie vizibil, uşor de citit şi să nu poată fi şters sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe o placă de identificare ataşată la exploziv. În ultimă instanţă, dacă nici una dintre primele două metode nu poate fi utilizată, marcajul de conformitate CE se aplică pe ambalaj.

(2) Placa de identificare trebuie realizată în aşa fel încât să fie imposibilă reutilizarea ei.

(3) Modelul ce trebuie folosit pentru marcajul de conformitate CE este prevăzut în anexa nr. 5.

ART. 13

(1) Aplicarea pe explozivi a marcajelor care pot induce în eroare terţii în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE este interzisă.

(2) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe explozivi cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

ART. 14

(1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 43 alin. (3) stabileşte că marcajul de conformitate CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul, reprezentantul său autorizat ori persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a explozivului în cauză, fără a aduce atingere prevederilor art. 15, este obligată să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 43 alin. (3) constată că neconformitatea prevăzută la alin. (1) persistă, acesta dispune toate măsurile necesare de restricţionare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a produsului respectiv ori asigură retragerea acestuia de pe piaţă, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

ART. 15

(1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 43 alin. (3) constată că explozivii care poartă marcajul CE şi sunt utilizaţi în scopul pentru care au fost proiectaţi pot pune în pericol securitatea, acesta dispune măsuri pentru a-i retrage de pe piaţă, pentru a interzice introducerea lor pe piaţă sau libera circulaţie.

(2) Organul de control prevăzut la art. 43 alin. (3) informează în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra măsurilor luate, precizând motivele care au stat la baza deciziei şi în special dacă aceasta se datorează:

a) nerespectării cerinţelor esenţiale de securitate;

b) aplicării necorespunzătoare a standardelor;

c) unei deficienţe din cuprinsul standardelor.

(3) În cazul în care un exploziv care nu este conform poartă marcajul CE, organul de control prevăzut la art. 43 alin. (3) dispune măsurile corespunzătoare împotriva persoanei/persoanelor care a/au aplicat marcajul şi informează în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra deciziilor sale.

(4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3).

CAP. 6

Supravegherea transferurilor de explozivi

ART. 16

Explozivii care fac obiectul prezentei hotărâri pot fi transferaţi numai cu respectarea prevederilor art. 17 – 25.

ART. 17

În cazul transferurilor explozivilor reglementaţi de prezenta hotărâre, controalele efectuate în conformitate cu normele de drept comunitar sau cu legislaţia naţională nu se mai efectuează sub formă de controale în interiorul frontierelor, ci numai ca parte a procedurilor normale de control aplicate fără discriminare pe teritoriul Uniunii Europene.

ART. 18

(1) Autorizaţia pentru transferul explozivilor se obţine de către destinatar de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de la inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie.

(2) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie verifică dacă destinatarul este autorizat legal să primească explozivi şi dacă posedă autorizaţiile necesare.

(3) Persoana responsabilă pentru transfer informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratul judeţean de poliţie sau autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la itinerarul de deplasare a transportului de explozivi, inclusiv al celor aflate în tranzit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, solicitând autorizarea acestora.

ART. 19

Atunci când există suspiciuni în ceea ce priveşte dreptul destinatarului de a primi explozivi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie transmite Comisiei Europene informaţiile deţinute în acest sens.

ART. 20

(1) Dacă Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie aprobă un transfer, acesta emite destinatarului un document reprezentând autorizaţia de transfer, care trebuie să cuprindă toate informaţiile prevăzute la art. 22.

(2) Acest document însoţeşte explozivii până la destinaţia declarată şi este prezentat, la cerere, organelor de control.

(3) Destinatarul păstrează o copie a documentului, pe care o prezintă organelor de control din locul de destinaţie, la cererea acestora.

(4) Modelul documentului pentru transferul explozivilor este prezentat în anexa nr. 6.

(5) Documentul pentru transfer, conform modelului, este un document valabil pentru a însoţi explozivii transferaţi până ajung la destinaţie.

(6) Documentul pentru transferul explozivilor nu este valabil şi pentru transferul muniţiilor.

(7) Documentul pentru transferul explozivilor, denumit în continuare document, se întocmeşte în trei exemplare, luându-se măsurile necesare care să includă mijloace de securizare sigure pentru a-l face de nefalsificat.

(8) Documentul se tipăreşte pe hârtie având minimum 80 g/mp care să fie suficient de rezistentă pentru a nu se rupe şi a nu se şifona uşor în condiţii normale de utilizare.

ART. 21

(1) Dacă Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie consideră că nu sunt necesare măsuri speciale de siguranţă, cum ar fi cele prevăzute la art. 22, explozivii pot fi transferaţi pe teritoriul României sau pe o parte a teritoriului României fără furnizarea informaţiilor prevăzute în acelaşi articol.

(2) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie emite atunci o autorizaţie de transfer pe durată determinată, care poate fi suspendată sau retrasă în orice moment pe baza unei decizii motivate.

(3) Documentul menţionat la art. 20 se referă în acest caz doar la autorizaţia prevăzută la alin. (2) şi însoţeşte explozivii până la destinaţie.

ART. 22

Dacă transferul explozivilor necesită supraveghere specială pentru a respecta cerinţele particulare de siguranţă, destinatarul trebuie să furnizeze înainte de transfer Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie de la locul de destinaţie următoarele date:

a) numele şi adresele operatorilor implicaţi; aceste date trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite contactarea operatorilor, iar pe de altă parte, pentru a stabili persoanele care sunt oficial abilitate de a recepţiona transportul;

b) numărul şi cantitatea explozivilor transferaţi;

c) o descriere completă a explozivilor în cauză şi a mijloacelor de identificare, inclusiv a numărului de identificare al Naţiunilor Unite;

d) dacă explozivii urmează a fi introduşi pe piaţă, date şi informaţii cu privire la respectarea condiţiilor impuse pentru introducerea pe piaţă;

e) mijloacele de transport şi itinerarul;

f) data estimativă a plecării şi sosirii transportului;

g) dacă este necesar, punctul exact de intrare şi/sau de ieşire pe/de pe teritoriul României.

ART. 23

(1) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie analizează toate condiţiile în care are loc transferul, acordând o atenţie deosebită asigurării cerinţelor specifice de siguranţă.

(2) Transferul este autorizat numai dacă cerinţele specifice de siguranţă sunt respectate.

(3) În cazul tranzitului pe teritoriul României, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie analizează şi aprobă, în aceleaşi condiţii, informaţiile referitoare la transfer.

ART. 24

Fără a aduce atingere verificărilor obişnuite realizate de statul membru al Uniunii Europene din care porneşte transportul, pe teritoriul său, destinatarii şi operatorii implicaţi în sectorul explozivilor transmit autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene din care porneşte transportul, precum şi celor din statele membre ale Uniunii Europene tranzitate, la cererea acestora, toate datele şi informaţiile relevante pe care le posedă în legătură cu transferul de explozivi.

ART. 25

Transferul de explozivi se poate efectua numai atunci când destinatarul a obţinut toate aprobările necesare pentru transfer conform prevederilor art. 18 alin. (1) şi (3), art. 20 alin. (1) – (3), art. 21 şi 22.

CAP. 7

Supravegherea transferurilor de muniţie

ART. 26

(1) Muniţia poate fi transferată numai cu respectarea prevederilor stabilite în art. 27 – 31.

(2) Prevederile art. 27 – 31 se aplică şi în cazul transferului muniţiei care face obiectul unei vânzări prin corespondenţă.

ART. 27

În cazul transferului muniţiei către un stat membru al Uniunii Europene, înainte de orice expediţie, persoana interesată comunică Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie din locul unde se află muniţia următoarele date:

a) numele şi adresa persoanelor care vând sau transferă muniţia, ale persoanei care cumpără sau primeşte muniţia şi, când este cazul, numele şi adresa proprietarului;

b) adresa la care va fi trimisă sau transportată muniţia;

c) cantitatea de muniţie trimisă sau transportată;

d) date care fac posibilă identificarea muniţiei, precum şi o indicare a faptului că muniţia a fost verificată conform prevederilor Convenţiei din 1 iulie 1969 privind recunoaşterea reciprocă a marcării armelor de foc mici;

e) mijloacele de transfer;

f) data plecării şi data estimată pentru sosirea transportului.

ART. 28

(1) Datele prevăzute la art. 27 lit. e) şi f) nu trebuie comunicate în cazul transferului între armurieri.

(2) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie analizează condiţiile în care are loc transferul, în special cele referitoare la siguranţă.

(3) În cazul în care Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie autorizează un astfel de transfer, acesta emite o autorizaţie care cuprinde toate datele prevăzute la art. 27, autorizaţie care însoţeşte muniţia până la destinaţie.

(4) Autorizaţia trebuie prezentată Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie din locul de destinaţie, la cerere.

ART. 29

(1) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie poate acorda armurierilor dreptul de a efectua transferuri de muniţie de pe teritoriul României către armurieri dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau în tranzit pe teritoriul României, fără autorizarea prealabilă prevăzută la art. 28 alin. (3), aceştia având obligaţia respectării actelor normative în vigoare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie emite o autorizaţie valabilă timp de 3 ani, care poate fi suspendată sau anulată în orice moment, prin decizie motivată.

(3) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie emite un document care face referire la autorizaţia prevăzută la alin. (2), care însoţeşte muniţia până la destinaţie şi se prezintă autorităţilor competente din România şi din statele membre ale Uniunii Europene, la cererea acestora.

(4) Înainte de efectuarea transferului, armurierul comunică autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene din care porneşte transferul toate datele prevăzute la art. 27.

ART. 30

(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor trebuie să furnizeze celorlalte state membre ale Uniunii Europene lista cu tipurile de muniţie pentru care autorizarea transferului către teritoriul României se poate face fără a fi nevoie de un acord prealabil.

(2) Listele cu tipurile de muniţie se transmit armurierilor care au obţinut autorizaţii pentru transferuri de muniţie fără autorizarea prealabilă conform art. 29.

ART. 31

(1) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie trebuie să transmită datele şi informaţiile utile pe care le deţine în legătură cu transferurile definitive de muniţie, autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene spre teritoriul cărora se efectuează asemenea operaţiuni.

(2) Toate datele şi informaţiile primite în aplicarea art. 26 – 31 sunt comunicate cel târziu în momentul transferului autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene în care se află punctul de destinaţie al transferului şi, dacă este cazul, celor din statele membre ale Uniunii Europene tranzitate.

CAP. 8

Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 32

(1) Prin derogare de la prevederile art. 18, 20 – 22 şi art. 26 – 31, în cazul unor ameninţări grave sau atacuri asupra siguranţei prin deţinerea ori folosirea ilicită a explozivilor sau muniţiilor reglementate de prezenta hotărâre, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate lua toate măsurile necesare referitoare la transferul explozivilor ori muniţiei pentru a preveni această deţinere sau folosire ilicită.

(2) Aceste măsuri trebuie să respecte principiul proporţionalităţii şi nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie mascată în comerţul cu explozivi ori muniţii.

(3) Dacă adoptă măsurile prevăzute la alin. (1), Ministerul Administraţiei şi Internelor trebuie să le notifice imediat Comisiei Europene, care informează autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene despre aceasta.

ART. 33

(1) Autoritatea competentă pentru realizarea schimbului de informaţii pentru aplicarea prevederilor art. 16 – 31 este Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Datele de identificare a autorităţii competente pentru schimbul de informaţii şi pentru aplicarea regulilor prevăzute de art. 16 – 31 se comunică statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene.

ART. 34

În scopul aplicării prezentei hotărâri, prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 515/97 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea din urmă şi Comisie în vederea asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul vamal şi agricol, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 028 din 22 martie 1997, în special cele referitoare la confidenţialitate, se aplică întocmai.

ART. 35

Ministerul Administraţiei şi Internelor pune la dispoziţie autorităţilor competente din ţările Uniunii Europene informaţii actualizate referitoare la întreprinderile/agenţii economici din sectorul explozivilor care posedă autorizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1).

ART. 36

Ministerul Administraţiei şi Internelor trebuie să verifice dacă întreprinderile/agenţii economici din sectorul explozivilor posedă un sistem de urmărire a explozivilor, astfel încât identificarea celor care deţin sau produc explozivi să fie posibilă în orice moment.

ART. 37

Întreprinderile/agenţii economici din sectorul explozivilor păstrează acele înregistrări ale tranzacţiilor care sunt necesare pentru respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 şi 36.

ART. 38

(1) Documentele prevăzute la art. 37 trebuie păstrate cel puţin 3 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a fost efectuată tranzacţia înregistrată, chiar dacă întreprinderea/agentul economic din sectorul explozivilor şi-a încetat activitatea.

(2) Aceste documente trebuie să fie disponibile imediat pentru verificare, la cererea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

ART. 39

Atunci când Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei emite o autorizaţie cu scopul de a permite exercitarea unei activităţi de producere a explozivilor, verifică dacă persoanele responsabile sunt în măsură să respecte obligaţiile tehnice asumate.

ART. 40

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 atrage sancţionarea producătorului, reprezentantului său autorizat sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a explozivilor neconformi;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 sau 14 atrage sancţionarea producătorului, reprezentantului său autorizat sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a explozivilor fără marcajul de conformitate sau cu marcajul incorect;

c) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) şi (3), art. 22 ori 25, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea efectuării transferului de explozivi până la obţinerea aprobărilor şi informaţiilor solicitate;

d) nerespectarea prevederilor art. 27 ori art. 28 alin. (4), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea efectuării transferului de muniţie, până la obţinerea autorizaţiei şi a informaţiilor solicitate;

e) nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a procedurilor pentru evaluarea conformităţilor explozivilor.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), de către personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ART. 41

Contravenţiilor prevăzute la art. 40 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

ART. 42

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin organele împuternicite conform legislaţiei în vigoare, poate confisca orice produs care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, atunci când există suficiente probe care să ateste că acel produs va fi dobândit, utilizat sau traficat ilicit.

ART. 43

(1) Autorităţile competente în sensul prezentei hotărâri sunt Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Organul de control care asigură supravegherea transferurilor de explozivi de uz civil şi muniţii este Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(3) Organul de control care asigură supravegherea pieţei explozivilor de uz civil şi muniţiei este Inspecţia Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

ART. 44

(1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, se admite introducerea pe piaţă în România a explozivilor cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor alin. (2). Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia în care evaluarea conformităţii explozivilor prevăzuţi la art. 1, destinaţi pieţei naţionale, se realizează de către organisme recunoscute şi desemnate conform prevederilor alin. (5) prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice marcajul CS şi să emită declaraţia CS de conformitate.

(3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică identic şi pentru marcajul CS.

(4) Pe explozivii care fac obiectul prezentei hotărâri nu se pot aplica simultan marcajul CE şi marcajul CS.

(5) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional.

(6) Recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la alin. (5) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 4, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (5) şi sarcinile specifice pe care acestea trebuie să le îndeplinească se aprobă şi se actualizează ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest ordin se va menţiona pentru fiecare organism numărul de identificare alocat anterior în Registrul organismelor recunoscute.

ART. 45

Responsabilităţile producătorului sau reprezentantului său autorizat în legătură cu explozivii prevăzuţi la art. 1, introduşi pe piaţă cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru explozivii prevăzuţi la art. 1 cu marcaj CE.

ART. 46

Avizele acordate pentru explozivii prevăzuţi la art. 1 în baza legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană.

ART. 47

De la data aderării României la Uniunea Europeană se admite introducerea pe piaţă numai a explozivilor care poartă marcajul CE.

ART. 48

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 49

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2005, cu excepţia prevederilor art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (2), (3), (4), art. 15 alin. (4), art. 17, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (3), art. 33 şi ale art. 34, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

ART. 50

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei europene nr. 93/15/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la introducerea pe piaţă şi supravegherea explozivilor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 15 mai 1993, ale Directivei 2004/57/CE privind identificarea articolelor pirotehnice şi anumitor muniţii din Directiva 93/15/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la introducerea pe piaţă şi supravegherea explozivilor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 127 din 29 aprilie 2004, precum şi ale Deciziei 2004/388/CE privind documentul de transfer intracomunitar al explozivilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 120 din 24 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

ANEXA 1

ARTICOLE CONSIDERATE EXPLOZIVI

________________________________________________________________________________

Număr Denumirea şi descrierea Clasă/ Glosar

NU Diviziune (numai pentru informare)

________________________________________________________________________________

Grupa G

________________________________________________________________________________

0121 Aprinzătoare (dispozitive de 1.1 G Aprinzătoare (dispozitive de

aprindere) aprindere)

Obiecte conţinând una sau mai

multe materii explozive,

folosite pentru a declanşa o

deflagraţie într-un lanţ

pirotehnic. Ele pot fi

acţionate chimic, electric sau

mecanic.

________________________________________________________________________________

0314 Aprinzătoare 1.2 G Conform rubricii No NU 0121

(dispozitive de aprindere)

________________________________________________________________________________

0315 Aprinzătoare 1.3 G Conform rubricii No NU 0121

(dispozitive de aprindere)

________________________________________________________________________________

0325 Aprinzătoare 1.4 G Conform rubricii No NU 0121

(dispozitive de aprindere)

________________________________________________________________________________

0353 Materii explozive n.s.a. 1.4 G

________________________________________________________________________________

0454 Aprinzătoare 1.4 S Conform rubricii No NU 0121

(dispozitive de aprindere)

________________________________________________________________________________

Grupa S

________________________________________________________________________________

0131 Aprinzătoare pentru fitile 1.4 S Aprinzătoare pentru fitile

utilizate în minerit utilizate în minerit

Obiecte de concepţie variată

funcţionând prin fricţiune, şoc

sau electric şi folosit pentru

aprinderea fitilului utilizat

în minerit

________________________________________________________________________________

0349 Materii explozive n.s.a. 1.4 S

________________________________________________________________________________

În prezenta anexă s-au folosit următoarele abrevieri:

n.s.a. – nespecificat în altă parte

NU – Naţiunile Unite

No – Numărul de identificare

ANEXA 2

CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE

I. Cerinţe generale

1. Fiecare exploziv trebuie proiectat, fabricat şi furnizat în aşa fel încât să prezinte un risc minim pentru securitatea vieţii şi sănătăţii oamenilor şi să prevină deteriorarea proprietăţii şi mediului, în condiţii normale şi previzibile, în special cu privire la regulile de securitate şi practicile standard, inclusiv cele referitoare la perioada dinaintea utilizării.

2. Fiecare exploziv trebuie să atingă performanţele specifice declarate de producător, pentru a asigura cel mai mare grad de securitate şi de fiabilitate posibil.

3. Fiecare exploziv trebuie să fie proiectat şi fabricat în aşa fel încât să poată fi neutralizat, folosindu-se tehnici corespunzătoare, cu efecte minime asupra mediului înconjurător.

II. Cerinţe speciale

1. Cel puţin următoarele informaţii şi proprietăţi trebuie să fie luate în considerare, când este cazul:

a) date despre producere şi proprietăţi caracteristice, inclusiv compoziţia chimică, gradul de amestecare şi, când este cazul, dimensiunile şi distribuţia mărimii granulelor;

b) stabilitatea fizică şi chimică a explozivului în toate condiţiile mediului înconjurător în care acesta va fi expus;

c) sensibilitatea la impact şi la frecare;

d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilităţii lor fizice şi chimice;

e) puritatea chimică a explozivului;

f) rezistenţa explozivului la acţiunea apei, atunci când acesta este destinat utilizării în condiţii ude sau umede şi când siguranţa sau fiabilitatea acestuia poate fi afectată negativ de apă;

g) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci când explozivul este destinat păstrării sau utilizării la astfel de temperaturi şi când siguranţa sau fiabilitatea acestuia poate fi afectată negativ de răcirea sau încălzirea unuia dintre componenţi sau a explozivului în întregime;

h) oportunitatea utilizării explozivului în medii cu risc (de exemplu, medii puse în pericol de atmosfere grizutoase, mase calde etc.), dacă explozivul este destinat utilizării în astfel de condiţii;

i) caracteristici de securitate pentru preîntâmpinarea iniţierii sau aprinderii neaşteptate ori neatente;

j) încărcarea şi funcţionarea corectă a explozivului atunci când acesta este utilizat cu scopul pentru care a fost creat;

k) instrucţiuni corespunzătoare şi, dacă este necesar, marcaje referitoare la manipularea în condiţii de securitate, depozitarea, utilizarea şi distrugerea explozivului, scrise în limba română sau în limba/limbile oficială/oficiale a/ale statelor membre ale Uniunii Europene destinatare;

l) capacitatea explozivului, a învelişului şi a tuturor componentelor de a rezista deteriorărilor ce pot apărea în timpul depozitării până la data expirării specificată de producător;

m) specificarea tuturor dispozitivelor şi accesoriilor necesare pentru funcţionarea fiabilă şi sigură a explozivilor.

Fiecare exploziv se testează în condiţii reale. Dacă nu este posibilă testarea într-un laborator, testele se efectuează în condiţiile în care urmează să fie folosit explozivul.

2. Diferitele grupe de explozivi trebuie să respecte cel puţin cerinţele următoare:

A. Explozivi minieri

a) Metoda de iniţiere propusă trebuie să asigure detonarea sigură, fiabilă şi completă sau, după caz, deflagraţia explozivului minier. În cazul particular al pulberii negre trebuie verificată capacitatea de deflagraţie a acesteia.

b) Explozivii minieri sub formă de cartuşe trebuie să transmită detonarea de la un capăt la celălalt al lanţului de cartuşe în condiţii de siguranţă şi fiabilitate.

c) Gazele produse de explozivii minieri destinaţi utilizării în subteran trebuie să conţină monoxid de carbon, gaze nitroase, alte gaze, vapori sau reziduuri solide în suspensie, în cantităţi care, în condiţii normale de lucru, nu sunt dăunătoare pentru sănătate.

B. Fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere şi tuburi de şoc

a) Învelişurile fitilelor detonante, fitilelor de siguranţă şi cele ale fitilelor de aprindere trebuie să aibă o rezistenţă mecanică adecvată, care să permită protejarea umpluturii de exploziv în timpul expunerii la solicitări mecanice obişnuite.

b) Parametrii timpilor de ardere ai fitilelor de siguranţă trebuie indicaţi şi să corespundă în condiţii de fiabilitate.

c) Fitilele detonante trebuie să poată fi iniţiate în condiţii fiabile, să aibă o capacitate de iniţiere suficientă şi să fie respectate cerinţele referitoare la depozitare în condiţii climatice speciale.

C. Detonatoare (inclusiv detonatoare cu întârziere) şi relee

a) Detonatoarele trebuie să iniţieze fiabil detonarea explozivilor minieri destinaţi folosirii împreună cu aceştia, în toate condiţiile de utilizare previzibile.

b) Releele trebuie să poată fi iniţiate fiabil.

c) Capacitatea de iniţiere nu trebuie să fie afectată negativ de umiditate.

d) Timpii de întârziere ai detonatorilor cu întârziere trebuie să fie suficient de uniformi pentru a asigura ca probabilitatea suprapunerii timpilor de întârziere ai treptelor de timp apropiate să fie nesemnificativă.

e) Caracteristicile electrice ale detonatorilor electrici trebuie să fie indicate de ambalaj (de exemplu, curent minim de funcţionare, rezistenţă etc.).

f) Reoforii detonatorilor electrici trebuie să aibă izolaţia electrică corespunzătoare şi o rezistenţă mecanică suficient de mare, inclusiv soliditatea legăturii cu detonatorul, avându-se în vedere destinaţia acestora.

D. Propulsori şi carburanţi pentru rachete

a) Aceste materiale nu trebuie să detoneze când sunt utilizate în scopul pentru care au fost destinate.

b) Când este necesar, propulsorii trebuie să fie stabilizaţi împotriva descompunerii (de exemplu, cei bazaţi pe nitroceluloză).

c) Carburanţii solizi pentru rachete, când se află în formă comprimată sau turnată, nu trebuie să conţină fisuri ori bule de gaz accidentale care afectează în mod periculos funcţionarea lor.

ANEXA 3

PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂŢII

1. Modulul B: Examinarea EC de tip

1. Acest modul descrie acea parte din procedură prin care un organism notificat constată şi atestă faptul că un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respectă prevederile prezentei hotărâri.

2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip se înaintează de producător sau de reprezentantul său autorizat unui organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie să cuprindă:

– denumirea şi sediul producătorului, precum şi denumirea şi sediul reprezentantului său autorizat, dacă cererea este înaintată de către acesta din urmă;

– o declaraţie scrisă în care se specifică faptul că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată la un alt organism notificat;

– documentaţia tehnică, conform specificărilor de la pct. 3.

Solicitantul pune la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia considerată, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate solicita exemplare suplimentare dacă acestea îi sunt necesare în programul de examinare.

3. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri. Documentaţia trebuie să respecte, în măsura necesară acestei evaluări, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului şi trebuie să conţină, în măsura relevanţei pentru evaluare:

– o descriere generală a tipului;

– desene de concepţie şi execuţie, precum şi desenele şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

– descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor şi a modului de funcţionare a produsului;

– o listă a standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre, aplicate total sau parţial, precum şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru respectarea cerinţelor esenţiale de securitate menţionate în prezenta hotărâre, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre;

– rezultatele calculelor de proiectare efectuate, rezultatele testelor etc.;

– rapoarte de încercare.

4. Organismul notificat:

4.1. examinează documentaţia tehnică, verifică dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu această documentaţie şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor relevante ale standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre, precum şi componentele proiectate fără aplicarea dispoziţiilor relevante din aceste standarde;

4.2. efectuează sau dispune efectuarea examinărilor corespunzătoare şi testelor necesare pentru a verifica dacă au fost aplicate standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre şi dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri;

4.3. efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi testelor necesare pentru a verifica dacă producătorul a ales aplicarea standardelor relevante şi dacă acestea au fost efectiv aplicate;

4.4. ajunge la un acord cu solicitantul în privinţa locului unde se efectuează examinările şi testele aplicate.

5. Când tipul de exploziv satisface dispoziţiile relevante ale prezentei hotărâri, organismul notificat emite solicitantului un certificat de conformitate EC de tip. Acest certificat conţine numele şi adresa producătorului, concluziile examinării şi datele necesare pentru identificarea tipului de exploziv aprobat.

O listă cu părţile relevante din documentaţia tehnică se anexează la certificat, o copie rămânând la organismul notificat.

Dacă organismul notificat refuză să emită un certificat de tip producătorului sau reprezentantului său, organismul notificat transmite motivele detaliate ale acestui refuz.

Se va prevedea o clauză privind o procedură de apel/recurs.

6. Solicitantul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare EC de tip cu privire la toate modificările asupra produsului aprobat, fiind necesare aprobări suplimentare atunci când astfel de modificări pot afecta respectarea cerinţelor esenţiale de securitate sau a condiţiilor specificate pentru folosirea produsului respectiv. Aprobarea suplimentară se emite sub forma unei modificări a certificatului original de conformitate EC de tip.

7. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informaţiile relevante referitoare la certificatele de examinare EC de tip şi la modificările aprobate şi retrase.

8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor EC de tip şi/sau ale modificărilor. Anexele la certificate se păstrează la dispoziţia celorlalte organisme notificate.

9. Producătorul sau reprezentantul său autorizat păstrează alături de documentaţia tehnică toate copiile certificatelor EC de tip şi ale modificărilor acestora, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data ultimei fabricări a produsului în cauză.

Când nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este stabilit pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică disponibilă revine persoanei care introduce produsul pe piaţă.

2. Modulul C: Conformitatea de tip

1. Acest modul descrie acea parte din procedură prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul EC de tip şi satisfac cerinţele prezentei hotărâri aplicabile acestora. Producătorul ataşează marcajul CE pe fiecare exploziv şi redactează o declaraţie scrisă de conformitate.

2. Producătorul aplică toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricaţie asigură conformitatea produsului fabricat cu tipul specificat în certificatul de conformitate EC de tip şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute de prezenta hotărâre.

3. Producătorul sau reprezentantul său autorizat păstrează o copie a declaraţiei de conformitate cel puţin 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a produsului în cauză. Dacă nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică disponibilă revine persoanei care introduce produsul pe piaţă.

4. Un organism notificat ales de producător efectuează sau dispune efectuarea examinărilor produsului la intervale de timp aleatorii. Se examinează o mostră adecvată de produs finit, prelevată pe loc de organismul notificat; se aplică testele corespunzătoare definite în standardul sau în standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre, aplicabile, sau se efectuează teste echivalente pentru verificarea conformităţii produsului cu cerinţele prezentei hotărâri. În cazul în care una sau mai multe mostre nu sunt conforme, organismul notificat dispune măsurile corespunzătoare.

Pe răspunderea organismului notificat, producătorul ataşează simbolul de identificare al organismului notificat pe parcursul procesului de fabricaţie.

3. Modulul D: Asigurarea calităţii producţiei

1. Acest modul prezintă procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigură şi declară că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de conformitate EC de tip şi satisfac cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul ataşează marca CE pe fiecare exploziv şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate. Marca CE este însoţită de simbolul de identificare al organismului notificat responsabil pentru verificările prevăzute la pct. 4.

2. Producătorul aplică un sistem de calitate aprobat pentru producţie, control final şi testare, conform pct. 3, şi se supune controalelor prevăzute la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru explozivii în cauză.

Cererea trebuie să includă:

– toate informaţiile relevante pentru categoria de explozivi în cauză;

– documentele referitoare la sistemul de calitate;

– documentaţia tehnică în legătură cu tipul aprobat şi o copie a certificatului de conformitate EC de tip.

3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea explozivilor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri, care li se aplică.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de fabricant trebuie să fie documentate într-o manieră sistematică şi ordonată, sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentele privind sistemul de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor de calitate şi a dosarelor de calitate.

El trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

– obiectivelor de calitate şi structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea explozivilor;

– tehnicilor de fabricaţie, de control şi de asigurare a calităţii, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;

– examinărilor şi testelor care vor fi efectuate înaintea, pe parcursul şi la sfârşitul fabricaţiei, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;

– dosarelor de calitate, cum ar fi buletinele şi datele de control, datele de etalonare, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.;

– mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate al explozivilor şi a funcţionării efective a sistemului de calitate.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. El analizează conformitatea sistemului de calitate cu acele cerinţe care aplică standardele armonizate relevante. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea respectivei tehnologii de produs.

Procedura de evaluare include o vizită de control în localul producătorului. Decizia este comunicată producătorului. Înştiinţarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare argumentată.

3.4. Producătorul trebuie să se angajeze că respectă obligaţiile impuse de sistemul de calitate aprobat şi că menţine sistemul de calitate la un nivel adecvat şi eficient.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare propusă în sistemul de calitate.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să hotărască dacă sistemul de calitate astfel modificat mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

El înştiinţează producătorul cu privire la hotărârea sa. Înştiinţarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare argumentată.

4. Supravegherea pe răspunderea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile impuse de sistemul de calitate aprobat.

4.2. Producătorul permite accesul organismului notificat în incintele în care au loc fabricaţia, controlul, testarea şi depozitarea şi furnizează acestuia toate informaţiile necesare, în principal:

– documentaţia privind sistemul de calitate;

– dosarele de calitate, cum ar fi rapoartele inspecţiilor şi datele încercărilor, etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi trebuie să furnizeze producătorului buletine de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea unor teste pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcţionează corect; dacă este necesar, organismul notificat furnizează producătorului un proces-verbal al vizitei şi, în cazul efectuării unui test, un buletin de analiză.

5. Producătorul păstrează la dispoziţia organelor de control, timp de 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a produsului, următoarele:

– documentaţia prevăzută la pct. 3.1 a doua liniuţă;

– adaptările prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf;

– hotărârile şi procesele-verbale ale organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4 ultimul paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.

6. Fiecare organism notificat furnizează celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobările emise sau retrase pentru sistemul de calitate.

4. Modulul E: Asigurarea calităţii produsului

1. Acest modul prezintă procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigură şi declară că explozivii sunt în conformitate cu tipurile descrise în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul ataşează marcajul CE pe fiecare exploziv şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul CE este însoţit de simbolul de identificare al organismului notificat pentru verificările prevăzute la pct. 4.

2. Producătorul aplică un sistem de calitate aprobat pentru producţie, control final şi testare, conform pct. 3. El se supune controalelor prevăzute la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru explozivii pe care îi produce.

Cererea trebuie să includă:

– toate informaţiile relevante pentru categoria de explozivi prevăzută;

– documentaţia sistemului de calitate;

– documentaţia tehnică în legătură cu tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.

3.2. În cadrul sistemului de calitate este examinat fiecare exploziv şi se efectuează testele corespunzătoare definite de standardul/standardele relevant/relevante prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre sau teste echivalente pentru verificarea conformităţii acestuia cu cerinţele prezentei hotărâri. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului de calitate trebuie să permită interpretarea uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi dosarelor de calitate.

Ea trebuie să cuprindă, în principal, descrieri adecvate ale:

– obiectivelor de calitate şi structurii organizatorice, ale responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea explozivilor;

– examinărilor şi testelor care vor fi efectuate după fabricaţie;

– mijloacelor de verificare a funcţionării efective a sistemului de calitate;

– dosarelor de calitate, cum ar fi rapoartele inspecţiilor şi datele încercărilor, etalonărilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta respectă cerinţele prevăzute la pct. 3.2. El prezumă conformitatea cu cerinţele prevăzute la pct. 3.2 pentru sistemele de calitate care aplică standardele armonizate relevante.

Echipa de audit trebuie să conţină cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei respectivului produs. Procedura de evaluare poate include o vizită de control în incintele producătorului.

Decizia se comunică producătorului. Această decizie trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia de evaluare motivată.

3.4. Producătorul se angajează să respecte obligaţiile impuse de sistemul de calitate pe care l-a aprobat şi să menţină sistemul de calitate la un nivel adecvat şi eficient.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare propusă în sistemul de calitate.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de calitate astfel modificat mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.

El comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile controlului şi decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea pe răspunderea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura că producătorul îndeplineşte cum se cuvine obligaţiile impuse de sistemul de calitate aprobat.

4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în incintele în care au loc fabricaţia, controlul, testarea şi depozitarea şi să îi furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special:

– documentaţia privind sistemul de calitate;

– documentaţia tehnică;

– dosarele de calitate, cum ar fi rapoartele inspecţiilor şi datele încercărilor, etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat realizează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi transmite producătorului buletine de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea unor teste pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcţionează corect; dacă este necesar, organismul notificat transmite producătorului un proces-verbal al vizitei şi, în cazul efectuării unui test, un buletin de analiză.

5. Producătorul păstrează la dispoziţia organelor de control, timp de 10 ani de la data de fabricaţie a ultimului produs, următoarele:

– documentaţia prevăzută la pct. 3.1 a doua liniuţă;

– adaptările prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf;

– deciziile şi procesele-verbale ale organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4 ultimul paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.

6. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobările emise sau retrase pentru sistemele de calitate.

5. Modulul F: Verificarea produsului

1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene verifică şi confirmă că explozivii care fac obiectul dispoziţiilor pct. 3 sunt în conformitate cu tipurile descrise în certificatul de conformitate EC de tip şi satisfac cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.

2. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea explozivilor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri, care li se aplică. El aplică marcajul EC pe fiecare exploziv şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.

3. Organismul notificat efectuează examinările şi testele corespunzătoare pentru a verifica dacă explozivii corespund cerinţelor relevante din prezenta hotărâre, examinând şi testând fiecare exploziv, aşa cum este prevăzut la pct. 4.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat păstrează o copie a declaraţiei de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data de fabricaţie a ultimului exploziv.

4. Verificarea prin examinare şi testarea fiecărui exploziv

4.1. Toţi explozivii sunt examinaţi individual şi se efectuează testele corespunzătoare stabilite de standardul/standardele prevăzut/prevăzute la art. 9 alin. (2) sau se efectuează teste echivalente pentru a verifica dacă aceştia sunt în conformitate cu tipul relevant şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.

4.2. Organismul notificat aplică sau determină aplicarea simbolului său de identificare pe fiecare exploziv aprobat şi întocmeşte un certificat scris de conformitate referitor la testele efectuate.

4.3. Producătorul sau reprezentantul său autorizat are capacitatea de a furniza, la cerere, certificatele de conformitate ale organismului notificat.

6. Modulul G: Verificare unitară

1. Acest modul descrie procedura prin care un producător asigură şi declară că explozivul care a obţinut certificatul prevăzut la pct. 2 respectă cerinţele relevante ale prezentei hotărâri. Producătorul aplică marcajul CE pe exploziv şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.

2. Organismul notificat examinează explozivul şi efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardul/standardele prevăzut/prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre sau teste echivalente, pentru a asigura conformitatea explozivului cu cerinţele corespunzătoare ale prezentei hotărâri.

Organismul notificat aplică sau determină aplicarea simbolului său de identificare pe explozivul aprobat şi întocmeşte un certificat de conformitate privind testele efectuate.

3. Documentaţia tehnică are rolul de a permite evaluarea conformităţii cu cerinţele prezentei hotărâri şi în înţelegerea proiectării, fabricării şi modului de funcţionare a explozivului.

Documentaţia trebuie să cuprindă, în măsura în care este necesar pentru evaluare:

– o descriere generală a tipului;

– desenele de concepţie şi de execuţie, precum şi desenele şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

– descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor prevăzute şi a modului de funcţionare a explozivului sau a sistemului de protecţie;

– o listă a standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta hotărâre, aplicate total sau parţial, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru respectarea cerinţelor esenţiale de securitate menţionate în prezenta hotărâre, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta hotărâre;

– rezultatele calculelor de proiectare, ale testelor etc. efectuate;

– buletinele de analiză.

ANEXA 4

CRITERII MINIME

care trebuie luate în considerare pentru notificarea organismelor

1. Organismul, directorul acestuia sau personalul responsabil cu efectuarea operaţiunilor de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau utilizatorul explozivilor verificaţi şi nici reprezentant autorizat al acestora. Ei nu pot interveni, nici direct şi nici ca reprezentanţi autorizaţi, în proiectarea, fabricarea, comercializarea sau mentenanţa acestor explozivi. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informaţii tehnice între producător şi organism.

2. Organismul şi personalul responsabil cu realizarea controlului trebuie să efectueze testele de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţă tehnică şi să nu fie supuşi presiunilor şi stimulentelor, în special financiare, care pot influenţa decizia sau rezultatele inspecţiei, în special din partea persoanelor ori grupurilor de persoane care au un interes în rezultatul verificărilor.

3. Organismul trebuie să dispună de personalul şi de mijloacele necesare pentru a-i permite să-şi îndeplinească adecvat sarcinile administrative şi tehnice legate de verificare; de asemenea, el trebuie să aibă acces la materialele necesare pentru verificări speciale.

4. Personalul responsabil cu realizarea controlului trebuie să aibă:

– formare temeinică tehnică şi profesională;

– cunoştinţe satisfăcătoare ale reglementărilor privind verificările pe care le efectuează şi o experienţă adecvată pentru astfel de verificări;

– capacitatea de a redacta certificatele, rapoartele şi procesele-verbale care reprezintă materializarea verificărilor efectuate.

5. Independenţa personalului responsabil cu realizarea controlului este garantată. Remunerarea acestuia nu trebuie să depindă de numărul controalelor efectuate sau de rezultatele unor asemenea teste.

6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta este asumată de stat, în conformitate cu legislaţia naţională, sau în care statul este direct răspunzător de controalele efectuate.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în efectuarea sarcinilor prevăzute de prezenta hotărâre, mai puţin faţă de autorităţile competente prevăzute la art. 43 alin. (1) din prezenta hotărâre.

ANEXA 5

MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

Marcajul de conformitate CE este constituit din iniţialele CE în următoarea formă:

Figura 1, reprezentând marcajul de conformitate CE, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 6 aprilie 2005, la pagina 13.

Diversele elemente ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni pe verticală, care nu pot să fie mai mici de 5 mm.

În situaţia micşorării sau măririi marcajului de conformitate CE, trebuie respectate proporţiile din reprezentarea grafică de mai sus.

ANEXA 6

MODELUL

documentului pentru transferul explozivilor

______________________________________________________________________________

| |

| Transfer de explozivi pe teritoriul României şi/sau al unui stat membru |

| al Uniunii Europene (cu excepţia muniţiilor) (art. 16 – 25 din |

| Hotărârea de Guvern*1)) |

| |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Tipul autorizaţiei |

|______________________________________________________________________________|

| Data expirării*): |

|______________________________________________________________________________|

| Transfer unic (art. 20 din Hotărârea | Transferuri multiple-durată |

| de Guvern*1)) | determinată (art. 21 din Hotărârea |

| | de Guvern*1)) |

|_______________________________________|______________________________________|

| 2. Informaţii asupra operatorilor | |

|_______________________________________|______________________________________|

| 2.1. Destinatar*) | 2.2. Furnizor |

|_______________________________________|______________________________________|

| Denumirea: | Denumirea: |

| | |

| | |

| | |

| Adresa (sediu social): | Adresa (sediu social): |

| | |

| | |

| | |

| Nr. telefon: | Nr. telefon: |

| | |

| | |

| Fax: | Fax: |

| | |

| | |

| E-mail: | E-mail: |

| | |

| | |

| Semnătura: | Semnătura: |

| | |

|_______________________________________|______________________________________|

| 2.3. Transportator/transportatori |

|______________________________________________________________________________|

| Denumirea: | Denumirea: | Denumirea: |

| | | |

| | | |

| | | |

| Adresa (sediu social): | Adresa (sediu social): | Adresa (sediu social): |

| | | |

| | | |

| | | |

| Nr. telefon: | Nr. telefon: | Nr. telefon: |

| | | |

| | | |

| Fax: | Fax: | Fax: |

| | | |

| | | |

| E-mail: | E-mail: | E-mail: |

| | | |

|_________________________|_________________________|__________________________|

*1) În documentul pentru transferul explozivilor pe teritoriul României şi/sau al unui stat membru al Uniunii Europene se vor indica întocmai numărul şi anul intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

______________________________________________________________________________

| 3. Descrierea completă a explozivilor |

|______________________________________________________________________________|

|Număr |Clasă/ |Denumirea |Marcaj |Adresa |Cantitatea |Alte |

|NU*) |Diviziune |comercială*) |CE |întreprinderii/| |informaţii|

| | | |(Da/Nu)|agent economic | |utile |

|______|__________|_____________|_______|_______________|___________|__________|

|______|__________|_____________|_______|_______________|___________|__________|

|______|__________|_____________|_______|_______________|___________|__________|

|______|__________|_____________|_______|_______________|___________|__________|

|______|__________|_____________|_______|_______________|___________|__________|

|______|__________|_____________|_______|_______________|___________|__________|

| 4. Informaţii asupra transferului |

|______________________________________________________________________________|

| 4.1. Localizare şi calendar |

|______________________________________________________________________________|

| Locul de plecare: Data plecării: |

|______________________________________________________________________________|

| Locul de livrare: Data estimativă a sosirii: |

|______________________________________________________________________________|

| 4.2. Particularităţile generale ale itinerarului |

|______________________________________________________________________________|

| |

|______________________________________________________________________________|

| Statul | Punctul | Punctul | Mijloacele |

| | de intrare | de ieşire | de transport |

|_________________|__________________|_________________|_______________________|

|_________________|__________________|_________________|_______________________|

|_________________|__________________|_________________|_______________________|

|_________________|__________________|_________________|_______________________|

|_________________|__________________|_________________|_______________________|

|_________________|__________________|_________________|_______________________|

| 5. Autorizaţii de tranzit eliberate de către autorităţile române şi/sau ale |

| statelor membre ale Uniunii Europene, incluzând identificarea de siguranţă|

| (de exemplu, ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

| Ţara de| Data | Numărul | Data | |

| origine| autorizării| autorizaţiei| expirării| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

| Ţara de| Data | Numărul | Data | L.S. |

| tranzit| autorizării| autorizaţiei| expirării| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________| |

|________|____________|_____________|__________|_______________________________|

| 6. Autorizaţia eliberată de către autorităţile române şi/sau ale statelor |

| membre ale Uniunii Europene din locul de destinaţie (cu identificarea de |

| siguranţă) |

|______________________________________________________________________________|

| |

| Data: |

| |

| Funcţia semnatarului: |

| |

| L.S. |

| |

| Semnătura |

| |

|______________________________________________________________________________|

Note explicative:

1. Destinatarul explozivilor completează rubricile de la pct. 1 – 4 ale documentului pentru transferul explozivilor pe teritoriul României şi/sau al unui stat membru al Uniunii Europene şi transmite acest document autorităţii competente din locul de destinaţie, pentru autorizare.

2. În paralel cu obţinerea autorizaţiei de la autoritatea competentă din locul de destinaţie (rubrica 6), persoana responsabilă pentru transfer trebuie să îl notifice autorităţilor competente din statele tranzitate şi din statul de origine, a căror autorizare este, în egală măsură, necesară (rubrica 5). Autorizarea poate fi prezentată pe acelaşi document sau pe documente diferite. În toate cazurile autorizarea trebuie să facă obiectul unei identificări de siguranţă.

3. Atunci când Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie şi/sau autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene consideră că exigenţele particulare de siguranţă sunt necesare, toate informaţiile cerute în document trebuie să fie comunicate în prealabil. Dacă autorităţile menţionate mai sus nu apreciază că exigenţe particulare de siguranţă trebuie respectate, numai cererile de informaţii prevăzute cu asterisc (*) trebuie să fie completate.

4. În toate cazurile documentul trebuie să însoţească explozivii până la destinaţie.

5. „Descrierea completă a explozivilor” cuprinde denumirea comercială şi/sau numărul NU (Naţiunile Unite) corect, precum şi toate celelalte informaţii pertinente care permit identificarea elementelor. În cazul în care explozivii nu dispun de marcajul CE, acest lucru trebuie indicat clar.

6. „Cantitatea” înseamnă, după caz, numărul articolelor sau masa netă a explozivilor.