HOTARÂRE nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru securitatea si protectia sanatatii lucratorilor aflati în potential pericol în atmosfere explozive, definite conform art. 3.
Art. 2
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale hotarârilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplica în totalitate domeniului mentionat la art. 1, fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotarâre.
Art. 3
În sensul prezentei hotarâri, atmosfera exploziva este definita conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotarârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare.
Art. 4
Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica pentru:
a)zonele utilizate direct pentru si în timpul tratamentelor medicale ale pacientilor;
b)utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazosi în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicata;
c)producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea si transportul substantelor explozive sau cu o structura chimica instabila;
d)industriile extractive reglementate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj sau prin Hotarârea Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;
e)utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale si aeriene cuprinse în dispozitiile adecvate ale acordurilor internationale si în legislatia nationala care transpune directivele care aplica aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizarii în atmosfera potential exploziva nu sunt excluse.
CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorului
Art. 5
(1)În vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 si a asigurarii protectiei împotriva exploziilor, angajatorul trebuie sa ia masuri tehnice si/sau organizatorice corespunzatoare naturii operatiei, în ordinea prioritatilor si respectând urmatoarele principii de baza:
a)prevenirea formarii atmosferelor explozive; sau
b)acolo unde natura activitatii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; si
c)limitarea efectelor daunatoare ale unei explozii în vederea asigurarii sanatatii si securitatii lucratorilor.
(2)Acolo unde este cazul, masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie combinate si/sau suplimentate cu masuri împotriva propagarii exploziilor si trebuie revizuite periodic si, în orice caz, când se produc schimbari semnificative.
Art. 6
(1)În vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin prevederile art. 7 alin. (4) si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare cel putin:
a)probabilitatea producerii si persistentei atmosferelor explozive;
b)probabilitatea prezentei si activarii surselor de aprindere, inclusiv a descarcarilor electrostatice si a declansarii incendiului;
c)utilajele, substantele folosite, procesele si posibilele lor interactiuni;
d)dimensiunile efectelor anticipate.
(2)Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
(3)La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot aparea atmosfere explozive.
Art. 7
Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor si în conformitate cu principiile de baza ale evaluarii riscurilor si cele prevazute la art. 5, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare astfel încât:
a)acolo unde se pot forma atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa puna în pericol sanatatea si securitatea lucratorilor sau a celorlalti, mediul de lucru sa fie de asa natura încât procesul muncii sa se poata desfasura în conditii de siguranta;
b)sa se asigure supravegherea corespunzatoare în timpul prezentei lucratorilor la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa puna în pericol sanatatea si securitatea lucratorilor, conform evaluarii riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.
Art. 8
(1)Acolo unde sunt prezenti la acelasi loc de munca lucratori din mai multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie sa fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcina.
(2)Fara a aduce atingere responsabilitatii individuale a fiecarui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de munca conform legislatiei trebuie sa coordoneze aplicarea tuturor masurilor privind sanatatea si securitatea lucratorilor si sa declare în documentul privind protectia împotriva exploziilor, prevazut la art. 10, scopul coordonarii, masurile si procedurile de implementare adoptate.
Art. 9
(1)Angajatorul clasifica locurile unde pot aparea atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr. 1.
(2)Angajatorul trebuie sa asigure îndeplinirea unui minim de cerinte stabilite în anexa nr. 2 în locurile prevazute la alin. (1).
(3)Acolo unde este cazul, locurile unde pot aparea atmosfere explozive în concentratii în cantitati susceptibile de a pune în pericol sanatatea si securitatea lucratorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr. 3.
Art. 10
(1)În vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite în art. 7, angajatorul asigura elaborarea si actualizarea unui document, numit în continuare document privind protectia împotriva exploziilor.
(2)Documentul privind protectia împotriva exploziilor demonstreaza, în special, ca:
a)au fost determinate si evaluate riscurile de explozie;
b)se iau masuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei hotarâri;
c)care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr. 1;
d)care sunt locurile carora li se aplica cerintele minime stabilite în anexa nr. 2;
e)locul de munca si echipamentul de munca, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate si întretinute conform normelor de protectia muncii;
f)s-au luat masuri pentru utilizarea în conditii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile hotarârii Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.
(3)Documentul privind protectia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activitatii si actualizat de angajator când locul de munca, echipamentul de lucru sau organizarea muncii sufera schimbari, extinderi ori transformari semnificative.
(4)Angajatorul poate combina evaluari ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente întocmite în conformitate cu alte dispozitii ale legislatiei nationale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.
Art. 11
(1)Echipamentul de munca necesar în locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost dat în folosinta în întreprindere sau institutie pentru prima data înainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie sa îndeplineasca pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2006 cerintele minime stabilite în partea A din anexa nr. 2, daca nicio alta dispozitie a legislatiei nationale care transpune o directiva europeana nu poate fi aplicata sau poate fi aplicata doar partial.
(2)Echipamentul de munca necesar în locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat în folosinta în întreprindere sau institutie pentru prima data dupa data de 6 decembrie 2002, trebuie sa îndeplineasca cerintele minime stabilite în partile A si B din anexa nr. 2.
(3)Locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea atmosfere explozive si care au fost date în folosinta în întreprindere sau institutie pentru prima data dupa data de 6 decembrie 2002 îndeplinesc cerintele minime stabilite în prezenta hotarâre.
(4)Locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea atmosfere explozive si care au fost date în folosinta în întreprindere sau institutie pentru prima data înainte de data de 6 decembrie 2002 vor îndeplini cerintele minime stabilite în prezenta hotarâre pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2006.
(5)Daca, dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, se întreprind modificari, extinderi sau lucrari de restructurare în locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea atmosfere explozive, angajatorul ia masurile necesare astfel încât acestea sa îndeplineasca cerintele minime stabilite în prezenta hotarâre.
CAPITOLUL III: Dispozitii finale
Art. 12
În ceea ce priveste politicile nationale cu privire la protectia sanatatii si a securitatii lucratorilor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ia în considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeana, referitoare la dispozitiile art. 5-10, anexei nr. 1 si ale partii A din anexa nr. 2.
Art. 13
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei trebuie sa puna la dispozitia angajatorilor, la cerere, informatii relevante, în conformitate cu art. 12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.
Art. 14
(1)În aplicarea prevederilor prezentei hotarâri, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va adopta, dupa caz, noi dispozitii necesare în vederea conformarii cu prevederile prezentei hotarâri.
(2)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotarâre.
Art. 15
Adaptarile de natura strict tehnica a prevederilor anexelor nr. 1 -3 se efectueaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în functie de:
a)adoptarea directivelor privind armonizarea tehnica si standardizarea în domeniul protectiei împotriva exploziilor; si/sau
b)progresul tehnic, schimbarile din reglementarile sau specificatiile internationale si noi cunostinte privind prevenirea si protectia împotriva exploziilor.
Art. 16
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene din 5 în 5 ani despre punerea în practica a dispozitiilor prezentei hotarâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Art. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 18
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
-****-
Prezenta hotarâre transpune Directiva 99/92/CE privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor aflati în potential pericol în atmosfere explozive [a 15-a directiva specifica în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicata în Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1: CLASIFICAREA locurilor unde pot sa apara atmosfere explozive
Nota introductiva
Urmatorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau masuri de precautie conform art. 5, 6, 9 si 10 din hotarâre.
1.Locuri unde pot aparea atmosfere explozive
Un loc în care pot aparea atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa necesite masuri speciale de precautie pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor implicati este considerat periculos în sensul hotarârii.
Un loc în care nu pot aparea atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa necesite masuri speciale de precautie pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor implicati este considerat lipsit de pericol în sensul hotarârii.
Substante inflamabile si/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptându-se cazul în care o analiza a proprietatilor lor releva ca în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.
2.Clasificarea locurilor periculoase
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în functie de frecventa si durata permanentei unei atmosfere explozive.
Gradul masurilor luate în conformitate cu partea A din anexa nr. 2 este stabilit de aceasta clasificare.
Zona 0
Un loc în care este prezenta permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul.
Zona 1
Un loc în care este probabil sa apara ocazional în operatii normale o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul.
Zona 2
Un loc în care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul, dar, daca apare, persista doar o scurta perioada.
Zona 20
Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosfera exploziva formata sub forma de nor sau pulbere combustibila în aer.
Zona 21
Un loc în care este posibil sa apara ocazional în operatii normale o atmosfera exploziva sub forma de nor de pulbere combustibila în aer.
Zona 22
Un loc în care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva sub forma de nor de pulbere combustibila în aer, în operatii normale, dar, daca apare, persista doar o scurta perioada.
NOTA:
1.Straturile, depunerile si gramezile de pulbere combustibila trebuie considerate ca orice alta sursa ce poate genera o atmosfera exploziva.
2.Operatie normala reprezinta situatia în care instalatiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.
ANEXA Nr. 2:
(A)CERINTE MINIME PENTRU ÎMBUNATATIREA PROTECTIEI SANATATII Sl SECURITATII LUCRATORILOR AFLATI ÎN POTENTIAL PERICOL ÎN ATMOSFERE EXPLOZIVE
Nota introductiva
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica:
– locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 la hotarâre ori de câte ori este impusa de caracteristicile locurilor de munca, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substantele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea în atmosfere explozive;
– echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajuta la folosirea în siguranta a echipamentului aflat în locuri periculoase.
1.Masuri organizatorice
1.1.Instruirea lucratorilor
Angajatorul trebuie sa le asigure celor care lucreaza în locuri unde pot aparea atmosfere explozive o instruire corespunzatoare si suficienta cu privire la protectia împotriva exploziilor.
1.2.Indicatii scrise si permise de lucru
Acolo unde este cerut de documentul privind protectia împotriva exploziilor:
– munca în locuri periculoase trebuie efectuata respectându-se instructiunile scrise emise de angajator;
– trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini si activitatile periculoase si pe cele care pot interactiona cu alt gen de activitate, producând pericole.
Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de o persoana cu responsabilitate în acest domeniu.
2.Masuri de protectie împotriva exploziilor
2.1.Orice scurgere si/sau pierdere, voita sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceata sau pulbere combustibila care poate produce pericole de explozie trebuie deviata ori îndepartata corespunzator spre un loc sigur sau, daca nu este posibil, trebuie oprita în conditii de securitate sau trebuie remediata prin alta metoda adecvata.
2.2.Daca o atmosfera exploziva contine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceata sau pulberi inflamabile si/sau combustibile, masurile de protectie trebuie sa fie adecvate celui mai mare pericol posibil.
2.3.Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din hotarâre trebuie, de asemenea, sa ia în considerare descarcarile electrostatice, acolo unde lucratorii sau mediul de lucru actioneaza ca purtatori ori producatori de sarcina electrica. Lucratorilor trebuie sa li se asigure îmbracaminte de protectie corespunzatoare, din materiale care nu produc descarcari electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.
2.4.Instalatia, echipamentul, sistemele de protectie si toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în functiune doar daca documentul privind protectia împotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranta în atmosfera exploziva. Aceasta se aplica si echipamentului de munca si dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protectie în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, daca încorporarea lor într-o instalatie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate masurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.
2.5.Trebuie luate toate masurile necesare ca locul de munca, echipamentul de munca si toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispozitie lucratorilor, sa fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întretinute si utilizate astfel încât sa reduca la minimum pericolul de explozii si, daca se produce o explozie, sa controleze sau sa reduca la minimum extinderea ei în acel loc de munca si/sau la echipamentul de munca. Pentru astfel de locuri de munca trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucratorilor.
2.6.Acolo unde este cazul, lucratorii trebuie avertizati prin semnale optice si/sau acustice si retrasi înainte sa se atinga conditiile de explozie.
2.7.Acolo unde este prevazut în documentul privind protectia împotriva exploziilor, trebuie asigurate si întretinute iesiri de siguranta pentru a face posibila, în caz de pericol, parasirea de catre lucratori, repede si în securitate, a locurilor aflate în pericol.
2.8.Înainte ca un loc de munca unde pot aparea atmosfere explozive sa fie folosit pentru prima oara, trebuie verificata siguranta sa globala fata de explozii. Trebuie mentinute toate conditiile necesare pentru asigurarea protectiei împotriva exploziilor.
Aceste verificari trebuie sa fie efectuate de persoane competente în domeniul protectiei împotriva exploziilor, care au experienta si/sau pregatire profesionala.
2.9.Acolo unde evaluarea riscurilor arata ca este necesar:
– trebuie sa fie posibila mentinerea echipamentului si a sistemelor de protectie în stare sigura de functionare, independent de restul instalatiei, acolo unde o pana de curent poate produce extinderea unor pericole aditionale;
– trebuie sa fie posibila oprirea manuala a instalatiei, cu conditia ca aceasta sa nu compromita siguranta echipamentului si a sistemelor de protectie implicate în procese automate care deviaza de la conditiile de lucru dorite. Numai lucratorii competenti pot efectua interventiile de acest tip;
– la oprirea în caz de urgenta, energia acumulata trebuie disipata cât mai repede si mai sigur posibil sau izolata astfel încât sa nu mai constituie o sursa de pericol.
(B)CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Sl A SISTEMELOR DE PROTECTIE
Daca documentul privind protectia împotriva exploziilor în baza unei evaluari a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul si sistemele de protectie pentru toate locurile în care pot aparea atmosfere explozive trebuie alese în functie de categoriile stabilite în Hotarârea Guvernului nr. 752/2004, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. în special, urmatoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu conditia ca ele sa fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau cetei si/sau pulberilor, dupa cum urmeaza:
– în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;
– în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;
– în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.
ANEXA Nr. 3: INDICATOARE DE AVERTIZARE pentru locuri unde pot aparea atmosfere explozive, conform art. 9 alin. (3) din hotarâre

Trasaturi caracteristice:
– forma triunghiulara;
– litere negre pe fond galben, cu margine neagra (partea galbena acopera cel putin 50% din suprafata indicatorului). Se pot adauga alte date explicative.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 737 din data de 29 august 2006