HOTARÂRE nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
(1)Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de protectie a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca din ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran.
(2)Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului mentionat la alin. (1), fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute în prezenta hotarâre.
Art. 2
Pentru aplicarea prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a)industria extractiva de suprafata sau subteran – toate ramurile industriei extractive în care se desfasoara activitati de extractie la suprafata sau subteran a substantelor minerale utile, în sensul strict al termenului, si/sau prospectiuni si explorari în vederea extractiei, si/sau pregatirea materiilor prime extrase în vederea comercializarii, exclusiv activitatile de prelucrare ori preparare a materiilor prime extrase, cu exceptia ramurilor industriei extractive prin foraj definite prin prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/91/CEE;
b)loc de munca – ansamblul locurilor destinate amplasarii posturilor de lucru, în cadrul activitatilor si instalatiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran, inclusiv haldele de steril ori alte zone de depozitare, precum si locurile de cazare în care lucratorii au acces în cadrul activitatii lor.
Art. 3
Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica industriei extractive prin dragare daca se asigura protectia lucratorilor, în conformitate cu principiile generale de protectie a sanatatii si securitatii lucratorilor cuprinse în prezenta hotarâre, avându-se în vedere riscurile specifice acestei activitati.

CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorilor
Art. 4
Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare, astfel încât:
a)locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate, date în folosinta, exploatate si întretinute în asa fel încât sa permita lucratorilor efectuarea sarcinilor de munca fara a pune în pericol securitatea si/sau sanatatea proprie si/sau a celorlalti lucratori;
b)exploatarea locurilor de munca în prezenta lucratorilor sa se faca sub supravegherea unei persoane responsabile;
c)activitatile care comporta un risc special sa fie încredintate numai personalului competent si sa se execute conform instructiunilor date;
d)toate instructiunile de securitate sa fie redactate astfel încât sa poata fi întelese de catre toti lucratorii la care se refera;
e)sa fie prevazute echipamente de prim ajutor adecvate;
f)toate exercitiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.
Art. 5
Angajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit si tinut la zi un document referitor la securitate si sanatate, denumit în continuare document de securitate si sanatate, care îndeplineste cerintele prevazute la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 6
Documentul de securitate si sanatate face dovada în special ca:
a)sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expusi lucratorii la locul de munca;
b)se iau masurile corespunzatoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotarâri;
c)proiectarea, utilizarea si întretinerea locului de munca si ale echipamentelor prezinta securitate.
Art. 7
Documentul de securitate si sanatate trebuie întocmit înainte de începerea lucrarii si trebuie revizuit daca locul de munca sufera modificari majore, extinderi sau transformari.
Art. 8
În situatia în care la acelasi loc de munca sunt prezenti lucratori din diferite întreprinderi, fiecare angajator raspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea sa.
Art. 9
Angajatorul pe teritoriul caruia se desfasoara activitatea raspunde pentru acel loc de munca în care sunt prezenti lucratori din diferite întreprinderi, coordoneaza punerea în aplicare a tuturor masurilor privitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor si înscrie în documentul de securitate si sanatate scopul, masurile si modalitatile de punere în aplicare a acestei coordonari.
Art. 10
Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere prevederilor referitoare la raspunderea individuala a angajatorilor din Legea nr. 319/2006.
Art. 11
Angajatorul trebuie sa raporteze cât mai repede posibil autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de munca grav si/sau mortal, precum si orice pericol grav.
Art. 12
Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare în functie de tipul si metoda de exploatare:
a)pentru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea incendiilor si exploziilor;
b)pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau nocive pentru sanatate.
Art. 13
Angajatorul trebuie sa prevada, sa procure si sa întretina mijloace corespunzatoare de evacuare si salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucratorilor de la locurile de munca, rapid si în deplina securitate.
Art. 14
Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru prevederea sistemelor de alarma si a altor mijloace de comunicare necesare care sa permita, în caz de nevoie, declansarea imediata a operatiunilor de acordare de prim ajutor, evacuare si salvare.

CAPITOLUL III: Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Art. 15
Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor luate cu privire la securitatea si sanatatea la locurile de munca, în mod deosebit asupra celor privind punerea în aplicare a prevederilor art. 4-14, fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 16
Informatiile trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor carora le sunt adresate.
Art. 17
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora trebuie sa se faca în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL IV: Supravegherea medicala

Art. 18
Pentru a asigura supravegherea medicala corespunzatoare a sanatatii lucratorilor, în functie de riscurile privind securitatea si sanatatea lor la locul de munca, se iau masuri în conformitate cu reglementarile legale în domeniu.
Art. 19
Masurile prevazute la art. 18 se stabilesc astfel încât sa permita fiecarui lucrator sa beneficieze sau sa faca obiectul unei supravegheri a sanatatii, înainte de începerea activitatilor prevazute la art. 2 si, ulterior, în mod periodic.
Art. 20
Supravegherea medicala a lucratorilor se asigura în cadrul structurilor medicale de medicina muncii care functioneaza potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale

Art. 21
Locurile de munca ce se vor crea dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexele nr. 1 -3.
Art. 22
Locurile de munca existente la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa fie adaptate cerintelor minime de securitate si sanatate prevazute în anexele nr. 1 -3.
Art. 23
În situatia în care, dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, locurile de munca sunt supuse unor modificari, extinderi si/sau transformari, angajatorul ia masurile necesare pentru ca aceste modificari, extinderi si/sau transformari sa fie în conformitate cu cerintele minime corespunzatoare prevazute în anexe.
Art. 24
Anexele nr. 1 -3 se adapteaza în functie de evolutia aquis-ului comunitar si a standardizarii cu privire la industria extractiva de suprafata sau subteran si/sau progresul tehnic, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de suprafata sau în subteran.
Art. 25
Anexele nr. 1 -3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 26
Dispozitiile din anexe se aplica ori de câte ori acestea sunt cerute de caracteristicile locului de munca, în functie de activitate, de împrejurari sau de un risc specific.
Art. 27
De la data aderarii României la Uniunea Europeana, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va raporta, la fiecare 5 ani, Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotarâri, prezentând totodata punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Art. 28
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune Directiva nr. 92/104/CEE privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 404/1992.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1: CERINTE MINIME COMUNE care se aplica industriei extractive de suprafata sau subteran, precum si instalatiilor auxiliare de la suprafata
1.Supraveghere si organizare
1.1.Organizarea locurilor de munca
1.1.1.Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât sa asigure o protectie adecvata împotriva riscurilor.
Ele trebuie mentinute în stare corespunzatoare, iar substantele ori depunerile periculoase trebuie îndepartate sau tinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea si sanatatea lucratorilor.
1.1.2.Posturile de lucru trebuie proiectate si realizate dupa principii ergonomice, tinându-se seama de necesitatea lucratorilor de a urmari derularea operatiunilor de la postul lor de lucru.
1.1.3.Lucratorii izolati din posturile de lucru trebuie sa beneficieze de supraveghere adecvata sau de mijloace de telecomunicatie.
1.2.Persoana responsabila
La orice loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe în permanenta o persoana responsabila care sa aiba calitatile si competenta acestei functii, desemnata de angajator.
Angajatorul poate sa îsi asume însusi responsabilitatea pentru locul de munca la care se face referire în paragraful anterior, daca are calitatile si competenta cerute.
1.3.Supravegherea
Pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor pe parcursul desfasurarii tuturor activitatilor, trebuie asigurata supravegherea prin persoane care au calitatile si competenta cerute de aceasta functie, desemnate de catre angajator sau în numele acestuia, actionând în interesul acestuia.
Supraveghetorul trebuie sa efectueze vizite de control la posturile de munca ocupate cel putin o data pe parcursul unui schimb, daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru.
Angajatorul poate sa îsi asume personal responsabilitatea supravegherii la care se face referire în primul si al doilea paragraf, daca are calitatile si competenta necesare.
1.4.Lucratori competenti
La fiecare lot de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe în permenenta un numar suficient de lucratori care sa aiba calitatile, experienta si pregatirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredintate.
1.5.Informare, instruire si pregatire
Lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si pregatire sau de reciclare profesionala necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lor.
Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc instructiuni pe întelesul lor, astfel încât sa nu puna în pericol propria securitate si sanatate sau pe a celorlalti lucratori.
1.6.Instructiuni scrise
Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instructiuni scrise, care sa cuprinda reguli ce trebuie respectate în scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si al utilizarii în siguranta a utilajelor.
Aceste instructiuni trebuie sa includa informatii cu privire la utilizarea echipamentelor de interventie, precum si la masurile ce trebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz de urgenta.
1.7.Metode sigure de lucru
La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.
1.8.Permise de lucru
Atunci când documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrarilor periculoase si pentru executarea lucrarilor care în mod normal nu sunt periculoase, dar care, în interactiune cu alte activitati, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de catre persoana desemnata în acest scop si trebuie sa specifice conditiile ce trebuie îndeplinite si masurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului si dupa lucru.
1.9.Revizuirea periodica a masurilor de securitate si de sanatate
Angajatorul are obligatia sa asigure revizuirea periodica a masurilor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securitatii si sanatatii.

2.Utilaje si instalatii mecanice si electrice
2.1.Generalitati
în momentul alegerii, instalarii, punerii în functiune, exploatarii si întretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie sa se acorde atentia cuvenita securitatii si sanatatii lucratorilor, luându-se în considerare prevederi din prezenta hotarâre, din Hotarârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, precum si ale legislatiei nationale care transpun Directiva 89/655/CEE.
Daca instalatiile sunt amplasate într-o zona în care exista sau poate exista riscul de incendiu ori de explozie datorat aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie sa corespunda utilizarii într-o astfel de zona.
Utilajele trebuie sa fie prevazute, daca este necesar, cu dispozitive de protectie corespunzatoare si sisteme de securitate în caz de avarie.
2.2.Dispozitii specifice
Instalatiile si utilajele mecanice trebuie sa prezinte o rezistenta suficienta, fara defecte evidente si sa corespunda scopului pentru care au fost realizate.
Utilajele si instalatiile electrice trebuie sa fie de capacitatea si puterea corespunzatoare scopului pentru care au fost realizate.
Utilajele si instalatiile mecanice si electrice trebuie sa fie instalate si protejate astfel încât sa previna pericolele.

3.Întretinere
3.1.Întretinere generala
Verificarea sistematica, întretinerea, precum si testarea utilajelor si instalatiilor mecanice si electrice se fac în baza unui program (grafic) de revizii si reparatii stabilit conform reglementarilor tehnice.
Întretinerea, verificarea si testarea oricarei parti a instalatiei sau utilajului trebuie efectuate de catre o persoana competenta.
Procesele-verbale de verificare si testare trebuie întocmite si pastrate în mod corespunzator.
3.2.Întretinerea echipamentului de protectie
Echipamentul de protectie trebuie sa fie adecvat, pregatit pentru utilizare si în stare de functionare în orice moment.
Întretinerea trebuie efectuata tinându-se seama de activitatile exercitate.

4.Protectia împotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive si a riscului de incendiu
4.1.Generalitati
4.1.1.Trebuie luate masuri pentru evaluarea prezentei substantelor nocive si/sau potential explozive în atmosfera si pentru masurarea concentratiei acestora.
Atunci când documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa înregistreze si sa masoare concentratiile de gaze, automat si continuu, în punctele mentionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automata a instalatiilor electrice si sisteme de oprire automata a motoarelor cu ardere interna.
Daca sunt prevazute masuratori automate, valorile determinate trebuie înregistrate si pastrate asa cum este prevazut în documentul de securitate si sanatate.
4.1.2.Se interzice fumatul în zonele care prezinta pericole specifice de incendiu sau explozie.
Executarea unor lucrari cu flacara deschisa la locurile de munca care pot prezenta un risc de incendiu sau explozie este interzis, cu exceptia cazurilor când au fost luate masurile de securitate corespunzatoare pentru prevenirea declansarii incendiilor sau exploziilor, precum si a propagarii acestora.
4.2.Protectia împotriva riscului exploziilor
4.2.1.Trebuie luate toate masurile necesare pentru combaterea formarii si acumularii atmosferelor explozive.
4.2.2.În interiorul zonelor care prezinta risc de explozie trebuie luate toate masurile necesare pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive.
4.2.3.Pentru prevenirea exploziilor se stabileste un plan detaliat cu privire la echipamentele de lucru si masurile necesare ce trebuie luate.
4.3.Protectia împotriva atmosferelor nocive
4.3.1.Acolo unde se acumuleaza sau exista riscul sa se acumuleze în atmosfera substante nocive, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a se asigura:
a)retinerea lor la sursa; sau
b)captarea la sursa ori eliminarea; sau
c)diminuarea acumularilor acestor substante, astfel încât sa nu existe riscuri pentru lucratori.
Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substante nocive astfel încât sa nu prezinte niciun risc pentru lucratori.
4.3.2.În zonele în care lucratorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sanatatea lor, pe lânga echipamentele individuale de protectie respiratorie, trebuie sa existe un numar suficient de aparate respiratorii si echipamente de reanimare corespunzatoare.
În asemenea cazuri, trebuie sa fie prezent la locul de munca un numar suficient de lucratori instruiti care sa foloseasca asemenea echipamente.
Aparatele respiratorii si echipamentele de reanimare trebuie sa fie depozitate si întretinute corespunzator.
4.3.3.În cazul în care gazele toxice sunt sau pot aparea în atmosfera locului de munca, trebuie sa existe un plan de aparare care sa precizeze echipamentele disponibile si masurile preventive adoptate.
4.4.Protectia împotriva incendiilor
4.4.1.Oriunde se proiecteaza, se construiesc, se doteaza, se dau în folosinta, se exploateaza sau se întretin locuri de munca, trebuie luate masurile adecvate pentru prevenirea declansarii si propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate si sanatate.
Trebuie sa fie stabilite prevederi pentru stingerea rapida si eficienta a oricarui incendiu.
4.4.2.Locurile de munca trebuie sa fie dotate cu echipamente adecvate pentru stingerea incendiului si, daca este necesar, cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma.
4.4.3.Echipamentele neautomate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si simplu de manipulat si, daca este necesar, protejate contra riscurilor de deteriorare.
4.4.4.La locul de munca trebuie pastrat un plan de prevenire si stingere a incendiilor care sa precizeze masurile ce trebuie luate, în conformitate cu prevederile art. 4-14 din hotarâre, pentru prevenirea declansarii si propagarii, detectarea si stingerea incendiilor.
4.4.5.Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie semnalizat în conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
Aceste panouri de semnalizare trebuie sa fie rezistente si amplasate în puncte corespunzatoare.

5.Explozivi si dispozitive de amorsare
Operatiunile de depozitare, transport si utilizare a explozivilor si dispozitivelor de amorsare trebuie sa fie executate de catre persoane competente, autorizate corespunzator.
Aceste operatiuni trebuie organizate si efectuate astfel încât sa nu constituie niciun pericol pentru lucratori.

6.Cai de circulatie
6.1.La locul de munca accesul trebuie sa se faca fara pericol si, în caz de urgenta, evacuarea trebuie sa se efectueze rapid si în conditii de siguranta.
6.2.Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de încarcare, trebuie sa fie calculate, dimensionate si amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele sa le poata utiliza usor, în deplina securitate si conform destinatiei lor, iar lucratorii aflati în vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie periclitati de niciun pericol.
6.3.Caile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de marfuri trebuie sa fie dimensionate în concordanta cu numarul de utilizatori potentiali si cu tipul de întreprindere.
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevazuta o distanta de securitate corespunzatoare pentru pietoni.
6.4.Între caile de circulatie destinate vehiculelor si porti, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scari trebuie sa existe o distanta de securitate.
6.5.Traseul cailor de circulatie si acces pentru vehicule si pentru pietoni trebuie sa fie semnalizat vizibil pentru a se asigura protectia lucratorilor.
6.6.Atunci când vehiculele sau masinile intra la locurile de munca, trebuie stabilite regulile de circulatie necesare.

7.Locuri de munca în aer liber
7.1.Posturile de lucru, caile de circulatie si alte amplasamente sau instalatii în aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de catre lucratori în decursul activitatii lor, trebuie sa fie astfel organizate încât circulatia pietonilor sau a vehiculelor sa se faca în conditii de securitate.
7.2.Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzator prin lumina artificiala, atunci când lumina zilei este insuficienta.
7.3.Atunci când lucratorii îsi desfasoara activitatea la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie sa fie amenajate astfel încât lucratorii:
a)sa fie protejati contra conditiilor atmosferice nefavorabile si, daca este necesar, contra caderii de obiecte;
b)sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive si nici la influente exterioare nocive;
c)sa poata parasi rapid locul de munca si sa li se poata acorda rapid ajutor în caz de pericol;
d)sa nu alunece sau sa cada.

8.Zone periculoase
8.1.Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil.
8.2.Atunci când locurile de munca cuprind zone periculoase în care, datorita naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a lucratorilor sau a obiectelor, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive care sa împiedice intrarea în zona a lucratorilor fara atributii de serviciu.
8.3.Trebuie luate masuri corespunzatoare care sa protejeze lucratorii care sunt autorizati sa intre în zonele de pericol.

9.Cai si iesiri de urgenta
9.1.În caz de pericol, lucratorii trebuie sa poate evacua rapid si în conditii de securitate maxima toate locurile de munca.
9.2.Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
9.3.Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se fac în functie de folosirea, dotarea si dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane prezente.
9.4.Usile de la iesirile de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile de la iesirile de urgenta trebuie sa fie închise astfel încât sa poata fi deschise usor si repede de catre persoanele care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.
9.5.Usile de la iesirile de urgenta nu trebuie încuiate cu lacat, broasca cu cheie sau alt sistem de zavorâre.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces catre acestea trebuie sa fie libere, astfel încât sa poata fi utilizate în orice moment, fara piedici.
9.6.Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute si cu iluminare de siguranta de intensitate corespunzatoare, în eventualitatea unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.
9.7.Caile si iesirile de urgenta specifice trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.

10.Mijloace de evacuare si salvare
10.1.Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la masurile corespunzatoare ce trebuie luate în caz de urgenta.
10.2.Echipamentele de salvare trebuie pregatite în vederea utilizarii si depozitate în spatii corespunzatoare, usor accesibile. Aceste spatii trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.

11.Exercitii de securitate
La toate locurile de munca ocupate în mod obisnuit de lucratori trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.
Scopul principal al acestor exercitii este de a forma deprinderile si de a verifica aptitudinile lucratorilor desemnati sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol.
De asemenea, lucratorii trebuie sa exerseze asupra modului de folosire, manipulare sau exploatare corecta a acestor echipamente.

12.Echipamente de prim ajutor
12.1.Echipamente de prim ajutor trebuie sa se gaseasca în permanenta acolo unde conditiile de munca impun acest lucru si sa fie corespunzatoare, în functie de activitatea desfasurata.
Aceste echipamente trebuie sa fie semnalizate corespunzator si usor accesibile.
12.2.În functie de importanta locurilor de munca, a tipului de activitate care se desfasoara si de frecventa accidentelor presupuse a avea loc, trebuie sa fie prevazute una sau mai multe încaperi de prim ajutor.
În aceste încaperi instructiunile de prim ajutor trebuie sa fie lizibile si afisate la loc vizibil.
12.3.Încaperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii si echipamente de prim ajutor indispensabile si usor accesibile brancardierilor.
Acestea trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
12.4.Materialele de prim ajutor trebuie sa existe la locurile de munca unde conditiile de munca impun acest lucru.
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie usor accesibile.
12.5.Un numar suficient de lucratori trebuie sa fie instruiti cu privire la utilizarea echipamentelor si materialelor de prim ajutor prevazute.

13.Iluminarea naturala si artificiala
13.1.Fiecare loc de munca trebuie sa dispuna de o iluminare suficienta care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor.
13.2.Locurile de munca trebuie sa primeasca, pe cât posibil, lumina naturala suficienta si, tinându-se seama de conditiile climaterice, sa fie prevazute cu dispozitive de iluminare artificiala adecvata pentru a se asigura securitatea si sanatatea lucratorilor.
13.3.Instalatiile de iluminat din încaperile de lucru si de pe caile de acces trebuie sa fie amplasate astfel încât tipul iluminarii sa nu prezinte un risc de accidentare pentru lucratori.
13.4.Locurile de munca în care lucratorii sunt expusi în mod deosebit riscurilor în caz de întrerupere a iluminarii artificiale trebuie sa fie prevazute cu iluminare de siguranta cu o intensitate suficienta.
Daca nu este posibil, lucratorii trebuie sa fie dotati cu lampi individuale.

14.Instalatii sanitare
14.1.Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
14.1.1. Lucratorii trebuie sa aiba la dispozitie vestiare corespunzatoare, daca acestia trebuie sa poarte îmbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe în alte încaperi.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.
14.1.2. Vestiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de mari si sa aiba dotarile care sa permita fiecarui lucrator sa-si tina hainele încuiate în timpul lucrului.
Daca împrejurarile o justifica (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru îmbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru îmbracamintea personala.
Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator sa poata sa îsi puna la uscat hainele de lucru.
14.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.
14.1.4. Daca nu sunt necesare vestiare, în conformitate cu prevederile pct. 14.1.1, atunci fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc pentru pastrarea îmbracamintei.
14.2.Dusuri si chiuvete
14.2.1. La dispozitia lucratorilor trebuie puse dusuri corespunzatoare în numar suficient, tinându-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena.
Trebuie prevazute sali de dusuri separate pentru barbati si femei sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei.
14.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de încapatoare încât sa permita fiecarui lucrator sa îsi faca toaleta în conditii de igiena corespunzatoare, fara sa fie deranjat.
Dusurile trebuie sa dispuna de apa rece si calda.
14.2.3. Daca, în conformitate cu prevederile pct. 14.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare dusuri, trebuie sa existe chiuvete corespunzatoare în numar suficient, cu apa rece si calda, plasate în apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
Daca este necesar, din motive de decenta, vor fi prevazute chiuvete separate pentru barbati si femei sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei.
14.3.Toalete si chiuvete
În apropierea posturilor de lucru lucratorii trebuie sa dispuna de camere de repaus, vestiare si sali de dusuri sau chiuvete, precum si de încaperi dotate cu un numar suficient de toalete si chiuvete.
Trebuie prevazute toalete separate pentru femei si barbati sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre femei si barbati.
În cazul industriei extractive în subteran, instalatiile sanitare la care se refera prezentul punct pot fi amplasate la suprafata.

15.Haldele de steril si alte zone de descarcare a sterilului
Depozitele de steril, haldele si alte zone de depozitare a sterilului, precum si bazinele de decantare trebuie sa fie proiectate, construite, exploatate si întretinute astfel încât sa se asigure stabilitatea lor, precum si securitatea si sanatatea lucratorilor.

16.Instalatii auxiliare de suprafata (dispozitii suplimentare speciale)
16.1.Stabilitate si soliditate
Locurile de munca trebuie sa fie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate si întretinute de o asemenea maniera pentru a rezista fortelor exterioare la care ar putea fi supuse.
Ele trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare destinatiei lor.
16.2.Pardoselile, peretii, plafoanele si acoperisurile încaperilor
16.2.1. Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri înclinate periculoase; ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
Locurile de munca în care sunt instalate posturi de lucru trebuie sa prezinte o izolatie termica suficienta, tinându-se seama de tipul întreprinderii si de efortul fizic al lucratorilor.
16.2.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din încaperi trebuie sa fie curatate si renovate ori de câte ori este nevoie pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
16.2.3. Peretii transparenti sau translucizi, în special cei complet din sticla, din încaperile sau din apropierea locurilor de munca si a cailor de acces trebuie sa fie semnalizati vizibil si confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de munca si de caile de acces, astfel încât lucratorii sa nu vina în contact cu glasvandurile sau sa fie raniti în cazul spargerii lor.
16.2.4. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de rezistente este permis numai daca se realizeaza dotarea cu echipamente care sa asigure desfasurarea lucrului în deplina securitate.
16.3.Dimensiunile si volumul de aer al încaperilor – libertatea de miscare la posturile de lucru
16.3.1. Încaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, înaltime si un volum de aer corespunzatoare, permitând lucratorilor sa îsi execute sarcinile fara risc pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.
16.3.2. Dimensiunile suprafetei neocupate a postului de lucru trebuie sa permita lucratorilor suficienta libertate de miscare si sa le dea posibilitatea sa îsi desfasoare munca în deplina securitate.
16.4.Ferestre si luminatoare
16.4.1. Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie prevazute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie proiectate astfel încât functionarea acestora sa se faca în deplina siguranta.
Amplasarea lor trebuie sa nu constituie un risc pentru lucratori atunci când sunt deschise.
16.4.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie curatate fara riscuri pentru personalul care efectueaza astfel de lucrari.
16.5.Usi si porti
16.5.1. Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele din care sunt confectionate sunt prevazute în functie de natura si utilizarea încaperilor sau incintelor.
16.5.2. Usile transparente trebuie semnalizate corespunzator la nivelul vederii.
16.5.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.
16.5.4. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt din materiale securizate si daca exista posibilitatea ca lucratorii sa fie raniti prin spargerea lor, suprafetele trebuie protejate împotriva spargerii.
16.5.5. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice iesirea acestora de pe sine si caderea în mod neasteptat.
16.5.6. Usile si portile care se deschid în sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice caderea acestora în mod neasteptat.
16.5.7. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie semnalizate corespunzator.
Trebuie sa existe posibilitatea de a fi deschise în orice moment, cu usurinta, din interior si fara ajutor special.
Atunci când locurile de munca sunt ocupate de lucratori trebuie sa existe posibilitatea de a fi deschise.
16.5.8. În imediata apropiere a portilor destinate în principal traficului de vehicule, daca acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie sa fie prevazute porti pentru pietoni semnalizate vizibil si libere în permanenta.
16.5.9. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara risc de accidentare a lucratorilor. Ele trebuie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta usor de identificat si accesibile, sa se deschida automat în caz de întrerupere a alimentarii cu energie sau sa poata fi deschise manual.
16.6.Aerisirea locurilor de munca închise.
16.6.1. În locurile de munca închise trebuie sa se asigure o cantitate suficienta de aer proaspat, avându-se în vedere metodele de lucru folosite si eforturile fizice ale lucratorilor.
Daca se utilizeaza o instalatie de ventilatie, ea trebuie mentinuta în stare de functionare.
Un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice defectiune, daca acest lucru poate afecta sanatatea lucratorilor.
16.6.2. Daca sunt utilizate instalatiile de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, ele trebuie sa functioneze astfel încât lucratorii sa nu fie expusi la curenti de aer care sa le creeze disconfort.
Orice depunere sau murdarie care poate antrena un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminata fara întârziere.
16.7.Temperatura din încaperi
16.7.1. În timpul lucrului temperatura din încaperile unde exista posturi de lucru trebuie sa fie adecvata pentru organismul uman, avându-se în vedere metodele de lucru aplicate si eforturile fizice impuse lucratorilor.
16.7.2. Temperatura din camerele de repaus, din încaperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine si din camerele de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiilor specifice ale acestor încaperi.
16.7.3. Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de munca, în functie de tipul activitatii si de natura locului de munca.
16.8.Camerele de repaus
16.8.1. Atunci când securitatea si sanatatea lucratorilor o cer, tinându-se seama de tipul activitatii sau de efectivele care depasesc un anumit numar de persoane, lucratorii trebuie sa dispuna de o camera de repaus usor accesibila.
Aceasta dispozitie nu se aplica daca lucratorii îsi desfasoara activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care ofera posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.
16.8.2. Camerele de repaus trebuie sa fie suficient de mari si sa fie dotate cu un numar corespunzator de mese si scaune cu spatar, în functie de numarul lucratorilor.
16.8.3. În camerele de repaus trebuie luate masuri pentru protectia nefumatorilor împotriva disconfortului creat de fumul de tigara.
16.8.4. Atunci când în timpul programului de lucru se produc întreruperi cu regularitate si în mod frecvent si nu exista camera de repaus, trebuie puse la dispozitie alte camere în care lucratorii sa poata sta în timpul întreruperilor, ori de câte ori securitatea si sanatatea lucratorilor o justifica.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de tigara.

17.Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie orizontala, în conditii corespunzatoare.
18.Lucratori cu handicap
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu handicap, daca este cazul.
Aceasta dispozitie se refera, în special, la usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu handicap.

ANEXA Nr. 2: CERINTE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive de suprafata
1.Generalitati
1.1.Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotarâre, angajatorul care raspunde de locul de munca trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca s-au luat toate masurile necesare pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor atât în situatii normale, cât si în situatii critice.
1.2.Documentul de securitate si sanatate trebuie actualizat periodic si ori de câte ori este nevoie si prezentat la inspectia locului de munca.
Lucrarile trebuie executate în conformitate cu documentul de securitate si sanatate.

2.Exploatarea
2.1.Lucrarile trebuie planificate tinându-se seama de prevederile din documentul de securitate si sanatate referitoare la riscurile de surpare si alunecare de teren.
Ca masura preventiva, trebuie sa se defineasca înaltimea si panta fronturilor de descoperta si de extractie în functie de natura si stabilitatea terenului, precum si de metodele de exploatare.
2.2.Treptele si caile de circulatie trebuie sa prezinte stabilitate adaptata utilajelor utilizate.
Ele trebuie sa fie amenajate si întretinute astfel încât deplasarea utilajelor sa se faca în conditii de securitate.
2.3.Înainte de începerea sau reluarea lucrarilor, fronturile de descoperta si extractie de deasupra suprafetelor de lucru sau cailor de circulatie trebuie controlate pentru a se asigura ca nu exista blocuri sau roci dislocate.
În cazul în care este necesar, trebuie efectuata îndepartarea acestora.
2.4.Exploatarea fronturilor si zonelor de descarcare a sterilului trebuie efectuata astfel încât sa nu creeze instabilitate.

ANEXA Nr. 3: CERINTE MINIME SPECIALE aplicabile industriei extractive de subteran

1.Generalitati
1.1.Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotarâre, angajatorul care raspunde de locul de munca trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca au fost luate toate masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor atât în situatii normale, cât si în situatii critice.
Documentul de securitate si sanatate trebuie actualizat periodic si ori de câte ori este nevoie si prezentat la inspectia locului de munca.
Lucrarile trebuie executate în conformitate cu documentul de securitate si sanatate.

2.Planul abatajelor din subteran
2.1.Planurile lucrarilor miniere subterane trebuie sa fie întocmite la o scara care sa ofere o reprezentare clara, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 65/133/2003 privind aprobarea Regulamentului de topografie miniera.
În afara de galerii si zonele de extractie, trebuie reprezentate toate lucrarile miniere cunoscute, care pot influenta exploatarea si securitatea.
Ele trebuie sa fie usor accesibile si sa fie pastrate atât timp cât este necesar, din motive de securitate.
2.2.Planurile si desenele abatajelor, precum si ale altor lucrari miniere subterane trebuie sa fie actualizate periodic si ori de câte ori este nevoie si sa se gaseasca în permanenta la locul de munca.

3.Iesiri
Orice exploatare subterana trebuie sa aiba acces la suprafata prin cel putin doua iesiri separate, construite solid si usor accesibile lucratorilor din subteran.
Când circulatia prin aceste iesiri necesita un efort important din partea lucratorilor, ele trebuie sa fie prevazute cu mijloace mecanice pentru transportul lucratorilor.
4.Lucrari miniere
Lucrarile miniere subterane în care se executa diverse activitati trebuie sa fie construite, exploatate, echipate si întretinute astfel încât lucratorii sa poata lucra si circula în ele cu riscuri minime.
Galeriile trebuie sa fie prevazute cu panouri indicatoare pentru a permite orientarea lucratorilor.

5.Transport
5.1.Instalatiile sau mijloacele de transport trebuie sa fie instalate, amenajate, exploatate si întretinute astfel încât sa se asigure securitatea si sanatatea lucratorilor care le conduc, le utilizeaza sau se afla în vecinatatea lor.
5.2.Transportul cu ajutorul instalatiilor mecanice trebuie sa faca obiectul unei montari corespunzatoare si al unor instructiuni scrise, afisate la locul de exploatare.

6.Sustinerea si stabilitatea lucrarilor miniere
Sustinerea lucrarilor miniere trebuie efectuata cât mai repede posibil dupa excavare, în afara cazurilor în care stabilitatea lucrarii nu conditioneaza securitatea lucratorilor. Aceasta sustinere trebuie sa fie realizata în conformitate cu monografiile de armare si instructiunile scrise si elaborate în acest sens.
Lucrarile miniere în care este permis accesul lucratorilor trebuie sa fie controlate periodic din punctul de vedere al sustinerii si stabilitatii lucrarii si întretinute în mod corespunzator.

7.Aeraj
7.1.Toate lucrarile din subteran la care este permis accesul trebuie sa fie aerisite în mod corespunzator.
Trebuie prevazut un aeraj permanent pentru a se mentine cu o marja suficienta de securitate:
a)o atmosfera sanatoasa;
b)o atmosfera în care riscurile de explozie si de prafuri respirabile sunt sub control;
c)o atmosfera în care conditiile de munca sunt corespunzatoare în timpul lucrului, tinându-se seama de metodele de lucru aplicate si de eforturile fizice impuse lucratorilor.
7.2.Când aerajul natural nu permite îndeplinirea prevederilor pct. 7.1, aerajul principal trebuie sa fie asigurat cu una sau mai multe statii de ventilatoare principale.
Trebuie luate masuri pentru asigurarea stabilitatii si continuitatii aerajului.
Depresiunea ventilatoarelor principale trebuie sa fie supravegheata în mod continuu si pentru semnalizarea opririlor intempestive trebuie prevazut un dispozitiv automat de alarma.
7.3.Parametrii de aeraj trebuie masurati si înregistrati periodic.
Proiectul de aeraj, care sa indice parametrii caracteristici utili ai sistemului de aeraj, trebuie elaborat, actualizat periodic si sa fie disponibil la locul de munca.

8.Mine grizutoase
8.1.Se considera grizutoasa orice exploatare subterana în care exista posibilitatea degajarii de metan într-o cantitate care nu exclude riscul formarii unei atmosfere explozive.
8.2.Aerajul principal trebuie sa fie asigurat prin una sau mai multe statii de ventilatoare mecanice.
8.3.Exploatarea trebuie sa se faca tinându-se seama de degajarile de metan.
Trebuie luate masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor generate de metan.
8.4.Aerajul partial trebuie sa fie limitat la lucrarile de pregatire si de salvare, precum si la locurile de munca legate direct la curentul principal de aeraj.
Abatajele aflate în exploatare pot fi aerisite cu instalatii de aeraj partial numai daca au fost luate masuri corespunzatoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
8.5.Parametrii de aeraj prevazuti la pct. 7.3 trebuie sa fie completati prin determinari ale concentratiei de metan.
Daca documentul de securitate si sanatate prevede, concentratia de metan trebuie sa fie masurata continuu în curentul de iesire al aerului din abatajele la care depilarea substantei minerale utile se face mecanizat, precum si la lucrarile de pregatire în fund de sac, la care avansarea se face, de asemenea, mecanizat.
8.6.În minele grizutoase se pot folosi numai explozivi si mijloace de initiere de siguranta.
8.7.Prevederile pct. 4.1.2 din anexa nr. 1 se înlocuiesc dupa cum urmeaza:
a)sunt interzise fumatul, detinerea de tutun pentru fumat si orice obiect care poate fi folosit la producerea flacarii;
b)lucrarile de taiere cu flacara, de sudura sau alte activitati similare la care se impune folosirea flacarii deschise sunt permise numai în împrejurari exceptionale si în conditiile unor masuri specifice care sa garanteze securitatea si sanatatea lucratorilor.

9.Mine sau cariere care contin praf inflamabil
9.1.Minele de carbuni sunt considerate mine cu praf inflamabil daca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca orice strat exploatat poate produce praf astfel încât sa propage o explozie.
9.2.În minele cu praf inflamabil, prevederile prevazute la pct. 8.6 si 8.7 se aplica mutatis mutandis.
9.3.Pentru reducerea depunerilor de praf inflamabil, îndepartarea si neutralizarea sau fixarea acestora se iau masuri corespunzatoare.
9.4.Propagarea exploziilor de praf inflamabil si/sau metan, care pot declansa alte explozii de praf inflamabil, trebuie sa fie limitata prin instalarea unui sistem de baraje pentru limitarea exploziilor.
Amplasarea acestor baraje trebuie sa fie precizata într-un document actualizat periodic si disponibil la locul de munca.

10.Degajari instantanee de gaz, lovituri de acoperis si eruptii de apa
10.1.În zonele în care se pot produce degajari instantanee de gaz cu sau fara eruptii de material marunt, lovituri de acoperis sau eruptii de apa, trebuie conceput si pus în aplicare un program de exploatare astfel încât sa se asigure, pe cât posibil, un sistem de munca sigur, precum si protectia lucratorilor.
10.2.Trebuie luate masuri pentru identificarea zonelor de risc, pentru protejarea lucratorilor în lucrarile miniere care se afla în apropiere sau traverseaza aceste zone, precum si pentru controlarea acestor riscuri.

11.Incendii, arderi si încalzire
11.1.Trebuie luate masuri pentru prevenirea si detectarea la timp a aprinderilor spontane.
11.2.Introducerea materialelor inflamabile în lucrarile miniere subterane trebuie sa fie limitata la cantitatea strict necesara.
11.3.Atunci când este necesara utilizarea fluidelor hidraulice (fluide pentru transmiterea energiei mecanice hidrostatice si/sau hidrocinetice) trebuie utilizate numai fluide greu inflamabile, în scopul evitarii riscului de incendiu si propagarii sale.
Fluidele hidraulice trebuie sa corespunda specificatiilor si conditiilor de testare referitoare la rezistenta la foc, precum si criteriilor de igiena.
Când se utilizeaza fluide hidraulice care nu corespund specificatiilor, conditiilor si criteriilor prevazute la al doilea paragraf, trebuie luate masuri suplimentare pentru evitarea riscului sporit de incendiu si propagarea sa.

12.Masuri de precautie privind evacuarea lucratorilor
Pentru a se putea retrage în siguranta atunci când este necesar, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de o masca de autosalvare pentru protectia respiratorie pe care trebuie sa o aiba permanent la îndemâna.
Ei trebuie sa fie instruiti cu privire la utilizarea acestor masti de autosalvare.
Aceste masti de autosalvare trebuie sa ramâna permanent la locul de munca, iar starea lor de functionare trebuie sa fie controlata cu regularitate.

13.Iluminare
Prevederile pct. 13 din anexa nr. 1 se înlocuiesc dupa cum urmeaza:
a)lucratorii trebuie sa dispuna de o lampa individuala, adaptata utilizarii;
b)pe cât posibil, posturile de lucru trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa permita o iluminare artificiala corespunzatoare, în scopul protejarii securitatii si sanatatii lucratorilor;
c)instalatiile de iluminat trebuie sa fie astfel plasate încât tipul de iluminare prevazut sa nu antreneze riscuri de accidentare pentru lucratori.

14.Controlul prezentei în subteran
în orice moment trebuie sa fie posibila cunoasterea cu exactitate a persoanelor aflate în subteran.

15.Organizarea salvarii
Pentru a permite desfasurarea unei actiuni rapide si eficiente în eventualitatea unui incident major, trebuie sa fie organizata o echipa de salvare corespunzatoare.
Aceasta echipa de salvare trebuie sa dispuna de un numar suficient de salvatori antrenati si dotati cu echipament de salvare corespunzator, pentru a putea interveni în toate locurile exploatarii subterane sau a lucrarilor de exploatare în curs.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 727 din data de 25 august 2006