HOTARÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Prezenta hotarâre are ca obiect protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, rezultate sau care pot sa rezulte din expunerea la agenti biologici în cursul activitatii, precum si prevenirea acestor riscuri.
(2)Prevederile prezentei hotarâri reprezinta cerinte minime în acest domeniu.
Art. 2
Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut la art. 1 alin. (1), fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarâri.
Art. 3
Prezenta hotarâre se aplica fara a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitata a microorganismelor modificate genetic, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

CAPITOLUL II: Definitii si clasificare
Art. 4
În sensul prezentei hotarâri, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a)agenti biologici – microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare si endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie;
b)cultura celulara – cresterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;
c)microorganism – o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabila sa se reproduca sau sa transfere material genetic.
Art. 5
Agentii biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în functie de importanta riscului de infectie pe care îl prezinta, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:
a)grupa 1 – agenti biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om;
b)grupa 2 – agenti biologici care pot provoca o boala omului si constituie un pericol pentru lucratori; propagarea lor în colectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;
c)grupa 3 – agenti biologici care pot provoca îmbolnaviri grave la om si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau un tratament eficace;
d)grupa 4 – agenti biologici care pot provoca boli grave omului si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate si nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.
Art. 6
Daca agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotarâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.

CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare. Identificarea si evaluarea riscurilor

SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare
Art. 7
Prevederile prezentei hotarâri se aplica pentru toate activitatile în care lucratorii, datorita activitatii profesionale, sunt expusi sau risca sa fie expusi la agenti biologici.
Art. 8
(1)Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti biologici, angajatorul trebuie sa determine natura, nivelul si durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor si pentru a se putea stabili masurile ce trebuie luate.
(2)Pentru toate activitatile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenti biologici apartinând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de catre toti agentii biologici periculosi prezenti.
(3)Angajatorul trebuie sa reînnoiasca periodic evaluarea riscurilor si, în orice caz, la orice modificare a conditiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucratorilor la agenti biologici, precum si atunci când creste numarul bolilor profesionale pe care Ie-a înregistrat.
(4)Angajatorul trebuie sa furnizeze autoritatii de sanatate publica sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluarii riscurilor profesionale.

SECTIUNEA 2: Identificarea si evaluarea riscurilor
Art. 9
Evaluarea riscurilor profesionale prevazuta la art. 7 se efectueaza pe baza tuturor informatiilor existente si, mai ales, pe baza:
a)clasificarii agentilor biologici, prevazuta la art. 5 si 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sanatate;
b)recomandarilor emise de inspectorii de munca si/sau de inspectorii autoritatilor de sanatate publica, ce indica necesitatea ca agentul biologic sa fie controlat în scopul de a proteja sanatatea lucratorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activitatii lor;
c)informatiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorita unei activitati profesionale a lucratorilor;
d)efectelor alergice si toxicogene ce pot sa rezulte ca urmare a activitatii lucratorilor;
e)faptului ca un lucrator sufera de o boala legata direct de munca sa.
Art. 10
(1)Daca rezultatele evaluarii riscurilor profesionale, prevazuta la art. 8 si 9, pentru activitatile care implica o expunere la agenti biologici arata ca expunerea si/sau potentiala expunere se raporteaza la un agent biologic din grupa 1 fara risc identificabil pentru sanatatea lucratorilor, atunci prevederile art. 11 -34 nu se aplica, iar angajatorul trebuie sa respecte doar prevederile generale de securitate, sanatate si de igiena la locul de munca.
(2)În cazul prevazut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.
(3)Daca rezultatele evaluarii riscurilor arata ca activitatea nu implica o intentie deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate sa conduca la expunerea lucratorilor la un agent biologic în cursul unor activitati a caror lista figureaza în anexa nr. 1, atunci se aplica prevederile art. 11, 13-18 si 21-31.

CAPITOLUL IV: Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1: Înlocuirea si reducerea riscurilor
Art. 11
Daca natura activitatii o permite, angajatorul trebuie sa evite utilizarea unui agent biologic periculos, înlocuindu-l printr-un agent biologic care, în functie de conditiile de utilizare si de stadiul actual al cunostintelor, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea lucratorilor.
Art. 12
(1)Daca rezultatele evaluarii releva existenta unui risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca expunerea acestora sa fie evitata.
(2)Când acest lucru nu este tehnic posibil, tinând seama de activitate si de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa reduca riscul de expunere profesionala la un nivel suficient de scazut pentru a proteja adecvat sanatatea si securitatea lucratorilor respectivi, prin aplicarea urmatoarelor masuri:
a)limitarea, la un nivel cât mai scazut posibil, a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;
b)conceperea proceselor de munca si a masurilor de control tehnic, astfel încât sa se evite sau sa se reduca la minimum diseminarea agentilor biologici la locul de munca;
c)masuri de protectie colectiva si/sau masuri de protectie individuala, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace;
d)masuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic în afara locului de munca;
e)utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, si a altor semne de avertizare relevante;
f)elaborarea unor planuri care sa fie puse în aplicare în caz de accidente ce implica prezenta agentilor biologici;
g)daca este necesar si tehnic posibil, detectarea în afara izolarii fizice primare a prezentei agentilor biologici utilizati în procesul de munca;
h)utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea si eliminarea deseurilor în deplina securitate de catre lucratori, daca este cazul, dupa tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, usor identificabile;
i)masuri care sa permita manipularea si transportul fara risc ale agentilor biologici la locul de munca.

SECTIUNEA 2: Informatiile care trebuie furnizate autoritatilor competente

Art. 13
Daca rezultatele evaluarii riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia inspectorului de munca si a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informatii privind:
a)rezultatele evaluarii riscurilor profesionale;
b)activitatile în cursul carora lucratorii au fost sau pot fi expusi la agenti biologici;
c)numarul de lucratori expusi;
d)numele si competenta persoanei responsabile cu sanatatea si securitatea la locul de munca;
e)masurile de protectie si de prevenire luate, inclusiv procedeele si metodele de lucru;
f)un plan de urgenta pentru protectia lucratorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectari a izolarii fizice.
Art. 14
(1)Angajatorul trebuie sa informeze imediat autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si medicul de medicina muncii cu care are relatie contractuala despre orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucratorilor o infectie si/sau o boala grava.
(2)Lista lucratorilor expusi la agenti biologici, mentionata în art. 22 alin. (1), precum si dosarul medical al fiecarui lucrator sunt puse la dispozitia autoritatii de sanatate publica judetene si/sau a municipiului Bucuresti, atunci când întreprinderea îsi înceteaza activitatea, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

SECTIUNEA 3: Masuri de igiena si protectie individuala

Art. 15
Pentru toate activitatile în care se utilizeaza agenti biologici ce constituie un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri:
a)sa asigure conditiile corespunzatoare ca lucratorii sa nu serveasca masa si sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenti biologici;
b)sa furnizeze lucratorilor îmbracaminte de protectie adecvata sau alte tipuri de îmbracaminte speciala adecvata;
c)sa asigure lucratorilor spatii dotate cu instalatii igienico-sanitare adecvate, care pot include solutii/picaturi pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele;
d)sa aiba în vedere ca echipamentul individual de protectie sa fie:
1.asezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;
2.verificat si curatat, daca este posibil, înainte si, în orice caz, dupa fiecare utilizare;
3.reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizari, în cazul în care prezinta defectiuni;
e)sa stabileasca proceduri privind prelevarea, manipularea si tratarea esantioanelor de origine umana sau animala.
Art. 16
(1)Îmbracamintea de lucru si echipamentele de protectie, inclusiv îmbracamintea de protectie prevazuta la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenti biologici, trebuie sa fie scoase atunci când lucratorul paraseste zona de lucru si trebuie pastrate separat de alta îmbracaminte.
(2)Angajatorul trebuie sa aiba grija ca îmbracamintea prevazuta la alin. (1) si echipamentul de protectie sa fie dezinfectate si curatate sau, la nevoie, distruse.
Art. 17
Costurile pentru masurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.

SECTIUNEA 4: Informarea, pregatirea si consultarea lucratorilor
Art. 18
Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, sub forma de informari si instructaj, o instruire suficienta si adecvata, bazata pe toate informatiile disponibile privind:
a)eventualele riscuri pentru sanatate;
b)masurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
c)prescriptii aplicabile din domeniul igienei;
d)purtarea si utilizarea echipamentelor si îmbracamintei de protectie;
e)masurile pe care lucratorii trebuie sa le ia în caz de evenimente si/sau incidente periculoase, precum si masurile de prevenire a acestora.
Art. 19
Instruirea lucratorului trebuie efectuata înainte de începerea unei activitati care implica contactul cu agenti biologici, adaptata la aparitia unor noi riscuri sau în cazul evolutiei riscurilor si repetata periodic daca este necesar.
Art. 20
(1)Angajatorul trebuie sa asigure la locul de munca instructiuni de securitate scrise si, dupa caz, afise privind procedura de urmat în caz de:
a)accident sau incident grav datorat manipularii unui agent biologic;
b)manipularea unui agent biologic din grupa 4.
(2)Lucratorii trebuie sa semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea si sanatatea la locul de munca orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.
(3)Angajatorul trebuie sa informeze imediat lucratorii si/sau reprezentantii lor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic si care este susceptibil sa produca la om infectii si/sau boli grave. De asemenea, trebuie sa îi informeze, cât mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum si despre masurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situatia.
(4)Fiecare lucrator trebuie sa aiba acces la informatiile continute în lista lucratorilor expusi la agenti biologici prevazuta la art. 22 si care îl privesc personal.
(5)Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa aiba acces la informatiile colective anonime.
(6)Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor si/sau reprezentantilor lor, la cererea acestora, informatiile prevazute la art. 13.
Art. 21
Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sanatate si securitate în munca în cazul expunerii la agenti biologici în timpul activitatii, în conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

SECTIUNEA 5: Lista lucratorilor expusi si notificarea activitatilor care implica agenti biologici

Art. 22
(1)Angajatorul trebuie sa aiba lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 care indica activitatea efectuata si, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucratorii au fost expusi si, dupa caz, datele referitoare la expuneri, la accidente si incidente.
(2)Lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 este pastrata timp de cel putin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislatiei în vigoare.
(3)Lista este pastrata pe o perioada mai îndelungata, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscuta, în cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:
a)produse de agenti biologici despre care se stie ca pot provoca infectii persistente sau latente;
b)care, tinând seama de stadiul actual al cunostintelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala sa se declanseze, multi ani mai târziu;
c)a caror perioada de incubatie prealabila declansarii bolii este deosebit de lunga;
d)care produc boli ce pot prezenta recrudescenta dupa un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;
e)care pot lasa sechele grave pe termen lung.
(4)Medicul de medicina muncii, inspectorul de munca pe domeniul securitatii si sanatatii în munca, precum si orice alta persoana responsabila cu sanatatea si securitatea la locul de munca trebuie sa aiba acces la lista prevazuta la alin. (1).
Art. 23
(1)Angajatorul trebuie sa notifice în prealabil autoritatii de sanatate publica judetene si inspectoratului teritorial de munca utilizarea pentru prima data a agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea activitatii. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima data a oricarui alt agent biologic din grupa 4, precum si utilizarea oricarui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de catre angajator.
(2)Laboratoarele care furnizeaza servicii de diagnostic pentru agentii biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intentia lor.
(3)De fiecare data când procedeele si/sau procedurile sufera modificari importante din punctul de vedere al securitatii si sanatatii la locul de munca, trebuie efectuata o noua notificare.
(4)Notificarea prevazuta la alin. (1) -(3) va contine:
a)denumirea si adresa întreprinderii si/sau unitatii;
b)numele si competentele lucratorului desemnat cu securitatea si sanatatea la locul de munca;
c)rezultatele evaluarii riscurilor profesionale;
d)specia agentului biologic;
e)masurile de protectie si de prevenire avute în vedere.

SECTIUNEA 6: Supravegherea medicala a lucratorilor
Art. 24
(1)Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza masurile necesare pentru desfasurarea supravegherii medicale a lucratorilor pentru care evaluarea prevazuta la art. 8 si 9 releva un risc pentru sanatatea sau securitatea lor.
(2)Aceste masuri trebuie sa asigure ca fiecare lucrator sa fie supravegheat medical corespunzator înainte de expunere profesionala si, în continuare, periodic, facând astfel posibila aplicarea directa a masurilor de medicina generala si de medicina muncii.
(3)Evaluarea riscurilor profesionale prevazuta la art. 8 si 9 trebuie sa identifice lucratorii pentru care sunt necesare masurile de protectie speciale.
(4)Daca este cazul, angajatorii trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor vaccinuri eficace, daca acestia nu sunt înca imunizati împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispozitia lucratorilor vaccinuri, ei trebuie sa tina seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevazut în anexa nr. 7.
Art. 25
În cazul în care se confirma ca un lucrator prezinta o infectie si/sau o boala care ar fi putut rezulta din expunerea la agenti biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuala cu angajatorul trebuie sa propuna si celorlalti lucratori care au fost expusi în mod similar sa se supuna supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectueaza o reevaluare a riscului de expunere.
Art. 26
Toate datele obtinute în cursul supravegherii medicale a fiecarui lucrator trebuie tinute si/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi pastrat de catre serviciul de medicina muncii cel putin 10 ani dupa încetarea expunerii.
Art. 27
În cazurile prevazute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie pastrat o perioada mai mare de 10 ani, care poate ajunge pâna la 40 de ani de la ultima expunere cunoscuta. În cazul în care unitatea se desfiinteaza sau lucratorul îsi schimba locul de munca, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritoriala de sanatate publica pe raza careia se afla întreprinderea si/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de munca.
Art. 28
Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuala cu angajatorul trebuie:
a)sa propuna masuri de protectie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator;
b)sa dea informatii si sfaturi medicale lucratorilor privind supravegherea medicala la care ei vor fi supusi dupa ce a încetat expunerea la agenti biologici.
Art. 29
(1)Lucratorii în cauza trebuie sa aiba acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal si pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
(2)Angajatorul poate solicita o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.
(3)Costul reexaminarilor rezultatelor prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de catre solicitant.
Art. 30
(1)Recomandarile practice pentru supravegherea medicala a lucratorilor sunt prevazute în anexa nr. 4.
(2)Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesionala la agenti biologici se declara, se înregistreaza si/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.

CAPITOLUL V: Dispozitii pentru locuri de munca în care exista un risc crescut de contaminare

SECTIUNEA 1: Servicii medicale si veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic

Art. 31
(1)Serviciile medicale si veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluarii riscurilor profesionale, trebuie sa aiba în vedere în mod deosebit:
a)incertitudinile legate de prezenta agentilor biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum si în probele sau produsele biologice care rezulta de la acestia;
b)pericolul pe care îl constituie agentii biologici care sunt sau ar putea fi prezenti în organismul pacientilor ori la animale, precum si în probele prelevate de la acestia;
c)riscurile inerente datorate naturii activitatii.
(2)În serviciile medicale si veterinare angajatorii trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a asigura protectia sanitara si securitatea lucratorilor respectivi.
(3)Masurile care trebuie luate în serviciile medicale si veterinare cuprind:
a)specificarea procedeelor corespunzatoare de decontaminare si de dezinfectie;
b)punerea în practica a procedeelor care permit manipularea si eliminarea fara riscuri a deseurilor contaminate.
Art. 32
În serviciile de izolare sau în sectiile de carantina unde se gasesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenti biologici din grupele 3 si 4 angajatorul trebuie sa aleaga masuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.

SECTIUNEA 2: Masuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor si încaperilor pentru animale

Art. 33
(1)În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic si în încaperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenti biologici din grupele 2, 3 si 4, care sunt sau ar putea fi purtatori ai acestor agenti, angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale:
a)în laboratoarele care efectueaza activitati ce implica manipularea agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învatamânt, diagnostic, trebuie sa stabileasca masuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;
b)în urma evaluarii riscurilor profesionale, dupa fixarea nivelului de izolare fizica necesara pentru agentii biologici, în functie de gradul de risc pe care acestia îl prezinta, stabileste masurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitatile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
1.numai în zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;
2.numai în zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;
3.numai în zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;
c)în laboratoarele în care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta agentilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agentii biologici ca atare, si anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie sa se adopte cel putin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, daca este cazul, când se stie sau se presupune ca ele sunt necesare, în afara situatiilor în care recomandarile formulate de autoritatea de sanatate publica si/sau inspectoratul teritorial de munca indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scazut.
(2)Angajatorii trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale privind procedeele industriale care utilizeaza agenti biologici din grupele 2, 3 si 4:
a)principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie sa se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza masurilor practice prevazute în anexa nr. 6;
b)în functie de evaluarea riscului legat de utilizarea agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, autoritatea de sanatate publica judeteana si/sau inspectoratul teritorial de munca pot sa decida masuri corespunzatoare care trebuie sa fie luate la folosirea industriala a agentilor biologici.
Art. 34
Toate activitatile mentionate la art. 33, la care nu a fost posibil sa se faca o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sanatatea lucratorilor, trebuie sa se desfasoare doar în spatii de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel putin nivelului nr. 3.

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Art. 35
Studiile efectuate de institutiile cu atributii în domeniu, pe baza informatiilor prevazute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene.
Art. 36
(1)Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
(2)Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor la prezenta hotarâre se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.
Art. 37
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici în munca (a saptea directiva specifica în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu

ANEXA nr. 1: LISTA INDICATIVA a tipurilor de activitati profesionale
1.Activitati în instalatiile de productie alimentara
2.Activitati în agricultura
3.Activitati profesionale în care exista contact cu animale si/sau produse de origine animala
4.Activitati în serviciile de sanatate, inclusiv în unitatile de izolare si examinare post-mortem
5.Activitati în laboratoare clinice, veterinare si de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic
6.Activitati în instalatiile de eliminare a deseurilor
7.Activitati în instalatiile de epurare a apelor uzate.
ANEXA nr. 2: SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

ANEXA nr. 3:

I.CLASIFICAREA AGENTILOR BIOLOGICI
Nota introductiva
1.Conform domeniului de aplicare a prezentei hotarâri, sunt inclusi în clasificare numai agentii despre care este cunoscut ca pot infesta fiintele umane.
Daca este cazul, se adauga indicatii asupra riscului toxic si alergic potential al agentilor.
Nu au fost luati în considerare agentii patogeni pentru animale si plante cunoscuti ca neavând efect asupra omului.
La stabilirea prezentei liste de agenti biologici clasificati nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.
2.Clasificarea agentilor biologici se bazeaza pe efectele acestor agenti asupra lucratorilor sanatosi.
Efectele particulare asupra lucratorilor a caror sensibilitate ar putea fi modificata pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistenta, administrarea de medicamente, imunitate deficitara, sarcina sau alaptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.
Riscul suplimentar la care sunt expusi acesti lucratori trebuie sa fie considerat ca parte a evaluarii riscului prevazuta de prezenta hotarâre.
Orice masura de precautie tehnica, luata în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrari de laborator sau al anumitor activitati cu animale care implica sau ar putea sa implice o expunere a lucratorilor la agenti biologici din grupa 3 sau 4, trebuie sa fie conforma cu art. 33 din hotarâre.
3.Agentii biologici care n-au fost clasificati în grupele 2-4 din lista nu se clasifica în mod implicit în grupa 1.
În cazul agentilor care cuprind mai multe specii al caror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli si o referire de ordin mai general arata ca alte specii apartinând aceluiasi gen pot afecta sanatatea.
Atunci când în clasificarea agentilor biologici se mentioneaza un gen în totalitate, este implicit ca speciile si tulpinile (susele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.
4.Atunci când o tulpina (susa) este atenuata sau când si-a pierdut genele de virulenta, izolarea ceruta prin clasificarea susii sale parentale nu trebuie sa fie aplicata în mod necesar, sub rezerva unei evaluari corespunzatoare a riscului potential al acesteia la locul de munca; de exemplu, când o astfel de susa trebuie utilizata ca produs sau component al unui produs de destinatie profilactica ori terapeutica.
5.Nomenclatorul agentilor care serveste la stabilirea prezentei clasificari reflecta si respecta ultimele consensuri internationale privind taxonomia si nomenclatura agentilor în vigoare în momentul elaborarii sale.
6.Lista agentilor biologici clasificati reflecta stadiul cunostintelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizata imediat ce nu mai reflecta ultimul stadiu al cunostintelor.
7.Toate virusurile care au fost deja izolate la om si care nu au fost evaluate si clasificate în aceasta anexa trebuie sa fie clasificate cel putin în grupa 2, cu exceptia situatiilor în care exista dovada ca aceste virusuri nu sunt susceptibile sa provoace o boala la om.
8.Anumiti agenti biologici clasificati în grupa 3 si marcati în lista alaturata prin (**) pot prezenta un risc de infectie limitat pentru lucratori, deoarece acesti agenti nu sunt în mod normal infectiosi pe cale aerogena.
Se vor evalua masurile de izolare care urmeaza sa fie aplicate fata de acesti agenti biologici, luându-se în considerare natura activitatilor specifice în discutie si cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina daca în anumite circumstante se poate renunta la unele dintre aceste masuri.
9.Cerintele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazitilor, se aplica numai la diferite stadii ale ciclului de viata al parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la locul de munca.
10.Lista contine indicatii separate pentru agentii biologici care sunt susceptibili sa provoace reactii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun sa se pastreze mai mult de 10 ani lista lucratorilor care sunt expusi.
Aceste indicatii sunt aratate prin urmatoarele litere:
– A: Posibile reactii alergice
– D: Lista lucratorilor expusi acestui agent biologic trebuie sa fie pastrata mai mult de 10 ani dupa încetarea ultimei lor expuneri cunoscute
– T: Producere de toxine
– V: Vaccin eficace disponibil.
Vaccinarile preventive trebuie sa fie efectuate tinându-se seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevazut în anexa nr. 7 la hotarâre.

II.BACTERII si organisme înrudite
NB: pentru agentii biologici din prezenta lista, mentiunea „spp.” se refera la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.
Agentul biologic
Clasificarea
Note
Actinobacillusactinomycetemcomitans
2
V
Actinomadura madurae
2
A ctinomadura pelletieri
2
Actinomyces gereneseriae
2
Actinomyces israelii
2
A ctinomyces pyogenes
2
Actinomyces spp.
2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
2
Bacillus anthracis
3
Bacteroides fragilis
2
Bartonella baciliformis
2
Bartonella quintana (Rochaîimaea quintana)
2
Bartonella (Rhochalimaea) spp.
2
Bordetella bronchiseptica
2
Bordetella parapertussis
2
Bordetella pertussis
2
Borrelia burgdorferi
2
Borreiia duttonii
2
Borrelia recurrentis
2
Borrelia spp.
2
Brucella abortus
3
Brucella canis
3
Brucella melitensis
3
Brucella suis
3
Burkholderia mallei (Pseudomonas moliei)
3
Burkholderiapseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
3
Campylobacter fetus
2
Campylobacter jejuni
2
Campylobacter spp.
2
Cardiobacterium hominis
2
Chlamydia pneumoniae
2
Chlamydia trachomatis
2
Chlamydia psittaci (tulpini avi are)
2
Chlamydia psittaci (tulpini neaviare)
3
Clostridium botulinum
2
T
Clostridium perfringens
2
Clostridium tetani
2
T,V
Clostridium spp.
2
Corynebacterium diphtheriae
2
T,V
Corynebacterium minutissimum
2
Corynebacterium pseudotuberculosis
2
Corynebacterium spp.
2
Coxiella burnetii
3
Edwardsiella tar da
2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
2
Ehrlichia spp.
2
Eikenella corrodens
2
Enterobacter aerogenes/cloacae
2
Enterobacter spp.
2
Enterococcus spp.
2
Erysipeîothrix rhusiopathiae
2
Escherichia coli (cu exceptia tulpinilor nepatogene)
2
Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013)
3(**)
T
Flavobacterium meningosepticum
2
Fluoribacter boiemanac (Legionella)
2
Franciselia tularensis (tip A)
3
Francisella tularensis (tip B)
2
Fusobacterium necrophorum
2
Gardnerella vaginalis
2
Haemophilus ducreyi
2
Haemophilus injluenzae
2
Haemophilus spp.
2
Helicobacter pylori
2
Klebsiella axytoca
2
Klebsiella pneumoniae
2
Klebsiella spp.
2
L egionella pne umophila
2
Legionella spp.
2
Leptospira interrogans (toate serotipurile)
2
Listeria monocytogenes
2
Listeria ivanovii
2
Morganella morganii
2
Mycobacterium africanum
3
V
Mycobacteriumavium/intracellulare
2
Mycobacterium bovis (cu exceptia tulpinii BCG)
3
V
Mycobacterium chelonae
2
Mycobacterium fortuitum
2
Mycobacterium kansasii
2
Mycobacterium leprae
3
Mycobacterium malmoense
2
Mycobacterium marinum
2
Mycobacterium microti
3(**)
Mycobacterium paratuberculosis
2
Mycobacterium scrofulaceum
2
Mycobacterium simiae
2
Mycobacterium szulgai
2
Mycobacterium tuberculosis
3
V
Mycobacterium ulcerans
3(**)
Mycobacterium xenopi
2
Mycoplasma caviae
2
Mycoplasma hominis
2
Mycoplasma pneumoniae
2
Neisseria gonorrhocae
2
Neisseria meningitidis
2
V
Nocardia asteroides
2
Nocardia brasiliensis
2
Nocardia farcinica
2
Nocardia nova
2
Nocardia otitidiscavianum
2
Pasteurella multocida
2
Pasteurella spp.
2
Peptostreptococcus anaerobius
2
Plesiomonas shigelloides
2
Porphyromonas spp.
2
Prevotella spp.
2
Proteus mirabilis
2
Proteus penneri
2
Proteus vulgaris
2
Providencia alcalifaciens
2
Providencia retigeri
2
Providencia spp.
2
Pseudomonas aeruginosa
2
Rhodococcus equi
2
Rickettsia akari
3(**)
Ricketîsia canada
3(**)
Rickettsia conorii
3
Rickettsia montana
3(**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
3
Rickettsia prowazekii
3
Rickettsia rickettsii
3
Rickettsia tsutsugamushi
3
Rickettsia spp.
2
Salmonella arizonae
2
Salmonella enteritidis
2
Salmonella typhimurium
2
Salmonella paratyphi A, B, C
2
V
Salmonella typhi
3(**)
V
Salmonella (alte varietati serologice)
2
Serpulina spp.
2
Shigella boydii
2
Shigella dysenteriae (tip 1)
3(**)
T
Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1)
2
Shigella flexneri
2
Shigella sonnei
2
Staphylococcus aureus
2
Streplobacillus moniliformis
2
Streptococcus pneumoniae
2
Streptococcus pyogenes
2
Streptococcus suis
2
Streptococcus spp.
2
Treponema carateum
2
Treponema pallidum
2
Treponema pertenue
2
Treponema spp.
2
Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)
2
Vibrio parahaemolyticus
2
Vibrio spp.
2
Yersinia enterocolitica
2
Yersinia pestis
3
V
Yersinia pseudotuberculosis
2
Yersinia spp.
2
(**) Vezi nota introductiva 8
III._
1.VIRUSURI (*)
Adenoviridae
2

Arenaviridae


Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa
(arenavirusul lumii vechi):


Virusul Lassa
4

Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini neurotrope)
3

Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini)
2

Virusul Mpoeia
2

Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa
2

Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi):


Virusul Guanarito
4

Virusul Junin
4

Virusul Sabia
4

Virusul Machupo
4

Virusul Flexal
3

Alte complexe Tacaribe
2

Astroviridae
2

Bunyaviridae


Belgrade (numit de asemenea Dobrava)
3

Bhanja
2

Virusul Buniamwera
2

Germiston
2

Virusul Oropouche
3

Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion)
3

Virusul encefalitei de California
2

Hantavirusuri:


Hantaan (febra hemoragica de Coreea)
3

Seul (Virus)
3

Puumala-Virus
2

Prospect Hill-Virus
2

Alte hantavirusuri
2

Nairovirusuri:


Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo)
4

Virusul Hazara
2

Flebovirusuri:


Febra din valea Rift
3
V
Febra transmisa prin flebotomi
2

Virusul Toscana
2

Alte bunyavirusuri patogene
2

Caliciviridae


Virusul hepatitei E
3(**)

Virusul Norwalk
2

Alte caliciviridae
2

Coronaviridae
2

Filoviridae


Virusul Ebola
4

Virusul Marbourg
4

Flaviviridae


Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray)
3

Virusul encefalitei transmise de capuse din Europa Centrala
3(**)
V
Absettarov
3

Hanyalova
3

Hypr
3

Kumlinge
3

Virusul denga, de tip 1, 2,3,4
3

Virusul hepatitei C
3(**)
D
Virusul hepatitei G
3(**)
D
Encefalita japoneza de tip B
3
V
Padurea Kyasanur
3
V
Louping ill
3(**)

Omsk(a)
3
V
Powassan
3

Rocio
3

Encefalita rusa de primavara-vara (TBE)(a)
3
V
Encefalita din Saint-Louis
3

Virusul Wesselsbron
3(**)

Virusul vaii Nilului
3

Febra galbena
3
V
Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene
2
V
Hepatdnaviridae


Virusul hepatitei B
3(**)
V,D
Virusul hepatitei D (delta) (b)
3(**)
V,D
Herpesviridae


Citomegalo virus
2

Virusul Epstein-Barr
2

Virusul herpetic simian
3

Herpes simplex virus, tipurile 1 si 2
2

Virusul varicela – zoster
2

Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6)
2

Virusul herpetic uman 7
2

Virusul herpetic uman 8
2
D
Orthomyxoviridae


Virusuri gripale, tipurile A, B si C
2
V(c)
Orthomyxoviridae transmise de capuse: virusul Dhori si Thogoto
2

Papovaridae


Virusul BK si JC
2
D(d)
Virusul Papilloma uman
2
D(d)
Paramyxoviridae


Virusul rujeolic
2
V
Virusul urlian
2
V
Virusul bolii Newcastle
2

Virusuri para-gripale, tipurile 1, 2, 3 si 4
2

Virusul respirator sincitial
2

Parvoviridae


Parvovirusul uman (B 19)
2

Picornaviridae


Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC)
2

Virusul Coxsackie
2

Virusul ECHO
2

Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72)
2
V
Virusul poliomielitei
2
V
Rhinovirus
2

Poxviridae


Poxvirusul bivolilor (e)
2

Virusul nodulilor mulgatorilor
2

Poxvirusul elefantilor (f)
2

Virusul modulului capusei
2

Virusul Molluscum contagiosum
2

Poxvirusul maimutelor
3
V
Virusul Orf
2

Poxvirusul iepurilor (g)
2

Virusul Vaccinia
2

Virusul variolei (major si minor)
4
V
Virusul Whitepox (virusul variolei)
4
V
Yatapox virus (Tana si Yaba)
2

Reoviridae


Coltivirus
2

Rotavirus uman
2

Orbivirus
2

Reovirus
2

Retroviridae


Virusul inumodeficientei umane
3(**)
D
Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 si 2
3(**)
D
Virusul SIV (h)


Rhabdoviridae


Virusul turbarii
3(**)
V
Virusul stomatitei veziculoase
2

Togaviridae


Alfavirus


Encefalomielita ecvina est-americana
3
V
Virusul Bebaru
2

Virusul Chikungunya
3(**)

Virusul Everglades
3(**)

Virusul Mayaro
3

Virusul Mucambu
3(**)

Virusul Ndumu
3

Virusul O’nyong-nyong
2

Virusul râului Ross
2

Virusul padurii Semliki
2

Virusul Sindbis
2

Virusul Tonate
3(**)

Encefalomielita ecvina venezueleana
3
V
Encefalomielita ecvina vest-americana
3
V
Alte alfavirusuri cunoscute
2

Rubivirus (rubeola)
2
V
Toroviridae
2

Virusuri neclasificate


Morbilivirus ecvin
4

Virusuri ale hepatitei neidentificate înca
3(**)
D
Agenti neclasificati asociati cu encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST)


Maladia Creutzfeldt-Jakob
3(**)
D(d)
Varianta a maladiei Creutzfeldt-Jakob
3(**)
D(d)
Encefalopatia spongiforma bovina (ESB) si alte EST animale (i)
3(**)
D(d)
Sindromul Gerstmann-Straussler- Scheinker
3(**)
D(d)
Kuru
3(**)
D(d)
(*) Vezi nota introductiva 7
(**)Vezi nota introductiva 8
(a)Encefalita capusei.
(b)Virusul hepatitei D necesita o infectie simultana sau secundara celei declansate de virusul hepatitei B pentru a-si exercita puterea patogena asupra lucratorului. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B va proteja lucratorii care nu sunt infectati cu virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei D (delta).
(c)Numai în ceea ce priveste tipurile A si B.
(d)Recomandat pentru muncile care implica un contact cu agentii.
(e)Doua virusuri pot fi identificate la aceasta rubrica unul gen „Buffalopox” si o varianta a virusului „Vaccinia”.
(f)Varianta a „Cowpox”.
(g)Varianta a „Vaccinia”.
(h)Nu exista momentan nici o dovada a bolii la om datorata altor retrovirusuri de origine. simiana. Ca masura de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu expunere la aceste retrovirusuri.
(i)Nu exista dovezi în ceea ce priveste existenta la om a infectiilor datorate agentilor responsabili de alte EST-uri animale. Totusi, se recomanda masurile de izolare pentru agentii clasificati în grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrarile de laborator, cu exceptia lucrarilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.

2.PARAZITI
Agent biologic
Clasificare
Note
Acanthamoeba castelîani
2

Ancylostoma duodenale
2

Angiostrongyîus cantonensis
2

Angiostrongylus costaricensis
2

Ascaris lumbricoides
2
A
Ascaris suum
2
A
Babesia divergem
2

Babesia microti
2

Balantidium coli
2

Brugia malayi
2

Brugia pahangi
2

Capillaria philippinensis
2

Capillaria spp.
2

Clonorchis sinensis
2

Clonorchis viverrini
2

Cryptosporidium parvum
2

Crypiosporidium spp.
2

Cyclospora cayetanensis
2

Dipetalonema streptocerca
2

Diphyllobothrium latum
2

Dracunculus medinensis
2

Echinococcus granulosus
3(**)

Echinococcus multilocularis
3(**)

Echinococcus vogeli
3(**)

Entamoeba histolytica
2

Fasciola gigantica
2

Fasciola hepatica
2

Fasciolopsis buski
2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
2

Hymenolepis diminuta
2

Hymenolepis nana
2

Leishmania brasiliensis
3(**)

Leishmania donovani
3(**)

Leishmania ethiopica
2

Leishmania mexicana
2

Leishmania peruviana
2

Leishmania tropica
2

Leishmania major
2

Leishmania spp.
2

Lea lea
2

Mansonella ozzardi
2

Mansonella persians
2

Naegleria fowleri
3

Necator americanus
2

Onchocerca volvulus
2

Opistorchis felineus
2

Opistorchis spp.
2

Paragonimus westermani
2

Plasmodium falciparum
3(**)

Plasmodium spp. (uman si simian)
2

Sarcocystis suihominis
2

Schistosoma haematobium
2

Schistosoma intercalatum
2

Schistosoma japonicum
2

Schistosoma mansoni
2

Schistosoma mekongi
2

Strongyloides stercoralis
2

Strongyloides spp.
2

Taenia saginata
2

Taenia solium
3(**)

Toxocara canis
2

Toxoplasma gondii
2

Trichinella spiralis
2

Trichuris trichiura
2

Trypanosoma brucei brucei
2

Trypanosoma brucei gambiense
2

Tryponosoma brucei rhodesiense
3(**)

Trypanosoma cruzi
3

Wuchereria bancrofti
2

(**) Vezi nota introductiva 8
IV.CIUPERCI
Agent biologic
Clasificare
Note
Aspergillus fumigatus
2
A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
3

Candida albicans
2
A
Candida tropicalis
2

Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoides)
3

Coccidioides immitis
3
A
Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neoformans)
2
A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)
2
A
Emmonsia parva var. parva
2

Emmonsia parva var. crescens
2

Epidennophyton floccosum
2
A
Fonsecaea compacta
2

Fonsecaea pedrosoi
2

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)
3

Histoplasma capsulatum duboisii
3

Madurella grisea
2

Microsporum spp.
2
A
Neotestudina rosatii
2

Paracoccidioides brasiliensis
3

Penicillum marneffei
2
A
Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria hoydii)
2

Scedosporium prolificans (inflatum)
2

Sporothrix schenckii
2

Trychophyton rubrum
2

Trychophyton spp.
2


ANEXA nr. 4: RECOMANDARI PRACTICE pentru supravegherea medicala a lucratorilor
1.Medicul si/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicala a lucratorilor expusi la agenti biologici trebuie sa cunoasca bine conditiile sau circumstantele de expunere a fiecarui lucrator.
2.Supravegherea medicala a lucratorilor trebuie sa fie asigurata conform practicilor si principiilor medicinei muncii; ea trebuie sa includa cel putin urmatoarele masuri:
a)înregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale fiecarui lucrator;
b)o evaluare personalizata a starii de sanatate a lucratorilor;
c)daca este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea efectelor precoce si reversibile.
Se pot dispune si alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunostinte ale medicinei muncii.
ANEXA nr. 5: INDICATII privind masurile si nivelurile de izolare
Nota preliminara
Masurile continute în prezenta anexa trebuie sa fie aplicate în functie de natura activitatilor, evaluarea riscurilor pentru lucrator si natura agentului biologic implicat.
A. Masuri de izolare
B. Niveluri de izolare
2
3
4
1. Locul de munca trebuie sa fie separat de orice alta activitate din aceeasi cladire
nu
recomandat
da
2. Filtrarea admisiei si evacuarii aerului la locul de munca prin filtre absolute (HEPA) sau dispozitive analoge
nu
da, la evacuare
da, la admisie si evacuare
3. Limitarea accesului doar pentru lucratorii desemnati
recomandat
da
da, printr-un sas
4. Posibilitatea închiderii ermetice a locului de munca pentru a permite dezinfectia
nu
recomandat
da
5. Specificarea procedeelor de dezinfectie
da
da
da
6. Presiunea la locul de munca trebuie sa ramâna inferioara celei atmosferice
nu
recomandat
da
7. Lupta eficace împotriva vectorilor, de exemplu rozatoare si insecte
recomandat
da
da
8. Impermeabilitatea suprafetelor la apa: curatare usoara
da, pentru banc
da, pentru banc si podea
da, pentru banc, podea, pereti si plafon
9. Rezistenta suprafetelor la acizi, alcali, solventi si dezinfectanti
recomandat
da
da
10. Depozitarea agentilor biologici în loc sigur
da
da
da, depozitare cu acces protejat
11. Existenta unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent de care sa permita vizualizarea ocupantilor
recomandat
recomandat
da
12. Echipament complet în fiecare laborator
nu
recomandat
da
13. Manipularea materiilor infectate si a tuturor animalelor într-o incinta de securitate, izolanta sau alt mijloc corespunzator de izolare
eventual
da, în caz de infectie prin aer
da
14. Prezenta unui incinerator pentru eliminarea carcaselor de animale
recomandat
da (disponibil)
da, în incinta
ANEXA nr. 6: IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
1.Agenti biologici din grupa 1
Pentru activitatile care implica utilizarea de agenti biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securitati si ale unei bune igiene a muncii.
2.Agenti biologici din grupele 2, 3 si 4
Poate fi util sa se selectioneze si sa se combine exigentele de izolare din diferitele categorii prevazute mai jos, pe baza unei evaluari a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.
A. Masuri de izolare
B. Niveluri de izolare
2
3
4
1. Microorganismele viabile trebuie izolate într-un sistem care separa fizic procesul de mediul înconjurator.
da
da
da
2. Gazele care scapa din sistemul închis trebuie tratate astfel încât:
sa se reduca la minimum raspândirea
sa se evite raspândirea
sa se evite raspândirea
3. Prelevarea esantioanelor, aportul de substante într-un sistem închis si transferul microorganismelor viabile într-un alt sistem închis se efectueaza astfel încât:
sa se reduca la minimum raspândirea
sa se evite raspândirea
sa se evite raspândirea
4. Fluidele de cultura nu trebuie scoase din sistemul închis, cu exceptia cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost:
inactivate prin mijloace probate
inactivate prin mijloace chimice sau fizice probate
inactivate prin mijloace chimice sau fizice probate
5. Închiderile ermetice trebuie concepute astfel încât:
sa reduca la minimum raspândirea
sa evite raspândirea
sa evite raspândirea
6. Sistemele închise trebuie situate într-o zona controlata:
facultativ
facultativ
da, si construita în acest scop
a) trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice
facultativ
da
da
b) accesul trebuie permis doar persoanelor desemnate
facultativ
da
da, printr-un sas
c) personalul trebuie sa poarte haine de protectie
da, lenjerie de lucru
da
se schimba complet
d) personalul trebuie sa aiba acces la instalatii de decontaminare si instalatii sanitare
da
da
da
e) personalul trebuie sa faca dus înainte de a parasi zona controlata
nu
facultativ
da
f) efluentii de la chiuvete sau dusuri trebuie colectati si inactivati înainte de evacuare
nu
facultativ
da
g) zona controlata trebuie ventilata corespunzator pentru a reduce la minim contaminarea aerului
facultativ
facultativ
da
h) zona controlata trebuie mentinuta la o presiune inferioara celei atmosferice
nu
facultativ
da
i) aerul de admisie si evacuare din zona controlata trebuie filtrat cu un filtru HEPA
nu
facultativ
da
j) zona controlata trebuie conceputa astfel încât întreg continutul sistemului închis sa poata fi retinut în caz de deversare
nu
facultativ
da
k) zona controlata trebuie sa poata fi închisa ermetic pentru a permite fumigatiile
nu
facultativ
da
l) tratamentul efluentilor înainte de evacuarea finala
inactivare prin mijloace probate
inactivare prin mijloace chimice sau fizice probate
inactivare prin mijloace chimice sau fizice probate
ANEXA nr. 7: COD DE CONDUITA recomandat pentru vaccinare
1.Daca evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, cauzat de expunerea la agenti biologici contra carora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie sa le asigure vaccinarea.
2.Vaccinarea trebuie sa fie efectuata în conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.
Lucratorii trebuie sa fie informati despre avantajele si inconvenientele atât ale vaccinarii, cât si ale absentei acesteia.
3.Vaccinarea nu trebuie sa implice costuri financiare pentru lucratori.
4.Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie sa fie eliberat lucratorului respectiv si, la cerere, autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 762 din data de 7 septembrie 2006