HOTARÂRE nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de protectie în domeniul securitatii si sanatatii în munca a lucratorilor din industria extractiva de foraj.
(2)Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului prevazut la alin. (1), fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute în prezenta hotarâre.
Art. 2
Pentru aplicarea prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
a)industrie extractiva de foraj – toate ramurile industriei în care se desfasoara activitatile de extractie, în sensul strict al termenului, de substante minerale utile prin forare de puturi de sonde si/sau prospectiuni pentru asemenea extractii si/sau pregatirea pentru vânzarea materiilor prime extrase;
b)loc de munca – ansamblul locurilor destinate amplasarii de posturi de lucru în cadrul activitatilor si instalatiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucratorii au acces în cadrul activitatii lor.
Art. 3
Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica activitatilor de prelucrare a materiilor prime extrase.
CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorilor
Art. 4
Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:
a)locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate, date în folosinta, exploatate si întretinute astfel încât sa permita lucratorilor efectuarea sarcinilor de munca fara a pune în pericol securitatea si/sau sanatatea proprie si/sau a celorlalti lucratori;
b)exploatarea locurilor de munca în prezenta lucratorilor sa se faca sub supravegherea unei persoane responsabile;
c)activitatile care comporta un risc special sa fie încredintate numai personalului competent si sa se execute conform instructiunilor date;
d)toate instructiunile de securitate sa fie redactate astfel încât sa poata fi întelese de catre toti lucratorii la care se refera;
e)locurile de munca sa fie dotate cu instalatii de prim ajutor adecvate;
f)toate exercitiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.
Art. 5
Angajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit si tinut la zi un document referitor la securitate si sanatate, denumit în continuare document de securitate si sanatate, care îndeplineste cerintele prevazute la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 6
Documentul de securitate si sanatate face dovada în special ca:
a)sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expusi lucratorii la locul de munca;
b)se iau masurile corespunzatoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotarâri;
c)proiectarea, utilizarea si întretinerea locului de munca si ale echipamentelor prezinta securitate.
Art. 7
Documentul de securitate si sanatate se întocmeste înainte de începerea lucrarii si trebuie revizuit daca locul de munca sufera modificari majore, extinderi sau transformari.
Art. 8
În situatia în care la acelasi loc de munca sunt prezenti lucratori din diferite întreprinderi, fiecare angajator raspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea sa.
Art. 9
Angajatorul care are responsabilitatea locului de munca coordoneaza punerea în aplicare a tuturor masurilor privitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor si înscrie în documentul de securitate si sanatate scopul, masurile si modalitatile de punere în aplicare a acestei coordonari.
Art. 10
Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere raspunderii individuale a angajatorilor prevazute de Legea nr. 319/2006.
Art. 11
(1)Angajatorul trebuie sa raporteze fara întârziere autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de munca grav si/sau mortal, precum si orice pericol grav.
(2)Daca este necesar, angajatorul actualizeaza documentul de securitate si sanatate, înregistrând masurile luate pentru evitarea evenimentelor prevazute la alin. (1).
Art. 12
Angajatorul trebuie sa ia masurile de precautie corespunzatoare în functie de metoda de exploatare:
a)pentru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea incendiilor si exploziilor; si
b)pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau nocive pentru sanatate.
Art. 13
Angajatorul trebuie sa prevada si sa întretina mijloace corespunzatoare de evacuare si salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucratorilor de la locurile de munca, rapid si în deplina securitate.
Art. 14
Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarma si a altor mijloace de comunicare necesare care sa permita, în caz de nevoie, declansarea imediata a operatiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare si salvare.
CAPITOLUL III: Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Art. 15
Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra tuturor masurilor luate cu privire la securitatea si sanatatea la locurile de munca si, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a prevederilor art. 4-14, fara a se aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 16
Informatiile trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor vizati.
Art. 17
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora trebuie sa se faca în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.
CAPITOLUL IV: Supravegherea medicala
Art. 18
Pentru a asigura supravegherea medicala corespunzatoare a lucratorilor, în functie de riscurile privind securitatea si sanatatea lor la locul de munca, se iau masuri în conformitate cu reglementarile legale în domeniu.
Art. 19
Masurile mentionate la art. 18 se stabilesc astfel încât sa permita fiecarui lucrator sa beneficieze sau sa fie supus unui examen medical înainte de începerea activitatilor prevazute la art. 2 si, ulterior, în mod periodic.
Art. 20
Supravegherea medicala a lucratorilor în cadrul sistemului national de sanatate se asigura prin structurile medicale de medicina a muncii care functioneaza potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 21
Locurile de munca ce se vor crea dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexele nr. 1 -3.
Art. 22
Locurile de munca existente la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexe, pâna cel târziu la data aderarii României la Uniunea Europeana.
Art. 23
Daca, dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, locurile de munca sunt supuse unor modificari, extinderi si/sau transformari, angajatorul ia masurile necesare pentru ca aceste modificari, extinderi si/sau de transformari sa fie în conformitate cu cerintele minime corespunzatoare prevazute în anexe.
Art. 24
Prevederile anexelor nr. 1 -3 se adapteaza în functie de evolutia acquis-ului comunitar si a standardizarii cu privire la industria extractiva de foraj si/sau de progresul tehnic, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de foraj.
Art. 25
Anexele nr. 1 -3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 26
Dispozitiile prevederilor din anexe se aplica ori de câte ori acestea sunt necesare datorita caracteristicilor locului de munca, în functie de activitate, de împrejurari sau de un risc specific.
Art. 27
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Art. 28
De la data aderarii României la Uniunea Europeana, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va raporta Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, despre aplicarea prevederilor prezentei hotarâri, prezentând totodata punctele de vedere ale partenerilor sociali.
-****-
Prezenta hotarâre transpune Directiva 92/91/CEE privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 348/1992.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1: CERINTE MINIME COMUNE aplicabile sectoarelor de foraj terestru si marin
1.Stabilitate si soliditate
Locurile de munca trebuie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate si întretinute pentru a putea rezista fortelor exterioare la care pot fi supuse.
Ele trebuie sa aiba structura si soliditatea corespunzatoare în functie de utilizare.
2.Supraveghere si organizare
2.1.Organizarea locurilor de munca
2.1.1.Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât sa asigure o protectie adecvata împotriva riscurilor. Acestea trebuie mentinute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie îndepartate ori tinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea si sanatatea lucratorilor.
2.1.2.Posturile de lucru trebuie sa fie proiectate si construite dupa principii ergonomice, tinându-se seama de necesitatea lucratorilor de a putea urmari derularea operatiunilor de la postul lor de lucru.
2.1.3.Zonele în care exista riscuri specifice trebuie delimitate si semnalizate.
2.2.Persoana responsabila
La orice loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe în permanenta o persoana responsabila desemnata de angajator, care sa aiba calitatile si competenta necesare acestei functii.
Angajatorul poate sa îsi asume el însusi responsabilitatea pentru locul de munca la care se face referire în paragraful anterior, daca are calitatile si competenta necesare.
2.3.Supravegherea
Pentru asigurarea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor pe parcursul tuturor operatiilor, trebuie asigurata supravegherea de catre persoane care au calitatile si competenta cerute de aceasta functie, desemnate de catre angajator sau în numele acestuia, si care actioneaza în interesul acestuia.
Angajatorul poate sa îsi asume personal supravegherea la care se face referire în primul paragraf, daca are calitatile si competenta necesare.
2.4.Lucratori competenti
La fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa se gaseasca un numar suficient de lucratori care sa aiba calitatile, experienta si pregatirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredintate.
2.5.Informare, instruire si pregatire
Lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si pregatire sau perfectionare profesionala, necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii lor.
Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc instructiuni pe întelesul lor, astfel încât sa nu puna în pericol propria securitate si sanatate sau pe a celorlalti lucratori.
2.6.Instructiuni scrise
Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instructiuni scrise, care sa cuprinda reguli ce trebuie respectate în scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si al utilizarii în siguranta a utilajelor.
Aceste instructiuni trebuie sa includa informatii cu privire la utilizarea echipamentelor de interventie, precum si la masurile ce trebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz de urgenta.
2.7.Metode sigure de lucru
La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.
2.8.Permise de lucru
În cazul în care documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrarilor periculoase si pentru executarea lucrarilor care nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interactiune cu alte activitati, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de persoana desemnata în acest scop si trebuie sa contina conditiile ce trebuie îndeplinite si masurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului si dupa lucru.
2.9.Revizuirea periodica a masurilor de securitate si de sanatate
Angajatorul trebuie sa asigure revizuirea periodica a masurilor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securitatii si sanatatii, pentru a fi în concordanta cu prevederile prezentei hotarâri.
3.Utilaje si instalatii mecanice si electrice
3.1.Generalitati
În momentul alegerii, instalarii, punerii în functiune, exploatarii si întretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie sa se acorde atentia cuvenita securitatii si sanatatii lucratorilor, luându-se în considerare prevederile prezentei hotarâri, ale Hotarârii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, precum si ale legislatiei nationale care transpun Directiva 89/655 CEE.
Daca utilajele sunt amplasate într-o zona în care exista sau pot sa existe riscuri de incendiu ori de explozie datorate aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci acestea trebuie sa corespunda utilizarii într-o astfel de zona.
Utilajele trebuie sa fie prevazute, daca este necesar, cu dispozitive de protectie adecvata si sisteme de securitate în caz de avarie.
3.2.Dispozitii specifice
Utilajele si instalatiile mecanice trebuie sa prezinte o rezistenta suficienta, sa nu prezinte defecte evidente si sa corespunda scopului în care au fost realizate.
Utilajele si instalatiile electrice trebuie sa aiba o capacitate si o putere corespunzatoare scopului în care au fost destinate.
4.Întretinere
4.1.Întretinere generala
Este necesara stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematica, întretinerea si, daca este cazul, testarea utilajelor si instalatiilor mecanice si electrice.
Întretinerea, verificarea si testarea oricarei parti a instalatiei sau a utilajului trebuie efectuate de catre o persoana competenta.
Procesele-verbale de verificare si testare trebuie întocmite si pastrate în mod corespunzator.
4.2.Întretinerea echipamentului de protectie Echipamentul de protectie trebuie sa fie corespunzator, pregatit pentru utilizare si în perfecta stare de functionare în orice moment.
Întretinerea trebuie facuta tinându-se seama de activitatile exercitate.
5.Controlul puturilor
În timpul operatiilor de foraj trebuie sa fie prevazute echipamente corespunzatoare pentru controlul puturilor, în scopul prevenirii riscurilor de eruptie.
La amplasarea acestor echipamente trebuie sa se tina seama de caracteristicile putului forat si de conditiile de exploatare.
6.Protectia împotriva atmosferelor nocive si riscurilor de explozie
6.1.Trebuie luate masuri pentru evaluarea prezentei substantelor nocive si/sau potential explozive în atmosfera si pentru masurarea concentratiei acestor substante.
Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa înregistreze si sa masoare concentratiile de gaz, automat si continuu, în punctele mentionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automata a instalatiilor electrice si sisteme de oprire automata a motoarelor cu ardere interna.
Daca sunt prevazute masuratori automate, valorile determinate trebuie înregistrate si pastrate în documentul de securitate si sanatate.
6.2.Protectia împotriva atmosferelor nocive
6.2.1.Daca se acumuleaza sau exista riscul sa se acumuleze în atmosfera substante nocive, trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura retinerea lor la sursa si îndepartarea lor.
Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substante nocive, astfel încât sa nu prezinte niciun risc pentru lucratori.
6.2.2.Fara a aduce atingere prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, în zonele în care lucratorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sanatatea lor, trebuie sa existe un numar suficient de aparate respiratorii si echipamente de reanimare corespunzatoare.
În asemenea cazuri, trebuie sa fie prezent la locul de munca un numar suficient de lucratori instruiti sa foloseasca asemenea echipamente.
Echipamentul trebuie sa fie depozitat si întretinut corespunzator.
6.2.3.În cazul în care în atmosfera exista sau poate exista hidrogen sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie sa existe si sa fie pus la dispozitia organelor de control un plan de protectie care sa precizeze echipamentele disponibile si masurile preventive adoptate.
6.3.Prevenirea riscurilor de explozie
6.3.1.Trebuie luate toate masurile necesare pentru prevenirea aparitiei si formarii atmosferelor explozive.
6.3.2.În interiorul zonelor care prezinta riscuri de explozie, trebuie luate toate masurile pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive.
6.3.3.Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizându-se echipamentele si masurile ce trebuie luate.
7.Cai si iesiri de urgenta
7.1.Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
7.2.În caz de pericol, lucratorii trebuie sa poata evacua rapid si în conditii de securitate maxima toate locurile de munca.
7.3.Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se fac în functie de folosirea, dotarea si dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane prezente.
Încaperile de cazare si de repaus trebuie sa aiba cel putin doua iesiri de urgenta separate, situate cât mai departe posibil una de cealalta si care sa conduca spre o zona sigura, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.
7.4.Usile de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior sau, daca acest lucru nu este posibil de realizat, atunci trebuie sa fie glisante.
Usile de urgenta nu trebuie sa fie încuiate sau blocate, astfel încât sa nu poata fi deschise usor si imediat de catre persoanele care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.
7.5.Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
7.6.Usile de urgenta nu trebuie încuiate.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces catre acestea trebuie sa fie libere, astfel încât sa poata fi utilizate în orice moment, fara oprelisti.
7.7.Caile si iesirile de urgenta, care necesita iluminare, trebuie prevazute si cu iluminare de siguranta de intensitate corespunzatoare, în eventualitatea unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.
8.Aerisirea locurilor de munca închise
8.1.În locurile de munca închise trebuie sa se asigure suficient aer proaspat, avându-se în vedere metodele de lucru folosite si eforturile fizice impuse lucratorilor.
Daca se utilizeaza o instalatie de ventilatie, ea trebuie mentinuta în stare de functionare.
Orice defectiune în functionarea instalatiei trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
8.2.Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel încât lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer care i-ar putea deranja.
Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.
9.Temperatura din încaperi
9.1.Temperatura din încaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman în timpul lucrului, tinându-se seama de metodele de lucru folosite si de eforturile fizice impuse lucratorilor.
9.2.Temperatura din încaperile de repaus, din încaperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine si din încaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor încaperi.
9.3.Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de munca, în functie de natura muncii si de locul de munca.
10.Pardoselile, peretii, plafoanele si acoperisurile încaperilor
10.1.Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri înclinate periculoase; ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
Locurile de munca în care sunt instalate posturi de lucru trebuie sa prezinte o izolatie din punct de vedere termic, tinându-se seama de tipul întreprinderii si de activitatea fizica a lucratorilor.
10.2.Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din încaperi trebuie sa poata fi curatate si renovate la un nivel de igiena adecvat.
10.3.Peretii transparenti sau translucizi, în special cei integral din sticla, din încaperile ori din apropierea locurilor de munca si a cailor de acces trebuie sa fie clar semnalizati si confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de munca si de caile de acces, astfel încât lucratorii sa nu vina în contact cu aceste glasvanduri ori sa fie raniti în cazul spargerii lor.
10.4.Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de rezistente trebuie permis numai în situatia în care se realizeaza dotarea cu echipamente care sa asigure desfasurarea lucrului în deplina securitate.
11.Iluminarea naturala si artificiala
11.1.Fiecare loc de munca trebuie sa dispuna de o iluminare suficienta care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor.
11.2.Locurile de munca trebuie sa primeasca suficienta lumina naturala si trebuie sa fie prevazute, tinându-se cont de conditiile de clima, cu dispozitive de iluminare artificiala adecvate pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor.
11.3.Instalatiile de iluminat din încaperile de lucru si din caile de acces trebuie sa fie amplasate astfel încât tipul iluminarii sa nu prezinte un risc de accidentare pentru lucratori.
11.4.Locurile de munca în care lucratorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de întrerupere a alimentarii cu energie electrica trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta cu o intensitate adecvata.
11.5.Instalatiile de iluminat trebuie sa fie proiectate astfel încât sa asigure o iluminare permanenta a locurilor de control operational, cailor de iesire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase.
Daca locurile de munca nu sunt ocupate decât ocazional, obligatia la care se refera primul paragraf se limiteaza la perioada în care lucratorii sunt prezenti.
12.Ferestre si luminatoare
12.1.Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie prevazute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie proiectate astfel încât functionarea acestora sa fie sigura.
Amplasarea lor trebuie sa nu constituie un risc pentru lucratori atunci când sunt deschise.
12.2.Ferestrele si luminatoarele trebuie sa poata fi curatate fara riscuri.
13.Usi si porti
13.1.Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele din care sunt confectionate sunt determinate de natura si utilizarea încaperilor sau incintelor.
13.2.Usile transparente trebuie marcate adecvat la nivelul privirii.
13.3.Usile si portile batante trebuie sa fi transparente sau sa posede panouri transparente.
13.4.Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt din materiale securizate si daca exista posibilitatea ca lucratorii sa se raneasca daca acestea se sparg, suprafetele trebuie protejate împotriva spargerii.
13.5.Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de securitate care sa împiedice iesirea acestora de pe sine si caderea în mod neasteptat.
13.6.Usile si portile care se deschid în sus trebuie prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice caderea lor.
13.7.Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie marcate adecvat.
Ele trebuie sa poata fi deschise din interior oricând, cu usurinta, fara ajutor special.
Ele trebuie sa poata fi deschise când locurile de munca sunt ocupate.
13.8.În apropierea imediata a portilor destinate în special traficului de vehicule, daca acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie sa existe usi sau porti destinate acestora care sa fie semnalizate vizibil si degajate în permanenta.
13.9.Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte un pericol de accidentare pentru lucratori.
Ele trebuie sa fie prevazute cu sistem de oprire de siguranta accesibile si usor de identificat si daca nu se deschid automat în cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica, sa poata fi deschise manual.
13.10.Daca accesul într-un loc este oprit de lanturi sau dispozitive similare, acestea trebuie sa fie vizibile si semnalizate prin panouri de interdictie ori avertizare adecvate.
14.Cai de circulatie
14.1.În caz de urgenta, trebuie sa fie posibile accesul fara pericol la locul de munca si evacuarea rapida si în siguranta.
14.2.Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de încarcare, trebuie sa fie calculate, dimensionate si amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele sa le poata utiliza usor, în deplina securitate si în conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati în vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie amenintati de niciun pericol.
14.3.Caile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de marfuri trebuie sa fie dimensionate în concordanta cu numarul de utilizatori potentiali si cu tipul de întreprindere.
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevazuta o distanta de securitate corespunzatoare pentru pietoni.
14.4.Între caile de circulatie destinate vehiculelor si porti, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scari trebuie sa existe o distanta suficienta.
14.5.Traseul cailor de circulatie si acces trebuie sa fie semnalizat clar pentru a asigura protectia lucratorilor.
15.Zone periculoase
15.1.Daca locurile de munca cuprind zone periculoase în care, datorita naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a lucratorilor si a obiectelor, locurile de munca trebuie prevazute, în masura posibilitatilor, cu dispozitive care sa împiedice intrarea în zona a lucratorilor neautorizati.
15.2.Trebuie luate masuri adecvate de protectie a lucratorilor autorizati sa intre în zonele periculoase.
15.3.Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.
16.Dimensiunile si volumul de aer al încaperilor – libertatea de miscare la posturile de lucru
16.1.Încaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, înaltime si un volum de aer corespunzatoare, care sa permita lucratorilor sa îsi desfasoare munca fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.
16.2.Dimensiunile suprafetei neocupate de la postul de lucru trebuie sa asigure lucratorilor suficienta libertate de miscare si sa le permita sa îsi desfasoare munca în deplina securitate.
17.Încaperile de repaus
17.1.Daca securitatea si sanatatea lucratorilor necesita acest lucru, în functie de tipul de activitate sau de efectivele care depasesc un anumit numar de persoane, lucratorii trebuie sa dispuna de o camera de repaus usor accesibila.
Aceasta dispozitie nu este aplicabila daca lucratorii îsi desfasoara activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care ofera posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.
17.2.Încaperile de repaus trebuie sa fie destul de mari si sa fie dotate cu un numar corespunzator de mese si scaune cu spatar, în functie de numarul lucratorilor.
17.3.În încaperile de repaus trebuie luate masuri pentru protectia nefumatorilor fata de disconfortul creat de fumul de tigara.
17.4.Daca timpul de munca este întrerupt cu regularitate si în mod frecvent si nu exista camera de repaus, trebuie puse la dispozitia personalului alte camere în care lucratorii sa poata sta în timpul întreruperilor, ori de câte ori securitatea si sanatatea lucratorilor o justifica.
Trebuie luate masuri adecvate pentru protectia nefumatorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de tigara.
18.Locuri de munca în aer liber
18.1.Posturile de lucru, caile de circulatie si alte amplasamente sau instalatii în aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de catre lucratori în decursul activitatii lor, trebuie sa fie astfel organizate ca circulatia pietonala sau a vehiculelor sa se faca în conditii de securitate.
18.2.Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzator cu lumina artificiala, în conditiile în care lumina zilei este insuficienta.
18.3.Daca lucratorii sunt angajati la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie sa fie, daca este posibil, amenajate astfel încât lucratorii:
a)sa fie protejati împotriva influentelor atmosferice si, daca este necesar, împotriva caderii de obiecte;
b)sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive, nici la influente exterioare nocive;
c)în caz de pericol, sa poata parasi rapid locul de munca si sa poata fi ajutati rapid;
d)sa nu alunece sau sa cada.
19.Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie culcata, în conditii adecvate.
20.Lucratori cu handicap
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu handicap, daca este necesar.
Aceasta dispozitie se refera, mai ales, la usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu handicap.
ANEXA Nr. 2: CERINTE MINIME aplicabile sectorului de foraj terestru
1.Detectarea si prevenirea incendiilor
1.1.Oriunde se proiecteaza, se construiesc, se doteaza, se dau în folosinta, se exploateaza sau se întretin locuri de munca, trebuie luate masurile adecvate pentru prevenirea declansarii si propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate si sanatate.
Trebuie sa fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu sa fie stins rapid si eficient.
1.2.Locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu dispozitive adecvate pentru combaterea incendiului si, în masura în care este necesar, cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma.
1.3.Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat si, daca este necesar, protejate împotriva riscurilor de deteriorare.
1.4.La locul de munca trebuie pastrat un plan de paza contra incendiului care sa precizeze masurile de luat, conform prevederilor art. 4 – 14 din hotarâre, pentru prevenirea, detectarea si combaterea declansarii si propagarii incendiilor.
1.5.Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie semnalizat în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
Aceste semne trebuie sa fie amplasate în puncte corespunzatoare si trebuie sa fie durabile.
2.Comanda de la distanta în caz de urgenta
Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, anumite echipamente trebuie, în caz de urgenta, sa poata fi comandate de la distanta din locuri corect alese.
Asemenea echipament trebuie sa includa sisteme de izolare si purjare a puturilor, instalatiilor si conductelor.
3.Mijloace de comunicare în situatii normale si critice
3.1.Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa dispuna de:
a)un sistem acustic si optic capabil sa transmita, în caz de nevoie, un semnal de alarma oricarui post de lucru;
b)un sistem acustic capabil sa fie auzit clar în toate punctele instalatiei ocupate frecvent de lucratori.
3.2.Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie amplasate în locuri adecvate.
3.3.Daca lucratorii sunt prezenti în locuri de munca care nu sunt ocupate în mod obisnuit, trebuie amplasate sisteme de comunicare la îndemâna.
4.Puncte de adunare si registru de apel
Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie specificate punctele de adunare si trebuie tinut un registru de apel si luate masurile necesare în acest sens.
5.Mijloace de evacuare si salvare
5.1.Lucratorii trebuie instruiti în actiuni adecvate în caz de urgenta.
5.2.Echipamentele de salvare trebuie plasate în locuri adecvate si accesibile, gata de utilizare.
5.3.Daca evacuarea urmeaza un itinerar dificil sau daca trece printr-o zona cu atmosfera irespirabila ori care poate deveni irespirabila, lucratorii trebuie sa dispuna la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosirea imediata.
6.Exercitii de securitate
La toate locurile de munca ocupate în mod obisnuit de lucratori trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.
Scopul principal al acestor exercitii este de a forma si verifica aptitudinile lucratorilor desemnati sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, tinându-se seama de criteriile stipulate în documentul de securitate si sanatate aratat la pct. 1.1.
Daca este necesar, lucratorii trebuie, de asemenea, sa exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corecta a acestor echipamente.
7.Instalatii sanitare
7.1.Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
7.1.1.Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare, daca acestia trebuie sa poarte echipament de lucru special si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.
7.1.2.Vestiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de mari si sa aiba dotarile care sa permita fiecarui lucrator sa îsi tina încuiata îmbracamintea în timpul lucrului.
Daca împrejurarile o justifica (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie separate de cele pentru îmbracamintea personala.
Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator sa îsi poata pune la uscat echipamentul de lucru.
7.1.3.Trebuie prevazute vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor de catre barbati si femei.
7.1.4.Daca vestiarele nu sunt necesare conform prevederilor pct. 7.1.1, fiecare lucrator trebuie sa poata dispune de un loc pentru pastrarea îmbracamintei.
7.2.Dusuri si chiuvete
7.2.1.Trebuie puse la dispozitia lucratorilor dusuri suficiente si corespunzatoare, tinându-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena.
Trebuie prevazute sali de dusuri separate sau utilizarea separata a dusurilor de catre barbati si femei.
7.2.2.Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de încapatoare încât sa permita fiecarui lucrator sa îsi faca toaleta fara sa fie deranjat si în conditii adecvate de igiena.
Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta rece si calda.
7.2.3.Daca, conform prevederilor pct. 7.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare dusuri, trebuie sa existe chiuvete adecvate si suficiente, cu apa curenta rece si calda, plasate în apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
Daca este necesar, din motive de decenta, trebuie prevazute chiuvete separate sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei.
7.2.4.Daca încaperile cu dusuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie sa existe o cale usoara de comunicare între ele.
7.3.Toalete si chiuvete
În apropierea posturilor de lucru trebuie prevazute camere de repaus, vestiare si camere cu dusuri sau chiuvete dotate cu un numar suficient de toalete si chiuvete.
Trebuie prevazute toalete separate pentru femei si barbati sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre femei si barbati.
8.Încaperi si echipamente de prim ajutor
8.1.Echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie adecvat tipului de activitate desfasurata.
Trebuie sa existe una sau doua încaperi de prim ajutor, în aceste camere trebuie afisate clar si vizibil instructiuni de prim ajutor în caz de accidente.
8.2.Încaperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii si echipamente de prim ajutor indispensabile si trebuie sa fie usor accesibile brancardierilor.
Ele trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
8.3.De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil în toate locurile de munca unde conditiile de munca necesita acest lucru.
Acest echipament trebuie sa fie semnalizat corespunzator si usor accesibil.
8.4.Un numar suficient de lucratori trebuie sa fie instruit cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevazut.
9.Cai de comunicatie
Daca vehiculele rutiere au acces la locurile de munca, trebuie stabilite regulile de circulatie necesare.
ANEXA Nr. 3: CERINTE SPECIALE MINIME aplicabile sectorului de foraj marin
1.Observatie preliminara
1.1.Fara a aduce atingere prevederilor art. 5 – 7, angajatorul care raspunde de locul de munca la care se face referire în prezenta anexa trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate arata ca au fost luate toate masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor atât în situatii normale, cât si în situatii critice.
În acest sens, documentul de securitate si sanatate trebuie:
a)sa identifice sursele de pericol specifice locului de munca, inclusiv orice activitate concomitenta care poate cauza accidente ce pot avea consecinte grave pentru securitatea si sanatatea lucratorilor afectati;
b)sa evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol aratate la lit. a);
c)sa dovedeasca faptul ca au fost luate masurile adecvate pentru evitarea accidentelor vizate la lit. a), pentru limitarea propagarii accidentelor si pentru a permite o evacuare eficienta si controlata a locului de munca în situatii de urgenta;
d)sa dovedeasca faptul ca sistemul de gestionare respecta prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale prezentei hotarâri în situatiile normale si critice.
1.2.Angajatorul trebuie sa respecte procedurile si modalitatile prevazute în documentul de securitate si sanatate în timpul planificarii si punerii în practica a tuturor fazelor relevante reglementate de prezenta hotarâre.
1.3.Diferitii angajatori care raspund de diferitele locuri de munca trebuie sa coopereze, daca este cazul, la întocmirea documentelor de securitate si sanatate si la luarea masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
2.Detectarea si stingerea incendiilor
2.1.Trebuie luate masuri adecvate, definite de documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1, pentru prevenirea, detectarea si stingerea incendiilor si pentru prevenirea extinderii lor.
Daca este necesar, trebuie prevazute dispozitive contra focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu.
2.2.Trebuie prevazute sisteme adecvate de detectare a focului si de protectie, precum si sisteme de stingere a incendiilor si alarme, la toate locurile de munca, în conformitate cu riscurile definite în documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.
Aceste sisteme pot include, dar nu se limiteaza la:
a)sisteme de detectare a incendiilor;
b)sisteme de alarma în caz de incendiu;
c)conducte de apa pentru stingerea incendiilor;
d)hidranti si furtunuri;
e)sisteme cu jet de apa si monitoare de apa;
f)aspersoare automate;
g)sisteme pentru stingerea flacarilor de gaz; h) sisteme pentru stingere cu spuma;
i)stingatoare portabile;
j)echipament pentru pompieri.
2.3.Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile, usor de manipulat si, daca este necesar, trebuie sa fie protejate împotriva deteriorarii.
2.4.La locul de munca trebuie tinut un plan de protectie contra incendiilor, care sa precizeze masurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea si stingerea incendiilor.
2.5.Sistemele de urgenta trebuie izolate si protejate împotriva accidentelor, astfel încât functiile lor sa ramâna operationale în caz de urgenta.
Daca este cazul, aceste sisteme trebuie dublate.
2.6.Echipamentele trebuie semnalizate conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
Aceste semnalizari trebuie amplasate în puncte adecvate si trebuie sa fie durabile.
3.Control la distanta în caz de urgenta
3.1.Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la distanta. Acest sistem trebuie sa dispuna de statii de control situate în locuri adecvate si care sa poata fi utilizate în caz de urgenta având, daca este necesar, statii de control în puncte de adunare sigure si în statii de evacuare.
3.2.Echipamentele de control la distanta, mentionate la pct. 3.1, trebuie sa includa cel putin sisteme de ventilatie, dispozitive de oprire urgenta a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor si gazelor inflamabile, sisteme de protectie contra incendiilor si de control al puturilor.
4.Mijloace de comunicare în situatii normale si în situatii de urgenta
4.1.Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa dispuna de:
a)un sistem acustic si optic capabil sa transmita un semnal de alarma în caz de nevoie, în oricare post de lucru ocupat de lucratori;
b)un sistem acustic capabil sa fie auzit distinct în toate partile instalatiei unde lucratorii sunt prezenti frecvent;
c)un sistem capabil sa mentina comunicarea cu tarmul si cu serviciile de urgenta.
4.2.Aceste sisteme trebuie sa ramâna operationale în situatie de urgenta.
Sistemul acustic trebuie sa fie completat de sisteme de comunicatie care sa fie independente de o instalatie electrica ce nu prezinta siguranta.
4.3.Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie plasate în locuri adecvate.
Daca lucratorii sunt prezenti în locuri de munca ce nu sunt ocupate în mod obisnuit, trebuie pus la dispozitia lor un sistem de comunicatii adecvat.
5.Puncte sigure de adunare si registru de apel
5.1.Trebuie luate masurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare si a punctelor sigure de adunare împotriva caldurii, fumului si, în masura posibilitatilor, împotriva efectelor unei explozii si pentru a se asigura ca drumurile de iesire spre si dinspre punctele de evacuare si punctele sigure de adunare ramân accesibile.
Aceste masuri trebuie sa ofere protectie lucratorilor o perioada suficienta pentru a permite, în caz de nevoie, organizarea si executarea fara risc a operatiunii de evacuare si salvare.
5.2.Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate prevazute la pct. 5.1 trebuie sa fie dotat cu instalatii adecvate pentru a permite comanda de la distanta a echipamentelor prevazute la pct. 3 si pentru a comunica cu tarmul si cu serviciile de salvare.
5.3.Punctele sigure de adunare si punctele de evacuare trebuie sa fie usor accesibile din locurile de cazare si de munca.
5.4.La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu sa se tina la zi si sa se afiseze o lista cu numele lucratorilor repartizati la punctul respectiv de adunare.
5.5.O lista a lucratorilor cu raspundere speciala în caz de alerta trebuie întocmita si afisata în puncte corespunzatoare la locul de munca.
Numele lor trebuie sa figureze în instructiunile scrise prevazute la pct. 2.6 din anexa nr. 1.
6.Mijloace de evacuare si salvare
6.1.Lucratorii trebuie instruiti cu privire la masurile adecvate ce trebuie luate în caz de urgenta.
Pe lânga exercitiul general de salvare, lucratorii trebuie sa primeasca instructia specifica locului de munca, indicata în documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.
6.2.Lucratorii trebuie sa urmeze un antrenament corespunzator în tehnici de salvare, tinând seama de criteriile stabilite în documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.
6.3.Fiecare loc de munca trebuie prevazut cu un numar suficient de mijloace de salvare care sa permita, în caz de urgenta, evacuarea directa pe mare.
6.4.Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare si de evacuare a locurilor de munca.
Planul, care trebuie sa se bazeze pe documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1, trebuie sa prevada utilizarea de ambarcatiuni de salvare si elicoptere si sa contina criterii privitoare la capacitatea si viteza de reactie a vaselor si elicopterelor de salvare.
Viteza de reactie necesara fiecarei instalatii trebuie sa fie consemnata în documentul de securitate si sanatate.
Vasele de salvare trebuie sa fie proiectate si echipate pentru a satisface cerintele de evacuare si salvare.
6.5.Cerintele minime pentru fiecare ambarcatiune (barca), pluta, colac, vesta de salvare din dotare sunt urmatoarele:
a)trebuie sa fie adaptate si dotate pentru a asigura supravietuirea un timp suficient;
b)trebuie sa fie în numar suficient pentru toti lucratorii care pot fi prezenti;
c)trebuie sa fie adecvate locului de munca;
d)trebuie sa fie din materiale fiabile, avându-se în vedere functia lor de a salva vieti si circumstantele în care pot fi utilizate si depozitate gata pentru a fi folosite;
e)trebuie sa aiba o culoare care sa le faca vizibile la folosire si sa fie dotate cu echipamente care sa-i permita utilizatorului sa atraga atentia salvatorilor.
6.6.Echipamentul de salvare adecvat trebuie sa fie gata oricând pentru a fi folosit.
7.Exercitii de securitate
La locurile de munca în care lucratorii sunt de obicei prezenti, trebuie organizate periodic exercitii de salvare în cadrul carora:
– toti lucratorii, însarcinati cu misiuni precise în caz de pericol necesitând utilizarea, întretinerea si functionarea echipamentelor de salvare, trebuie instruiti si trebuie verificata aptitudinea lor de a executa sarcinile, conform criteriilor stabilite în documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1. Daca este cazul, lucratorii trebuie antrenati în folosirea si mânuirea echipamentelor;
– toate echipamentele de salvare folosite în timpul exercitiilor trebuie examinate, curatate si, dupa caz, reîncarcate sau înlocuite si puse la locul lor;
– functionarea ambarcatiunilor de salvare trebuie verificata.
8.Echipamente sanitare
8.1.Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
8.1.1.Daca lucratorii trebuie sa poarte îmbracaminte de lucru speciala si daca din motive de sanatate si decenta nu li se poate cere sa se schimbe în alte camere, acestia trebuie sa aiba la dispozitie vestiare corespunzatoare.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.
8.1.2.Vestiarele trebuie sa fie suficient de mari si sa posede echipamente care sa permita fiecarui lucrator sa îsi tina încuiata îmbracamintea în timpul lucrului.
În functie de împrejurari (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru îmbracamintea personala.
Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator sa îsi poata pune la uscat echipamentul de lucru.
8.1.3.Trebuie prevazute vestiare separate sau utilizarea separata a vestiarelor de catre barbati si femei.
8.1.4.Daca nu sunt necesare vestiare în sensul pct. 8.1.1, fiecare lucrator trebuie sa poata dispune de un loc pentru a-si pastra îmbracamintea.
8.2.Dusuri si chiuvete
Daca este necesar, pe lânga echipamentele prevazute în locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucratorilor dusuri si chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de munca.
8.3.Toalete si chiuvete
Daca este necesar, pe lânga echipamentele prevazute în locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucratorilor toalete si chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de munca.
Trebuie prevazute toalete separate sau utilizarea separata a toaletelor de catre femei si barbati.
9.Încaperi si echipament de prim ajutor
9.1.Trebuie prevazute una sau mai multe încaperi destinate acordarii primului ajutor, în functie de dimensiunea instalatiei si de tipul activitatii desfasurate.
9.2.Încaperile destinate acordarii primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalatii, medicamente adecvate si cu un numar suficient de lucratori instruiti, în functie de împrejurari, care sa acorde primul ajutor sau, când este cazul, sa acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate sa fie sau sa nu fie de fata).
Încaperile trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
9.3.În plus, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil în toate locurile unde conditiile de munca necesita acest lucru.
Acest echipament trebuie sa fie usor accesibil si semnalizat în mod corespunzator.
10.Loc de cazare
10.1.Daca natura, importanta si durata operatiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor un loc de cazare care trebuie sa fie:
a)protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum si împotriva infiltrarii de fum si gaz, împotriva declansarii si propagarii unui incendiu, în conformitate cu documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1;
b)echipat adecvat cu ventilatie, încalzire si iluminat;
c)prevazut la fiecare nivel cu cel putin doua iesiri independente ducând spre cai de urgenta;
d)protejat împotriva zgomotului, mirosurilor si fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sanatate, precum si împotriva intemperiilor;
e)separat de orice post de lucru si situat departe de zonele periculoase.
10.2.Aceste locuri de cazare trebuie sa contina suficiente paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numarul de persoane preconizat sa doarma.
Orice încapere destinata dormitului trebuie sa contina un spatiu adecvat pentru pastrarea îmbracamintei ocupantilor.
Trebuie asigurate dormitoare separate pentru barbati si femei.
10.3.Aceste locuri de cazare trebuie sa includa un numar suficient de dusuri si de chiuvete cu apa curenta calda si rece.
Trebuie prevazute încaperi de dus separate sau folosirea separata a încaperilor de dus de catre femei si barbati.
Încaperile de dus trebuie sa fie suficient de spatioase pentru a permite fiecarui lucrator si îsi faca toaleta nederanjat si în conditii igienice.
10.4.Locul de cazare trebuie prevazut cu un numar suficient de toalete si chiuvete.
Trebuie prevazute toalete separate sau utilizarea separata a toaletelor de catre barbati si femei.
10.5.Locurile de cazare si instalatiile lor trebuie mentinute la un nivel adecvat de igiena.
11.Functionarea elicopterelor
11.1.Dimensiunile si amplasarea puntilor pentru elicoptere prevazute la locurile de munca trebuie sa garanteze o accesibilitate optima, astfel ca cel mai mare elicopter sa poata folosi puntea în cele mai severe conditii.
Puntea pentru elicoptere trebuie sa fie proiectata si construita în mod corespunzator.
11.2.În vecinatatea imediata a zonei de aterizare trebuie sa fie pregatit si depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter.
11.3.În cazul instalatiilor unde locuiesc lucratorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie sa fie prezent un numar suficient de persoane instruite pentru interventii de urgenta.
12.Amplasarea instalatiilor pe mare – Securitate si stabilitate
12.1.Trebuie luate toate masurile necesare pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în industria extractiva de foraj, în cazul amplasarii instalatiilor de foraj pe mare.
12.2.Activitatile de pregatire a amplasarii instalatiilor pe mare trebuie executate astfel încât sa asigure securitatea si stabilitatea lor.
12.3.Echipamentele si procedurile folosite la activitatile prevazute la pct. 12.1 trebuie sa aiba capacitatea de a reduce orice risc pentru lucratorii din industria extractiva de foraj, tinându-se seama de conditiile normale si de cele critice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 737 din data de 29 august 2006