HOTARÂRE nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor.
Art. 2
În întelesul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a)nava – orice nava maritima sau nava de pescuit care arboreaza pavilionul românesc, aflata în proprietate publica ori privata, cu exceptia navelor de navigatie interioara, navelor militare, ambarcatiunilor de agrement utilizate în scopuri necomerciale si care nu au echipaj profesionist, precum si a remorcherelor care îsi desfasoara activitatea în bazinele si radele portuare;
b)lucrator – membru al echipajului sau persoana care exercita o activitate profesionala la bordul unei nave, inclusiv stagiarii si elevii, cu exceptia pilotilor portuari si a personalului de la uscat care desfasoara o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
c)armator – proprietarul navei, cu exceptia cazurilor în care nava a fost închiriata fara echipaj si materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate ori partial, de catre o persoana fizica sau juridica, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri persoana fizica ori juridica care a închiriat nava sau cea care asigura managementul navei este considerata armator;
d)dotare medicala – medicamente, echipament medical si antidoturi, a caror lista neexhaustiva este prevazuta în anexa nr. 2;
e)antidot – substanta utilizata pentru prevenirea sau tratamentul efectului ori efectelor vatamatoare, directe sau indirecte, ale uneia ori mai multor substante incluse în lista cu substante periculoase prevazuta în anexa nr. 3.
Art. 3
Navele sunt clasificate în 3 categorii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

CAPITOLUL II: Medicamente si materiale sanitare – Spatiu de îngrijire medicala – Medic
Art. 4
Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc trebuie sa aiba în permanenta la bordul sau o dotare medicala conforma, din punct de vedere calitativ, cu prevederile pct. I si II ale anexei nr. 2, corespunzator categoriei de nave din care face parte.
Art. 5
Cantitatile de medicamente si de material medical care se iau la bord trebuie stabilite în functie de caracteristicile voiajului, tinându-se seama de porturile de escala si de destinatie, durata voiajului, activitatile care se desfasoara la bord, caracteristicile încarcaturii, precum si de numarul lucratorilor.
Art. 6
Continutul dotarilor medicale, în ceea ce priveste medicamentele si materialele sanitare, trebuie sa fie detaliat într-un document de control care sa corespunda cel putin cadrului general prevazut la pct. 1 si 2 ale sectiunilor 1, a 2-a si a 3-a pct. II ale anexei nr. 4.
Art. 7
(1)Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc si care se încadreaza în categoria de nave C trebuie sa dispuna, pentru fiecare dintre plutele si barcile sale de salvare, de o cutie etansa care sa contina cel putin materialele sanitare prevazute la pct. I si II ale anexei nr. ‘ 2.
(2)Continutul cutiei este detaliat în documentul de control prevazut la art. 6.
Art. 8
(1)Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc, având un tonaj brut mai mare de 500 tdw, al carei echipaj este alcatuit din 15 sau mai multi lucratori si care efectueaza un voiaj cu durata de peste 3 zile, trebuie sa dispuna de un spatiu care sa permita acordarea îngrijirilor medicale în conditii materiale si igienice corespunzatoare.
(2)Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc, al carei echipaj este alcatuit din 100 sau mai multi lucratori si care efectueaza un voiaj international cu durata de peste 3 zile, trebuie sa aiba la bord un medic responsabil cu îngrijirea medicala a lucratorilor.

CAPITOLUL III: Antidoturi

Art. 9
Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc si care transporta una sau mai multe dintre substantele periculoase prevazute în anexa nr. 3 trebuie sa dispuna la bord, în cadrul dotarii medicale, cel putin de antidoturile prevazute la pct. III al anexei nr. 2.
Art. 10
(1)Fiecare nava de tip feribot care arboreaza pavilionul românesc si ale carei conditii de exploatare nu permit întotdeauna cunoasterea în avans a naturii substantelor periculoase transportate trebuie sa aiba la bord, în dotarea medicala, cel putin antidoturile prevazute la pct. III al anexei nr. 2.
(2)În cazul în care, pe o linie regulata, durata voiajului este mai mica de doua ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie sa fie administrate, în caz de extrema urgenta, într-o perioada de timp care sa nu depaseasca durata normala a voiajului.
Art. 11. – Continutul dotarii medicale, în ceea ce priveste antidoturile, se înscrie în documentul de control care trebuie sa corespunda cel putin cadrului general prevazut la pct. II poz. 3 al sectiunilor 1, a 2-a si a 3-a ale anexei nr. 4.

CAPITOLUL IV: Responsabilitati

Art. 12
Aprovizionarea si completarea dotarii medicale a fiecarei nave care arboreaza pavilionul românesc se face pe cheltuiala exclusiva a armatorului, fara nicio contributie financiara din partea lucratorilor.
Art. 13
(1)Responsabilitatea administrarii dotarii medicale revine comandantului navei.
(2)Fara a se diminua responsabilitatea prevazuta la alin. (1), comandantul navei poate sa delege responsabilitatea utilizarii si întretinerii dotarii medicale unuia sau mai multor lucratori desemnati în acest sens datorita competentei lor.
Art. 14
Dotarea medicala trebuie mentinuta în stare buna, completata si reînnoita cât mai curând posibil, în orice situatie constituind o prioritate a procedurilor normale de aprovizionare.
Art. 15
În caz de urgenta medicala, constatata de catre comandant dupa ce acesta a primit un aviz medical, medicamentele, materialele sanitare si antidoturile necesare care nu se gasesc la bord trebuie sa fie procurate cât mai curând posibil.

CAPITOLUL V: Informarea si instruirea

Art. 16
Dotarea medicala trebuie sa fie însotita de instructiuni de folosire, inclusiv de instructiuni de folosire a antidoturilor prevazute la pct. III al anexei nr. 2.
Art. 17
Toti posesorii de certificate de competenta si alte categorii de lucratori care îsi desfasoara activitatea la bordul unei nave ce arboreaza pavilionul românesc trebuie sa faca dovada ca au absolvit un curs de asistenta medicala si de prim ajutor în caz de accident sau de urgenta medicala.
Art. 18
Comandantul si lucratorul sau lucratorii care, în conformitate cu art. 13, au fost desemnati sa utilizeze dotarea medicala trebuie sa urmeze un curs de instruire speciala, cel putin o data la 5 ani, luându-se în considerare riscurile si cerintele specifice corespunzatoare diferitelor categorii de nave, precum si liniile directoare prevazute în anexa nr. 5.

CAPITOLUL VI Consultatii medicale prin radio:

Art. 19
În scopul îmbunatatirii tratamentului de urgenta pentru lucratorii aflati la bordul navelor, Ministerul Sanatatii Publice asigura lucratorilor consultatie medicala gratuita prin radio prin Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A.
Art. 20
Ministerul Sanatatii Publice asigura instruirea medicilor care îsi ofera serviciile în centrele de consultatie prin radio, tinând seama de conditiile specifice existente la bordul navelor.
Art. 21
(1)Centrele de consultatie prin radio pot pastra date personale cu caracter medical, cu acordul lucratorilor respectivi, în scopul optimizarii asistentei medicale acordate prin radio.
(2)Datele personale cu caracter medical au caracter confidential.

CAPITOLUL VII: Controlul dotarii medicale la bordul navelor

Art. 22
(1)Controlul dotarii medicale la bordul navelor care arboreaza pavilionul românesc se efectueaza anual de catre Ministerul Sanatatii Publice.
(2)Controlul periodic prevazut la alin. (1) urmareste daca:
a)dotarea medicala este în conformitate cu cerintele minime prevazute în prezenta hotarâre;
b)documentul de control prevazut la art. 6 confirma ca dotarea medicala este în conformitate cu cerintele minime prevazute în prezenta hotarâre;
c)conditiile de pastrare a dotarii medicale sunt corespunzatoare;
d)datele de expirare au fost respectate.
Art. 23
(1)Controlul dotarii medicale a plutelor si barcilor de salvare trebuie efectuat în timpul activitatii de verificare anuala a acestora.
(2)Controlul prevazut la alin. (1) nu poate sa fie amânat mai mult de 5 luni.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale

Art. 24
Anexele nr. 1 -5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 25
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 septembrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 92/29/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate prentru îmbunatatirea asistentei medicale la bordul navelor, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 113/1992.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Mihai Constantin Seitan,
secretar de stat
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1: CATEGORII DE NAVE
A.Nave maritime sau pescadoare, indiferent de lungimea voiajului
B.Nave maritime sau pescadoare care fac voiaje pe distante sub 150 de mile marine fata de cel mai apropiat port dotat corespunzator din punct de vedere medical.
În situatia în care un port românesc dotat corespunzator din punct de vedere medical se afla în raza de actiune a unui serviciu permanent de salvare cu elicoptere, limita maxima a voiajului pentru navele de categoria B se extinde la 175 de mile marine. în aceasta situatie autoritatea competenta care a organizat serviciul permanent de salvare cu elicoptere trebuie sa comunice informatii la zi cu privire la zonele si conditiile în care opereaza elicopterele de salvare:
a)statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene;
b)comandantilor navelor care arboreaza pavilionul românesc si care fac parte din categoria B.
Informatiile trebuie sa fie comunicate în cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultatie prin radio, centre de coordonare a salvarii sau statii radio de coasta.
C.Nave portuare, barci si ambarcatiuni care navigheaza foarte aproape de coasta sau care nu au alta cabina în afara de timonerie.

ANEXA Nr. 2: LISTA NEEXHAUSTIVA A DOTARII MEDICALE I. MEDICAMENTE

Categorii de nave
A
B
C
1. Cardiovascularea) Analeptice cardio-circulatorii – Simpatomimetice
X
X

b) Antianginoase
X
X
X
c) Diuretice
X
X

d) Antihemoragice, inclusiv agenti care stimuleaza contractiile uterine daca exista femei la bord
X
X
X
e) Antihipertensive
X
X

2. Medicamente care actioneaza asupra sistemului gastro-intestinala) Medicamente pentru patologii gastrice si duodenale– Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de histamina
X


– Pansamente antiacide pentru mucoasa
X
X

b) Anti vomitive
X
X
X
c) Laxative Iubrifiante
X


d) Antidiareice
X
X
X
e) Antiseptice intestinale
X
X

f) Antihemoroidale
X
X

3. Analgezice si antispasmodicea) Analgezice, antipiretice si antiinflamatorii
X
X
X
b) Analgezice puternice
X
X

c) Spasmolitice
X
X

4. Medicamente pentru sistemul nervosa) Anxiolitice
X
X

b) Neuroleptice
X
X

c) Antinaupatice
X
X
X
d) Antiepileptice
X


5. Antialergice si antianafilaeticea) Antihistaminice HI
X
X

b) Glucocorticoizi injectabili
X
X

6. Medicamente pentru sistemul respiratora) Medicamente utilizate în bronhospasme
X
X

b) Antitusive
X
X

c) Medicamente utilizate în rinite si sinuzite
X
X

7. Medicamente antiinfectioasea) Antibiotice (cel putin doua familii)
X
X

b) Sulfamide antibacteriene
X
X

c) Antiseptice urinare
X


d) Antiparazitare
X
X

e) Antiinfectioase intestinale
X
X

f) Vaccinuri si imunoglobuline antitetanice
X
X

8. Compusi pentru rehidratare, aport caloric si compensare vasculara
X
X

9. Medicamente pentru uz externa) Medicatie dermatologica– Solutii antiseptice
X
X
X
– Unguente antibiotice
X
X

– Unguente antiinflamatoare si analgezice
X
X

– Creme antimicotice
X


– Preparate contra arsurilor
X
X
X
b) Medicatie oftalmologica– Colir antibiotic
X
X

– Colir antibiotic si antiinflamator
X
X

– Colir anestezic
X
X

– Colir miotic hipotonic
X
X

c) Medicatie otica– Solutii antibiotice
X
X

– Solutii anestezice si antiinflamatorii
X
X

d) Medicatie bucofaringiana– Colutoriu antibiotic sau antiseptic
X
X

e) Anestezice locale– Anestezice locale prin refrigerare
X


– Anestezice locale injectabile subcutanat
X
X

– Amestecuri anestezice si antiseptice dentare
X
X


II.ECHIPAMENT MEDICAL

Categorii de nave
A
B
C
1. Echipament pentru reanimare– Aparat pentru reanimare manuala
X
X

– Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care permite folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de oxigen
X
X

– Aspirator mecanic pentru eliberarea cailor respiratorii
superioare
X
X

– Camila pentru resuscitare gura la gura
X
X
X
2. Pansamente si echipament de sutura– Agrafe de unica folosinta sau trusa de suturare cu ace
X
X

– Bandaje elastice adezive
X
X
X
– Fesi de tifon pentru pansat
X


– Fesi de tifon tubul are pentru pansatul degetelor
X


– Comprese sterile din tifon
X
X
X
– Vata hidrofila
X
X

– Cearsafuri sterile pentru victime ale arsurilor
X
X

– Esarfe triunghiulare
X
X

– Manusi de polietilena de unica folosinta
X
X
X
– Pansamente adezive
X
X
X
– Pansamente compresive sterile
X
X
X
– Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc
X
X
X
– Suturatoare neabsorbabile cu ace
X


– Bandaje cu vaselina
X
X

3. Instrumente– Bisturie de unica folosinta
X


– Cutie din inox pentru instrumente
X
X

– Foarfece
X
X

– Pense de disectie
X
X

– Pense hemostatice
X
X

– Port-ace
X


– Aparate de ras de unica folosinta
X


4. Echipament de examinare si supraveghere medicala– Apasatoare de limba, de unica folosinta
X
X

– Benzi reactive pentru analiza urinei
X


– Fise pentru înregistrarea temperaturii
X


– Fise medicale de evacuare
X
X

– Stetoscop
X
X

– Tensiometru aneroid
X
X

– Termometru medical standard
X
X

– Termometru hipotermic
X
X

5. Echipament pentru injectare, perfuzie, punctie si cateterism– Instrumente pentru drenarea vezicii urinare
X
X

– Set de picurare rectal
X


– Filtre de unica folosinta pentru perfuzii
X


– Pungi pentru drenarea urinei
X


– Seringi si ace de unica folosinta
X
X

– Sonda urinara
X
X

6. Echipament medical general– Plosca
X


– Buiota
X


– Urinara
X


– Punga cu gheata
X


7. Echipament de imobilizare si contentie– Atela maleabila pentru deget
X
X

– Atela maleabila pentru brat si mâna
X
X

– Atela gonflabila
X
X

– Atela pentru coapsa
X
X

– Colier cervical pentru imobilizarea gâtului
X
X

– Atela Thomas sau saltea cu gauri
X


8. Dezinfectie – dezinsectie – profilaxie– Compusi pentru dezinfectarea apei
X


– Insecticid lichid
X


– Insecticid pudra
XIII.ANTIDOTURI

1.Medicamente:
– generale;
– cardiovasculare;
– sistem gastrointestinal;
– sistem nervos;
– sistem respirator;
– antiinfectioase;
– uz extern.
2.Echipament medical:
– necesar pentru oxigenoterapie (inclusiv necesarul pentru întretinerea acestuia).
NOTA:
Pentru aplicarea detaliata a punctului III din anexa nr. 2, se poate utiliza Ghidul de prim ajutor medical în cazul accidentelor datorate marfurilor periculoase (MFAG), inclus în Codul international privind transportul marfurilor periculoase, adoptat de Organizatia Maritima Internationala (IMO), editia consolidata din 1990.

ANEXA Nr. 3: SUBSTANTE PERICULOASE
Substantele prevazute în prezenta anexa trebuie sa fie luate în considerare, oricare ar fi forma în care acestea sunt transportate la bord, inclusiv când sunt sub forma de deseuri sau reziduuri de marfa:
– substante si obiecte explozibile;
– gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
– lichide inflamabile;
– produse solide inflamabile;
– substante supuse arderii spontane;
– substante care, în contact cu apa, degaja gaze inflamabile;
– substante combustibile;
– peroxizi organici;
– substante toxice;
– substante infectioase;
– substante radioactive;
– substante corozive;
– diverse substante periculoase, cum ar fi orice alte substante care, din experienta, s-au dovedit ori se pot dovedi periculoase, pentru care trebuie aplicate prevederile art. 9 – 11 din hotarâre.
NOTA:
Pentru aplicarea în detaliu a prezentei anexe se poate utiliza Codul international privind transportul marfurilor periculoase, adoptat de IMO, editia consolidata din 1990.

ANEXA Nr. 4: CADRUL GENERAL PENTRU CONTROLUL DOTARII MEDICALE A NAVELOR

SECTIUNEA 1: NAVE DIN CATEGORIA A

I.Date privind nava
Nume: ……………………………………..
Pavilion: …………………………………..
Portul de înmatriculare: …………………

II.Dotare medicala

Cantitatea necesara
Cantitatea existenta la bord
Observatii (în special data expirarii)
1. MEDICAMENTE1.1. Cardiovascularea) Analeptice cardio-circulatorii – Simpatomimetice
0
0
0
b) Antianginoase
0
0
0
c) Diuretice
0
0
0
d) Antihemoragice, inclusiv agenti care stimuleaza contractiile uterine daca exista femei la bord
0
0
0
e) Antihipertensive
0
0
0
1.2. Medicamente care actioneaza asupra sistemului gastro-intestinala) Medicamente pentru patologii gastrice si duodenale
0
0
0
– Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de histamina
0
0
0
– Pansamente antiacide pentru mucoasa
0
0
0
b) Antivomitive
0
0
0
c) Laxative lubrifiante
0
0
0
d) Antidiareice
0
0
0
e) Antiseptice intestinale
0
0
0
f) Antihemoroidale
0
0
0
1.3. Analgezice si antispasmodicea) Analgezice, antipiretice si antiinflamatorii
0
0
0
b) Analgezice puternice
0
0
0
c) Spasmolitice
0
0
0
1.4. Medicamente pentru sistemul nervosa) Anxiolitice
0
0
0
b) Neuroleptice
0
0
0
c) Antinaupatice
0
0
0
d) Antiepileptice
0
0
0
1.5. Antialergice si antianafilacticea) Antihistaminice HI
0
0
0
b) Glucocorticoizi injectabili
0
0
0
1.6. Medicamente pentru sistemul respiratora) Medicamente utilizate în bronhospasme
0
0
0
b) Antitusive
0
0
0
c) Medicamente utilizate în rinite si sinuzite
0
0
0
1.7. Medicamente antiinfectioasea) Antibiotice (cel putin doua familii)
0
0
0
b) Sulfamide antibacteriene
0
0
0
c) Antiseptice urinare
0
0
0
d) Antiparazitare
0
0
0
e) Antiinfectioase intestinale
0
0
0
f) Vaccinuri si imunoglobuline antitetanice
0
0
0
1.8. Compusi pentru rehidratare, aport caloric si compensare vasculara
0
0
0
1.9. Medicamente pentru uz externa) Medicatie dermatologica– Solutii antiseptice
0
0
0
– Unguente antibiotice
0
0
0
– Unguente antiînflamatoare si analgezice
0
0
0
– Creme antimicotice
0
0
0
– Preparate contra arsurilor
0
0
0
b) Medicatie oftalmologica– Colir antibiotic
0
0
0
– Colir antibiotic si antiinflamator
0
0
0
– Colir anestezic
0
0
0
– Colir miotic hipotonic
0
0
0
c) Medicatie otica– Solutii antibiotice
0
0
0
– Solutii anestezice si antiinflamatorii
0
0
0
d) Medicatie bucofaringiana– Colutoriu antibiotic sau antiseptic
0
0
0
e) Anestezice locale– Anestezice locale prin refrigerare
0
0
0
– Anestezice locale injectabile subcutanat
0
0
0
– Amestecuri anestezice si antiseptice dentare
0
0
0
2. ECHIPAMENT MEDICAL2.1. Echipament pentru reanimare– Aparat pentru reanimare manuala
0
0
0
– Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care permite folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de oxigen
0
0
0
– Aspirator mecanic pentru eliberarea cailor respiratorii superioare
0
0
0
– Canula pentru resuscitare gura la gura
0
0
0
2.2. Pansamente si echipament de sutura– Agrafe de unica folosinta sau trusa de suturare cu ace
0
0
0
– Bandaje elastice adezive
0
0
0
– Fesi de tifon pentru pansat
0
0
0
– Fesi de tifon tubulare pentru pansatul degetelor
0
0
0
– Comprese sterile din tifon
0
0
0
– Vata hidrofila
0
0
0
– Cearsafuri sterile pentru victime ale arsurilor
0
0
0
– Esarfe triunghiulare
0
0
0
– Manusi de polietilena de unica folosinta
0
0
0
– Pansamente adezive
0
0
0
– Pansamente compresive sterile
0
0
0
– Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc
0
0
0
– Suturatoare neabsorbabile cu ace
0
0
0
– Bandaje cu vaselina
0
0
0
2.3. Instrumente– Bisturie de unica folosinta
0
0
0
– Cutie din inox pentru instrumente
0
0
0
– Foarfece
0
0
0
– Pense de disectie
0
0
0
– Pense hemostatice
0
0
0
– Port-ace
0
0
0
– Aparate de ras de unica folosinta
0
0
0
2.4. Echipament de examinare si supraveghere medicala– Apasatoare de limba, de unica folosinta
0
0
0
– Benzi reactive pentru analiza urinei
0
0
0
– Fise pentru înregistrarea temperaturii
0
0
0
– Fise medicale de evacuare
0
0
0
– Stetoscop
0
0
0
– Tensiometru aneroid
0
0
0
– Termometru medical standard
0
0
0
– Termometru hipotermic
0
0
0
2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, punctie si cateterism– Instrumente pentru drenarea vezicii urinare
0
0
0
– Set de picurare rectal
0
0
0
– Filtre de unica folosinta pentru perfuzii
0
0
0
– Pungi pentru drenarea urinei
0
0
0
– Seringi si ace de unica folosinta
0
0
0
– Sonda urinara
0
0
0
2.6. Echipament medical general– Plosca
0
0
0
– Buiota
0
0
0
– Urinara
0
0
0
– Punga cu gheata
0
0
0
2.7. Echipament de imobilizare si contentie– Atela maleabila pentru deget
0
0
0
– Atela maleabila pentru brat si mâna
0
0
0
– Atela gonflabila
0
0
0
– Atela pentru coapsa
0
0
0
– Colier cervical pentru imobilizarea gâtului
0
0
0
– Atela Thomas sau saltea cu gauri
0
0
0
2.8. Dezinfectie – dezinsectic – profilaxie– Compusi pentru dezinfectarea apei
0
0
0
– Insecticid lichid
0
0
0
– Insecticid pudra
0
0
0
3. ANTIDOTURI3.1. Generale
0
0
0
3.2. Cardiovasculare
0
0
0
3.3. Sistem gastrointestinal
0
0
0
3.4. Sistem nervos
0
0
0
3.5. Sistem respirator
0
0
0
3.6. Antiinfectioase
0
0
0
3.7. Uz extern
0
0
0
3.8.Altele
0
0
0
3.9. Necesar pentru oxigenoterapie
0
0
0
Locul si data: …………………………….
Semnatura comandantului: …………………………………
Aprobarea persoanei sau autoritatii competente: …………………….

SECTIUNEA 2: NAVE DIN CATEGORIA B

I.Date privind nava
Nume: ……………………………………..
Pavilion: …………………………………..
Portul de înmatriculare: …………………

II.Dotare medicala

Cantitatea necesara
Cantitatea existenta la bord
Observatii (în special data expirarii)
1. MEDICAMENTE1.1. Cardiovascularea) Analeptice cardio-circulatorii – Simpatomimetice
0
0
0
b) Antianginoase
0
0
0
c) Diuretice
0
0
0
d) Antihemoragice, inclusiv agenti care stimuleaza contractiile uterine daca exista femei la bord
0
0
0
1.2. Medicamente care actioneaza asupra sistemului gastro-intestinala) Medicamente pentru patologii gastrice si duodenale– Pansamente antiacide pentru mucoasa
0
0
0
b) Antivomitive
0
0
0
c) Antidiareice
0
0
0
d) Antiseptice intestinale
0
0
0
e) Antihemoroidale
0
0
0
1.3. Analgezice si antispasmodicea) Analgezice, antipiretice si antiinflamatorii
0
0
0
b) Analgezice puternice
0
0
0
c) Spasmolitice
0
0
0
1.4. Medicamente pentru sistemul nervosa) Anxiolitice
0
0
0
b) Neuroleptice
0
0
0
c) Antinaupatîce
0
0
0
1.5. Antialcrgicc si antianafilacticea) Antihistaminice HI
0
0
0
b) Glucocorticoizi injectabili
0
0
0
1.6. Medicamente pentru sistemul respiratora) Medicamente utilizate în bronhospasme
0
0
0
b) Antitusive
0
0
0
c) Medicamente utilizate în rinite si sinuzite
0
0
0
1.7. Medicamente antiinfectioasea) Antibiotice (cel putin doua familii)
0
0
0
b) Sulfarnide antibacteriene
0
0
0
c) Antiparazitare
0
0
0
d) Antiinfectioase intestinale
0
0
0
e) Vaccinuri si imunoglobuline antitetanice
0
0
0
1.8. Compusi pentru rehidratare, aport caloric si compensare vasculara
0
0
0
1.9. Medicamente pentru uz externa) Medicatie dermatologica– Solutii antiseptice
0
0
0
– Unguente antibiotice
0
0
0
– Unguente antiinflamatoare si analgezice
0
0
0
– Preparate contra arsurilor
0
0
0
b) Medicatie oftalmologica– Colir antibiotic
0
0
0
– Colir antibiotic si antiinflamator
0
0
0
– Colir anestezic
0
0
0
– Colir miotic hipotonic
0
0
0
c) Medicatie otica– Solutii antibiotice
0
0
0
– Solutii anestezice si antiinflamatorii
0
0
0
d) Medicatie bucofaringiana– Colutoriu antibiotic sau antiseptic
0
0
0
e) Anestezice locale– Anestezice locale injectabile subcutanat
0
0
0
– Amestecuri anestezice si antiseptice dentare
0
0
0
2. ECHIPAMENT MEDICAL2.1. Echipament pentru reanimare– Aparat pentru reanimare manuala
0
0
0
– Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care permite folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de oxigen
0
0
0
– Aspirator mecanic pentru eliberarea cailor respiratorii superioare
0
0
0
– Canula pentru resuscitare gura Ia gura
0
0
0
2.2. Pansamente si echipament de sutura– Agrafe de unica folosinta sau trusa de suturare cu ace
0
0
0
– Bandaje elastice adezive
0
0
0
– Comprese sterile din tifon
0
0
0
– Vata hidrofila
0
0
0
– Cearsafuri sterile pentru victime ale arsurilor
0
0
0
– Esarfe triunghiulare
0
0
0
– Manusi de polietilena de unica folosinta
0
0
0
– Pansamente adezive
0
0
0
– Pansamente compresive sterile
0
0
0
– Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc
0
0
0
– Bandaje cu vaselina
0
0
0
2.3. Instrumente– Cutie din inox pentru instrumente
0
0
0
– Foarfece
0
0
0
– Pense de disectie
0
0
0
– Pense hemostatice
0
0
0
2.4. Echipament de examinare si supraveghere medicala– Apasatoare de limba, de unica folosinta
0
0
0
– Fise medicale de evacuare
0
0
0
– Stetoscop
0
0
0
– Tensiometru aneroid
0
0
0
– Termometru medical standard
0
0
0
– Termometru hipotermic
0
0
0
2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, punctie si cateterism– Seringi si ace de unica folosinta
0
0
0
2.6. Echipament de imobilizare si contentie– Atela maleabila pentru deget
0
0
0
– Atela maleabila pentru brat si mâna
0
0
0
– Atela gonflabila
0
0
0
– Atela pentru coapsa
0
0
0
– Colier cervical pentru imobilizarea gâtului
0
0
0
3. ANTIDOTURI3.1. Generale
0
0
0
3.2. Cardio-vasculare
0
0
0
3.3. Sistem gastrointestinal
0
0
0
3.4. Sistem nervos
0
0
0
3.5. Sistem respirator
0
0
0
3.6. Antiinfectioase
0
0
0
3.7. Uz extern
0
0
0
3.8. Altele
0
0
0
3.9. Necesar pentru oxigenoterapie
0
0
0
Locul si data: …………………………….
Semnatura comandantului: …………………………………
Aprobarea persoanei sau autoritatii competente: ……….

SECTIUNEA 3: NAVE DIN CATEGORIA C

I.Date privind nava
Nume: ……………………………………..
Pavilion: …………………………………..
Portul de înmatriculare: …………………

II.Dotare medicala

Cantitatea necesara
Cantitatea existenta la bord
Observatii (în special data expirarii)
1. MEDICAMENTE1.1. Cardiovascularea) Antianginoase
0
0
0
b) Antihemoragice, inclusiv agenti care stimuleaza contractiile uterine daca exista femei la bord
0
0
0
1.2. Medicamente care actioneaza asupra sistemului gastro-intestinala) Antivomitive
0
0
0
b) Antidiareice
0
0
0
1.3. Analgezice si antispasmodice– Analgezice, antipiretice si antiinflamatorii
0
0
0
1.4. Medicamente pentru sistemul nervos– Antinaupatice
0
0
0
1.5. Medicamente pentru uz externMedicatie dermatologica– Solutii antiseptice
0
0
0
– Preparate contra arsurilor
0
0
0
2. ECHIPAMENT MEDICAL2.1. Echipament pentru reanimare– Canula pentru resuscitare gura la gura
0
0
0
2.2. Pansamente si echipament de sutura– Bandaje elastice adezive
0
0
0
– Comprese sterile din tifon
0
0
0
– Mânusi de polietilena de unica folosinta
0
0
0
– Pansamente adezive
0
0
0
– Pansamente compresive sterile
0
0
0
– Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc
0
0
0
3. ANTIDOTURI3.1. Generale
0
0
0
3.2. Cardio-vasculare
0
0
0
3.3. Sistem gastrointestinal
0
0
0
3.4. Sistem nervos
0
0
0
3.5. Sistem respirator
0
0
0
3.6. Antiinfectioase
0
0
0
3.7. Uz extern
0
0
0
3.8. Altele
0
0
0
3.9. Necesar pentru oxigenoterapie
0
0
0
Locul si data: …………………………….
Semnatura comandantului: …………………………………
Aprobarea persoanei sau autoritatii competente: ……….

ANEXA Nr. 5: INSTRUIREA MEDICALA a comandantului si a lucratorilor desemnati

I.Instruirea medicala a comandantului si a lucratorilor desemnati are ca scop:
1.însusirea cunostintelor de baza de fiziologie, simptomatologie si terapeutica;
2.însusirea elementelor de medicina preventiva, în special din domeniul igienei individuale si colective, si a elementelor privind masurile profilactice;
3.însusirea cunostintelor practice privind procedurile terapeutice de baza si a modalitatilor de evacuare sanitara.
Pentru persoanele cu atributii medicale la bordul navelor de categoria A, instruirea practica trebuie sa se efectueze în spitale;
4.însusirea cunostintelor referitoare la modalitatile de utilizare a mijloacelor de consultare medicala la distanta.
II.Instruirea medicala trebuie sa tina seama de programele detaliate din documentele internationale recente si relevante.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 696 din data de 15 august 2006