HOTARÂRE nr.1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

1.1. În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor care utilizeaza la locul de munca echipamente de munca, definite potrivit art. 2.
(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se completeaza cu prevederile specifice cuprinse în prezenta hotarâre.
ART. 2
În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) echipament de munca – orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca;
b) utilizarea echipamentului de munca – orice activitate referitoare la echipamentul de munca, cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, întretinerea, inclusiv curatarea lui;
c) zona periculoasa – orice zona din interiorul si/sau din jurul echipamentului de munca în care prezenta unui lucrator expus îl supune pe acesta unui risc pentru sanatatea si securitatea sa;
d) lucrator expus – orice lucrator aflat integral sau partial într-o zona periculoasa;
e) operator – lucratorul/lucratorii însarcinat/însarcinati cu utilizarea echipamentului de munca.

CAP. 2
Obligatiile angajatorului

SECTIUNEA 1
Obligatii generale. Reguli referitoare la echipamentele de munca

ART. 3
(1) Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentul de munca pus la dispozitia lucratorilor din întreprindere si/sau unitati sa corespunda lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop si sa poata fi utilizat de catre lucratori, fara a pune în pericol securitatea sau sanatatea lor.
(2) La alegerea echipamentelor de munca pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor, angajatorul este obligat sa acorde o atentie deosebita tuturor conditiilor de munca, caracteristicilor specifice acestora, precum si riscurilor existente, în special la locurile de munca din cadrul întreprinderii si/sau unitatii, si/sau riscurilor care sunt susceptibile sa apara la utilizarea echipamentelor de munca.
(3) În situatia în care nu este posibil sa se asigure ca echipamentele de munca sunt utilizate fara niciun risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia masuri corespunzatoare pentru reducerea riscurilor.
ART. 4
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat sa procure si/sau sa utilizeze:
a) echipamente de munca puse pentru prima data la dispozitia lucratorilor din întreprindere si/sau unitate, pentru folosinta, dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, care îndeplinesc:
(i) prevederile tuturor reglementarilor tehnice române care transpun legislatia comunitara aplicabila;
(ii) cerintele minime prevazute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplica sau se aplica partial reglementari tehnice române care transpun legislatia comunitara;
b) echipamente de munca puse pentru prima data la dispozitia lucratorilor din întreprindere si/sau unitate, pentru folosinta, care îndeplinesc cerintele minime prevazute în anexa nr. 1, cel târziu pâna la data de 31 decembrie 2006.
(2) Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca, pe toata durata utilizarii lor, echipamentele de munca sa fie mentinute, printr-o întretinere adecvata, la un nivel tehnic care sa respecte, dupa caz, prevederile alin. (1) lit. a) sau b).
(3) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste, dupa consultarea partenerilor sociali si luând în considerare legislatia si/sau practicile nationale, modalitatile care sa permita realizarea unui nivel de securitate corespunzator obiectivelor prevazute în anexa nr. 2.

SECTIUNEA a 2-a
Verificarea echipamentelor de munca

ART. 5
(1) Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca a caror securitate depinde de conditiile de instalare sa fie supuse unei verificari initiale, dupa instalare si înainte de prima punere în functiune si unei verificari dupa fiecare montare într-un loc de munca nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, în scopul asigurarii unei instalari corecte si a bunei functionari a acestor echipamente de munca.
(2) Pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice deteriorari sunt depistate si remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase, sa faca obiectul:
a) unor verificari periodice si, daca este cazul, unor încercari periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale;
b) unor verificari speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, de fiecare data când s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa aiba consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca, cum ar fi modificari ale procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.
(3) Rezultatele verificarilor trebuie sa fie înregistrate si puse la dispozitie Inspectiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie pastrate pe o perioada de timp corespunzatoare, de exemplu, în functie de recomandarile sau specificatiile producatorului.
(4) Daca echipamentele de munca respective sunt utilizate în exteriorul întreprinderii, acestea trebuie sa fie însotite de o dovada referitoare la realizarile ultimei verificari.
(5) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste modalitatile de efectuare a acestor verificari.

SECTIUNEA a 3-a
Echipamente de munca cu riscuri specifice. Ergonomia si sanatatea la locul de munca

ART. 6
Daca utilizarea unui echipament de munca este susceptibila sa prezinte un risc specific pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca:
a) utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucratorilor însarcinati cu aceasta atributie;
b) pentru efectuarea reparatiilor, modificarilor si întretinerii trebuie desemnati lucratori cu atributii în acest sens.
ART. 7
Postul de lucru si pozitia lucratorilor în utilizarea echipamentului de munca, precum si principiile ergonomice trebuie sa fie luate, în mod deosebit, în considerare de catre angajator la aplicarea cerintelor minime de securitate si sanatate.

SECTIUNEA a 4-a
Informarea lucratorilor

ART. 8
Fara a aduce atingere prevederilor sectiunii a 5-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca lucratorii sa dispuna de informatii adecvate si, daca este cazul, de fise de lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate la locul de munca.
ART. 9
(1) Informatiile si fisele de lucru prevazute la art. 8 trebuie sa cuprinda un numar minim de date referitoare la securitate si sanatate privind:
a) conditiile de folosire a echipamentelor de munca;
b) situatiile anormale previzibile;
c) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienta acumulata în urma utilizarii echipamentelor de munca.
(2) Lucratorii trebuie sa fie atentionati în legatura cu riscurile la care sunt expusi, echipamentele de munca din imediata vecinatate a locului lor de munca, precum si asupra modificarilor prevazute a fi efectuate, în masura în care aceste modificari afecteaza echipamentele de munca situate în imediata vecinatate a locului lor de munca, chiar daca acesti lucratori nu utilizeaza direct aceste echipamente.
(3) Informatiile si fisele tehnice trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor vizati.

SECTIUNEA a 5-a
Instruirea, consultarea si participarea lucratorilor

ART. 10
Fara a aduce atingere prevederilor sectiunii a 7-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:
a) lucratorii însarcinati cu utilizarea echipamentelor de munca sa fie instruiti adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora;
b) lucratorii prevazuti la art. 6 lit. b) sa fie instruiti adecvat.
ART. 11
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor se desfasoara potrivit prevederilor sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

CAP. 3
Dispozitii finale

ART. 12
Modificarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1 si 2 sunt realizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în functie de:
a) adoptarea reglementarilor tehnice române care transpun legislatia comunitara în domeniul armonizarii tehnice si al standardizarii referitoare la echipamentele de munca; si/sau
b) progresele tehnice, de evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori de cunostintele din domeniul echipamentelor de munca.
ART. 13
(1) Pentru întreprinderile mici si mijlocii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili, daca este necesar, modalitatile de aplicare a prevederilor pct. 4 din anexa nr. 2, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentei hotarâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
ART. 14
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 15
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotarâre transpune Directiva 89/655/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentului de munca de catre lucratori în munca, amendata de directivele 95/63/CE si 2001/45/CE, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 393/1989, nr. 335/1995 si nr. 195/2001.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Mihai Constantin Seitan,
secretar de stat

p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

ANEXA 1

CERINTELE MINIME
pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si lit. b) din hotarâre

1. Dispozitii generale
1.1. Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica, tinându-se seama de prevederile din hotarâre, si în cazurile în care echipamentul de munca prezinta riscuri.
1.2. Cerintele minime enuntate în continuare, în masura în care ele se aplica la echipamentele de munca în functiune, nu necesita obligatoriu aceleasi masuri ca si cerintele esentiale referitoare la echipamentele de munca noi.

2. Cerinte minime generale aplicabile echipamentelor de munca
2.1. Sistemele de comanda ale unui echipament de munca, care afecteaza securitatea, trebuie sa fie vizibile, usor de identificat si, daca este necesar, sa fie marcate corespunzator.
2.1.1. Sistemele de comanda trebuie sa fie amplasate în exteriorul zonelor periculoase, cu exceptia anumitor sisteme de comanda, daca este necesar, si în asa fel încât manevrarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare. Acestea nu trebuie sa genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate.
2.1.2. Daca este necesar, de la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane în zonele periculoase. Daca acest lucru nu este posibil, orice pornire trebuie sa fie precedata automat de un sistem de siguranta, cum ar fi un semnal de avertizare sonora si/sau vizuala. Lucratorul expus trebuie sa aiba timpul si/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid riscurile provocate de pornirea si/sau oprirea echipamentului de munca.
2.1.3. Sistemele de comanda trebuie sa fie sigure si sa fie alese tinându-se cont de defectiunile, perturbatiile si constrângerile previzibile în cadrul utilizarii prevazute.
2.2. Pornirea echipamentului de munca nu trebuie sa fie posibil sa se realizeze decât numai printr-o actiune voluntara asupra sistemului de comanda prevazut în acest scop.
2.2.1. Exceptându-se cazurile în care repornirea sau modificarea nu prezinta niciun risc pentru lucratorii expusi, aceeasi cerinta se aplica si pentru:
a) repornirea echipamentului dupa o oprire, indiferent de cauza opririi;
b) comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (de exemplu, viteza, presiune etc.).
2.2.2. Aceasta cerinta nu se aplica repornirii sau modificarii conditiilor de functionare rezultate din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat.
2.3. Fiecare echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita oprirea completa a acestuia în conditii de securitate.
2.3.1. Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita, în functie de riscurile existente, oprirea fie în totalitate a echipamentului de munca, fie numai partial, de asa maniera încât echipamentul de munca sa fie în stare de securitate.
2.3.2. Comanda de oprire a echipamentului de munca trebuie sa aiba prioritate fata de comenzile de pornire. Oprirea echipamentului de munca sau a elementelor periculoase ale acestuia fiind realizata, alimentarea cu energie a organelor de comanda respective trebuie sa fie întrerupta.
2.4. Daca acest lucru este necesar si în functie de pericolele pe care le prezinta echipamentul de munca si de timpii normali de oprire, un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de oprire de urgenta.
2.5. Un echipament de munca care prezinta pericole datorate caderilor sau proiectarii de obiecte trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de securitate corespunzatoare. Un echipament de munca care prezinta pericole datorate degajarilor de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi trebuie sa fie prevazut cu dispozitive corespunzatoare de retinere si/sau de evacuare amplasate în apropierea surselor corespunzatoare de pericol.
2.6. Echipamentele de munca si elementele lor componente trebuie, daca este necesar pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor, sa fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace.
2.7. În cazul în care exista riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale echipamentului de munca, situatie care ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie luate masuri de protectie adecvate.
2.8.
2.8.1. Daca elementele mobile ale unui echipament de munca prezinta riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic, acestea trebuie sa fie prevazute cu protectori si dispozitive de protectie care sa împiedice accesul în zonele periculoase sau sa opreasca miscarea elementelor periculoase înainte de patrunderea în zonele periculoase.
2.8.2. Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:
a) sa fie de constructie robusta;
b) sa nu genereze riscuri suplimentare;
c) sa nu fie înlaturate cu usurinta sau facute inoperante;
d) sa fie amplasate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa;
e) sa nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de munca;
f) sa permita interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau înlocuirea elementelor si, de asemenea, pentru activitatile de întretinere, prin limitarea accesului numai în zona sau la lucrarea care trebuie realizata si, daca este posibil, fara demontarea protectorului sau dispozitivului de protectie.
2.9. Zonele si punctele de munca sau cele de întretinere a unui echipament de munca trebuie sa fie iluminate corespunzator, în functie de lucrarile realizate.
2.10. Partile echipamentului de munca expuse unor temperaturi înalte sau foarte scazute trebuie, daca este cazul, sa fie protejate împotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucratorilor de ele.
2.11. Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munca trebuie sa fie usor de perceput si de înteles si lipsite de ambiguitati.
2.12. Un echipament de munca poate sa fie utilizat numai pentru operatiunile si în conditiile pentru care a fost realizat.
2.13. Operatiile de întretinere trebuie sa poata sa fie efectuate când echipamentul de munca este oprit. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie sa fie luate masuri de protectie adecvate pentru executarea acestor operatii sau pentru ca acestea sa fie efectuate în afara zonelor periculoase. Pentru fiecare echipament de munca care detine un program de întretinere, acesta trebuie sa fie respectat si tinut la zi.
2.14. Orice echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive usor de identificat, destinate separarii de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru lucratorii în cauza.
2.15. Un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de avertizare si semnalizare indispensabile pentru asigurarea securitatii lucratorilor.
2.16. Pentru efectuarea operatiilor de productie, reglare si întretinere a echipamentelor de munca, lucratorii trebuie sa aiba acces si sa ramâna în conditii de securitate în toate zonele necesare.
2.17. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor de incendiu sau de supraîncalzire a echipamentului de munca ori de degajare de gaze, pulberi, lichide, vapori sau de alte substante produse de catre echipamentul de munca sau utilizate ori depozitate în acesta.
2.18. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a substantelor produse de acesta ori utilizate sau depozitate în echipamentul de munca.
2.19. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

3. Cerinte minime suplimentare aplicabile echipamentelor de munca specifice
3.1. Cerinte minime aplicabile echipamentelor de munca mobile, cu sau fara autopropulsie
3.1.1. Echipamentele de munca pe care este necesara prezenta unui lucrator transportat sau a unor lucratori transportati trebuie sa fie amenajate de asa maniera încât sa reduca riscurile pentru lucrator sau lucratori în timpul deplasarii. În aceste riscuri trebuie sa fie incluse riscurile de contact al lucratorilor cu rotile sau senilele ori de blocare de catre acestea.
3.1.2.
3.1.2.1. Atunci când blocarea accidentala a elementelor de transmisie a puterii între un echipament de munca mobil si accesoriile sale si/sau remorci poate genera riscuri specifice, acest echipament de munca trebuie sa fie echipat sau amenajat de asa maniera încât sa împiedice blocarea elementelor de transmitere a puterii.
3.1.2.2. Atunci când blocarea nu poate sa fie împiedicata, trebuie sa fie luate toate masurile posibile pentru a se evita consecintele daunatoare pentru lucratori.
3.1.3. Daca elementele de transmitere a puterii între echipamentele de munca mobile risca sa se îmbâcseasca si sa se deterioreze prin contact cu solul, trebuie sa fie prevazute facilitati pentru sustinerea acestora.
3.1.4.
3.1.4.1. Echipamentele de munca mobile pe care este necesara prezenta unui lucrator transportat sau a unor lucratori transportati trebuie sa limiteze, în conditii de utilizare efectiva, riscurile care provin din schimbarea directiei sau rasturnarea echipamentului de munca:
a) fie printr-o structura de protectie care sa împiedice ca echipamentul de munca sa nu se rastoarne mai mult de un sfert de rotatie;
b) fie printr-o structura care sa garanteze un spatiu suficient în jurul lucratorului transportat sau lucratorilor transportati, daca miscarea poate continua cu mai mult de un sfert de rotatie;
c) fie prin orice alt dispozitiv cu efect echivalent.
3.1.4.2. Aceste structuri de protectie pot face parte integranta din echipamentul de munca.
3.1.4.3. Aceste structuri de protectie nu sunt necesare atunci când echipamentul de munca este stabilizat în timpul utilizarii sau atunci când schimbarea directiei ori rasturnarea echipamentului de munca este imposibila din proiectare.
3.1.4.4. Daca exista un risc ca un lucrator transportat, în momentul schimbarii directiei sau rasturnarii, sa fie strivit între partile echipamentului de munca si sol, trebuie sa fie instalat un sistem de retinere pentru lucratorii transportati.
3.1.5. Autostivuitoarele cu furca pe care sunt asezati unul sau mai multi lucratori trebuie sa fie amenajate sau echipate de asa maniera încât sa limiteze riscurile de rasturnare, de exemplu:
a) fie prin instalarea unei cabine pentru conducator;
b) fie printr-o structura care sa împiedice rasturnarea acestora;
c) fie printr-o structura care sa garanteze ca, în cazul rasturnarii acestora, ramâne un spatiu suficient între sol si anumite parti ale autostivuitorului cu furca pentru lucratorii transportati;
d) fie printr-o structura care sa retina lucratorul sau lucratorii pe scaunul de la postul de conducere de asa maniera încât sa împiedice ca acesta/acestia sa fie strivit/striviti de parti ale autostivuitorului care se rastoarna.
3.1.6. Echipamentele de munca mobile cu autopropulsare, a caror deplasare poate provoca riscuri pentru lucratori, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie prevazute cu mijloace care sa permita prevenirea unei porniri neautorizate;
b) sa fie prevazute cu mijloace adecvate care sa reduca consecintele unei eventuale ciocniri în caz de miscare simultana a mai multor echipamente de munca care se deplaseaza pe sine;
c) sa fie prevazute cu un dispozitiv de frânare si de oprire; în masura în care conditiile de securitate o impun, în cazul defectarii dispozitivului principal, un dispozitiv de urgenta, actionat prin comenzi usor de manevrat sau prin sisteme automate, trebuie sa permita frânarea si oprirea;
d) atunci când câmpul de vizibilitate directa a conducatorului este necorespunzator din punctul de vedere al securitatii, acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive auxiliare adecvate, pentru îmbunatatirea vizibilitatii;
e) daca sunt prevazute pentru utilizare pe timpul noptii sau în locuri întunecoase, acestea trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de iluminat, adaptat lucrarii de efectuat si care asigura o securitate suficienta pentru lucratori;
f) daca prezinta riscuri de incendiu – datorate acestora sau remorcilor si/sau încarcaturii – susceptibile sa pericliteze lucratorii, acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor, în cazul în care astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de locul de utilizare;
g) daca sunt telecomandate, acestea trebuie sa se opreasca automat atunci când ies din câmpul de actiune al telecomenzii;
h) daca sunt telecomandate si pot, în conditii normale de utilizare, sa loveasca sau sa blocheze lucratorii, acestea trebuie sa fie echipate cu dispozitive de protectie împotriva acestor riscuri, în cazul în care nu exista alte dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire.
3.2. Cerinte minime aplicabile echipamentelor de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor
3.2.1. Daca echipamentele de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate în mod permanent, rezistenta si stabilitatea acestora în timpul utilizarii trebuie sa fie asigurate tinându-se seama mai ales de sarcinile care se vor ridica si de solicitarile produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.
3.2.2.
3.2.2.1. Masinile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa aiba marcate vizibil sarcina nominala si, daca este cazul, o placuta pe care sa fie înscrisa sarcina nominala pentru fiecare configuratie a masinii.
3.2.2.2. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie marcate de asa maniera încât sa permita identificarea caracteristicilor esentiale pentru utilizarea sigura.
3.2.2.3. Daca echipamentul de munca nu a fost destinat pentru ridicarea lucratorilor si daca exista posibilitatea unei asemenea confuzii, o semnalizare adecvata trebuie sa fie marcata de maniera vizibila.
3.2.3. Echipamentele de munca instalate permanent trebuie sa fie instalate de asa maniera încât sa reduca riscul ca sarcinile:
a) sa loveasca lucratorii;
b) în mod neintentionat, sa se deplaseze periculos sau sa cada liber; sau
c) sa se desprinda neintentionat.
3.2.4.
3.2.4.1. Masinile pentru ridicarea sau deplasarea lucratorilor trebuie sa fie adecvate:
a) pentru a evita riscurile de cadere a cabinei, atunci când acestea exista, cu ajutorul dispozitivelor adecvate;
b) pentru a evita riscurile de cadere a utilizatorului în afara cabinei, atunci când acestea exista;
c) pentru a evita riscurile de strivire, de blocare sau de lovire a utilizatorului, în special printr-un contact întâmplator cu obiecte;
d) pentru a garanta securitatea lucratorilor blocati în cabina în caz de accident si a permite deblocarea acestora.
3.2.4.2. Daca, din motive inerente datorate amplasamentului si înaltimilor diferite, riscurile mentionate la pct. 3.2.4.1 lit. a) nu pot sa fie evitate prin niciun dispozitiv de securitate, trebuie sa fie instalat un cablu cu coeficient de securitate marit, iar starea acestuia trebuie sa fie verificata în fiecare zi de munca.
3.3. Cerinte minime aplicabile instalatiilor si echipamentelor de munca electrice
3.3.1. Instalatiile si echipamentele de munca electrice trebuie sa fie proiectate, fabricate, montate, întretinute si exploatate astfel încât sa asigure protectia împotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia împotriva pericolelor datorate influentelor externe.
3.3.1.1. Pentru asigurarea protectiei împotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, trebuie prevazute masuri tehnice astfel încât:
a) persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi generat la atingerea directa sau indirecta a partilor aflate sub tensiune;
b) sa nu se produca temperaturi, arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata ori sanatatea oamenilor;
c) constructia echipamentelor de munca sa fie adecvata mediului pentru a se evita producerea de incendii si explozii;
d) persoanele si bunurile sa fie protejate contra pericolelor generate în mod natural de echipamentul electric;
e) izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunzatoare pentru conditiile prevazute.
3.3.1.2. Pentru asigurarea protectiei împotriva pericolelor datorate influentei externe, echipamentele electrice trebuie:
a) sa satisfaca cerintele referitoare la solicitarile mecanice astfel încât sa nu fie periclitati lucratorii si persoanele care se afla în mediul de munca;
b) sa nu fie influentate de conditiile de mediu, astfel încât sa nu fie periclitati lucratorii si persoanele care se afla în mediul de munca;
c) sa nu pericliteze lucratorii si persoanele care se afla în mediul de munca, în conditii previzibile de suprasarcina.
3.3.2.
3.3.2.1. La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice.
3.3.2.2. Pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice:
a) acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice;
b) închideri în carcase sau acoperiri cu învelisuri exterioare;
c) îngradiri;
d) protectia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;
e) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune;
f) utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamânt si în scurtcircuit;
g) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;
h) alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie;
i) egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamânt a platformei de lucru.
3.3.2.3. Pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri organizatorice:
a) executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre personal calificat în meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;
b) executarea interventiilor în baza uneia din formele de lucru;
c) delimitarea materiala a locului de munca (îngradire);
d) esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;
e) elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice;
f) organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie împotriva atingerilor directe.
3.3.2.4. La instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica interventiile sunt permise numai în baza urmatoarelor forme de lucru:
a) autorizatii de lucru scrise (AL);
b) instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);
c) atributii de serviciu (AS);
d) dispozitii verbale (DV);
e) procese-verbale (PV);
f) obligatii de serviciu (OS);
g) propria raspundere (PR).
3.3.3.
3.3.3.1. La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, fiind interzise înlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asigure protectia în orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia în cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel încât sa nu se anuleze una pe cealalta.
3.3.3.2. Pentru protectia împotriva atingerii indirecte trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice:
a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
b) legarea la pamânt;
c) legarea la nul de protectie;
d) izolarea suplimentara de protectie, aplicata utilajului, în procesul de fabricare;
e) izolarea amplasamentului;
f) separarea de protectie;
g) egalizarea si/sau dirijarea potentialelor;
h) deconectarea automata în cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase;
i) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante.
3.3.3.3. Este interzisa folosirea drept protectie principala a masurilor indicate la pct. 3.3.3.2 lit. e), g), h) si i).
3.3.3.4. Fac exceptie instalatiile electrice casnice, la care deconectarea automata la curenti de defect poate constitui mijloc principal de protectie, si stâlpii liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, la care dirijarea distributiei potentialelor constituie mijloc principal de protectie.
3.3.4. La instalatiile si echipamentele electrice de înalta tensiune, sistemul de protectie împotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze prin legarea la pamânt de protectie, care este masura obligatorie, cumulat cu alte masuri de protectie.
3.3.5.
3.3.5.1. Instalatiile si echipamentele electrice trebuie sa fie alese cu grad corespunzator de protectie în functie de zonele cu atmosfera potential exploziva.
3.3.5.2. Zonarea trebuie sa se efectueze de catre proiectantul instalatiilor si echipamentelor electrice, la cererea beneficiarului.
3.3.6. La instalatiile si echipamentele de munca electrice, valorile de calcul, precum si limitele admise ale curentilor prin corpul omului, ale impedantei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere si de pas si ale tensiunilor de lucru trebuie sa fie în conformitate cu regulile tehnice aplicabile.
3.3.7. Retelele izolate fata de pamânt trebuie sa fie prevazute cu protectie automata prin controlul rezistentei de izolatie, care sa semnalizeze si/sau sa deconecteze în cazul punerii la pamânt. Retelele electrice din locurile de munca cu risc de incendiu si explozie, precum si cele din depozitele de explozivi sau carburanti trebuie prevazute cu dispozitive care sa asigure protectia automata la curenti de defect (PACD).
3.3.8. La instalatiile de înalta tensiune trebuie sa fie prevazute blocari mecanice sau electrice, astfel încât deschiderea carcaselor si a îngradirilor de protectie sa fie posibila numai dupa scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie sa poata fi facuta numai cu o scula speciala.
3.3.9. Pentru ca deservirea, întretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor de munca electrice sa se poata efectua fara pericol, trebuie sa se prevada, înca din faza de proiectare, executie si montaj, distante, spatii si/sau îngradiri de protectie în jurul acestora.
3.3.10. La masinile si instalatiile de ridicat cu elemente mobile, cum sunt podurile rulante din încaperile sau spatiile de productie neelectrice, se admit parti active în constructie deschisa, fara carcase închise, cu conditia protejarii împotriva atingerii sau apropierii de partile active, prin amplasarea acestora la înaltimi suficient de mari fata de caile de acces si de circulatie si/sau prin prevederea de îngradiri închise pe caile de acces.
3.3.11. Automacaralele care lucreaza în apropierea liniilor electrice aeriene trebuie sa fie echipate cu dispozitive de semnalizare a intrarii bratului în zona de influenta a acestora.
3.3.12. Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa I de protectie trebuie sa aiba asigurata protectia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune si sa fie prevazut/prevazuta cu legaturi de protectie pentru asigurarea protectiei în caz de defect.
3.3.13. La instalatiile si echipamentele de munca electrice de clasa I de protectie posibilitatea executarii legaturilor de protectie trebuie sa se asigure astfel:
a) în cazul unui echipament electric/unei instalatii fix/fixe, acesta/aceasta trebuie sa fie prevazut/prevazuta cu doua borne de masa: una în cutia de borne, lânga bornele de alimentare cu energie electrica, pentru racordarea conductorului de protectie din cablul de alimentare a echipamentului/instalatiei, si a doua borna pe carcasa echipamentului/instalatiei în exterior, pentru racordarea vizibila la centura de legare la pamânt sau la alta instalatie de protectie;
b) în cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie sa fie prevazut cu un cablu de alimentare flexibil, prevazut cu o fisa (stecher) cu contact de protectie, sau echipamentul sa fie prevazut cu posibilitatea racordarii unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de protectie.
3.3.14. Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa II de protectie trebuie sa aiba asigurata protectia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune si sa fie prevazut/prevazuta, din fabricatie, cu o izolatie suplimentara, dubla sau întarita.
3.3.15. Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa III de protectie trebuie sa aiba asigurata protectia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune si sa nu produca o tensiune mai mare decât tensiunea foarte joasa de alimentare.
3.3.16.
3.3.16.1. Instalatiile electrice în faza de experimentare trebuie sa îndeplineasca toate conditiile prevazute în reglementarile si regulile tehnice aplicabile pentru protectia împotriva electrocutarii sau a accidentelor tehnice.
3.3.16.2. Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, înainte de punerea în functiune si apoi periodic în exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.
3.3.16.3. Instalatiile si echipamentele de munca electrice pot sa fie receptionate si puse în functiune numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat reglementarile si regulile tehnice aplicabile.
3.3.17. La instalatiile sau echipamentele de munca electrice este interzis sa se aduca modificari fata de proiect în timpul exploatarii, întretinerii si repunerii în functiune a acestora. În cazuri speciale, se admit modificari doar cu acordul proiectantului instalatiilor si echipamentelor de munca electrice respective.
3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (în exploatare).
3.3.19. Utilizarea echipamentului de munca electric/instalatiei de clasa I de protectie trebuie sa se faca în urmatoarele conditii:
a) sa se execute si sa se verifice periodic legaturile de protectie necesare pentru asigurarea protectiei împotriva electrocutarii în cazul unui defect soldat cu aparitia unei tensiuni periculoase de atingere;
b) sa se asigure si sa se verifice periodic deconectarea automata a echipamentului electric/instalatiei sau sectorului defect si disparitia tensiunii periculoase de atingere;
c) sa se verifice periodic ca protectia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune sa nu fie înlaturata sau deteriorata.
3.3.20. Utilizarea echipamentului de munca electric/instalatiei de clasa II de protectie trebuie sa se faca în urmatoarele conditii:
a) sa se verifice periodic ca izolatia suplimentara a echipamentului electric/instalatiei sa nu fie deteriorata sau eliminata;
b) sa se verifice periodic ca protectia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune sa nu fie înlaturata sau deteriorata.
3.3.21. Utilizarea echipamentului de munca electric/instalatiei de clasa III de protectie trebuie sa se faca în urmatoarele conditii:
a) sa se alimenteze echipamentul electric sau instalatia la tensiunea foarte joasa pentru care au fost proiectate sa functioneze;
b) sursa de tensiune trebuie sa fie astfel construita încât sa nu permita aparitia în circuitul de tensiune foarte joasa a unei tensiuni mai mari. Daca se utilizeaza un transformator coborâtor, acesta trebuie sa fie un transformator de separare (de siguranta);
c) izolatia circuitului de foarte joasa tensiune trebuie sa fie de asa natura încât sa nu permita aparitia unei tensiuni mai mari din alte circuite, în circuitul de tensiune foarte joasa;
d) sa se verifice periodic ca protectia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune sa nu fie înlaturata sau deteriorata.
3.3.22.
3.3.22.1. În cazul instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice la care se executa lucrari cu scoaterea de sub tensiune, trebuie sa fie scoase de sub tensiune urmatoarele elemente:
a) partile active aflate sub tensiune, la care urmeaza a se lucra;
b) partile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaza, dar se gasesc la o distanta mai mica decât limita admisa la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicata în documentatia tehnica specifica;
c) partile active aflate sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta mai mare decât limita admisa, dar care, datorita lucrarilor care se executa în apropiere, trebuie scoase de sub tensiune.
3.3.22.2. În cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune este necesara legarea la pamânt si în scurtcircuit a conductoarelor de faza, inclusiv pe conductorul de nul în cazul liniilor electrice aeriene, operatie care trebuie sa se execute imediat dupa verificarea lipsei de tensiune.
3.3.23.
3.3.23.1. În cazul instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice la care se executa lucrari cu scoatere de sub tensiune sau fara scoatere de sub tensiune, trebuie sa se utilizeze mijloace de protectie electroizolante.
3.3.23.2. La lucrul în instalatiile de joasa tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie electroizolante, care constituie singura masura tehnica de protectie, cumulate cu masurile organizatorice.
3.3.23.3. La lucrul în instalatiile de înalta tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie electroizolante, cumulate cu alte mijloace de protectie.
3.3.23.4. Lucrarile fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor si a echipamentelor electrice trebuie sa fie executate de catre personal autorizat pentru lucrul sub tensiune.
3.3.24. Instalatiile sau locurile unde exista sau se exploateaza echipamente electrice trebuie sa fie dotate, în functie de lucrarile si conditiile de exploatare, cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie:
a) mijloace de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de elementele aflate sub tensiune sau fata de pamânt, respectiv prajini electroizolante pentru actionarea separatoarelor, manipularea indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu mânere electroizolante, covoare si platforme electroizolante, manusi si încaltaminte electroizolante etc.;
b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul carora se verifica prezenta sau lipsa tensiunii;
c) garnituri mobile de legare la pamânt si în scurtcircuit;
d) panouri, paravane, împrejmuiri (îngradiri);
e) panouri de semnalizare.
3.3.25. Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, întretinute, reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat în meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalatiile tehnice electrice în activitatile de exploatare, întretinere si reparatii trebuie sa se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii muncii, pe baza de examen medical, psihologic si test de verificare a cunostintelor profesionale, de securitate si sanatate în munca si de acordare a primului ajutor.

ANEXA 2

DISPOZITII
referitoare la utilizarea echipamentelor de munca prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarâre

1. Dispozitii generale aplicabile tuturor echipamentelor de munca

1.1. Dispozitiile din prezenta anexa se aplica în conformitate cu dispozitiile din hotarâre si atunci când exista riscul corespunzator pentru echipamentul de munca respectiv. Echipamentele de munca trebuie sa fie instalate, dispuse si utilizate de asa maniera încât sa permita reducerea riscurilor pentru utilizatorii acestora si pentru ceilalti lucratori, de exemplu facând astfel încât sa existe spatiu suficient între elementele mobile ale echipamentelor de munca si elementele fixe sau mobile din spatiul de munca si ca toata energia ori substanta utilizata sau produsa sa poata sa fie furnizata si/sau evacuata de maniera sigura.
1.2. Montarea si demontarea echipamentelor de munca trebuie sa fie realizate de maniera sigura, în special prin respectarea instructiunilor furnizate de fabricant.
1.3. Echipamentele de munca care, în timpul utilizarii, pot sa fie expuse descarcarilor electrice trebuie sa fie protejate prin dispozitive sau cu masuri adecvate împotriva efectelor trasnetului.

2. Dispozitii de utilizare a echipamentelor de munca mobile, cu sau fara autopropulsie

2.1. Conducerea echipamentelor de munca autopropulsate este rezervata numai lucratorilor care au fost instruiti adecvat pentru conducerea sigura a acestora.
2.2. Daca un echipament de munca este manevrat într-o zona de munca, trebuie sa fie stabilite si respectate reguli de circulatie adecvate.
2.3. Trebuie sa fie luate masuri organizatorice pentru a evita ca lucratorii care se deplaseaza pe jos sa nu se gaseasca în zona de operare a echipamentelor de munca autopropulsate. Daca prezenta lucratorilor care se deplaseaza pe jos este necesara pentru buna executare a lucrarilor, trebuie sa fie luate masuri adecvate pentru a evita ca acestia sa fie accidentati de catre echipamente.
2.4. Transportul lucratorilor pe echipamentele de munca mobile actionate mecanic nu este autorizat decât daca au fost prevazute amplasamente sigure în acest scop. Daca lucrarile trebuie sa fie efectuate în timpul deplasarii, viteza trebuie sa fie adaptata, în functie de cât este necesar.
2.5. Echipamentele de munca mobile prevazute cu un motor cu ardere interna nu trebuie sa fie utilizate în zonele de munca daca nu este garantata o cantitate suficienta de aer, astfel încât sa nu existe riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.

3. Dispozitii de utilizare a echipamentelor de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor

3.1. Observatii generale
3.1.1. Echipamentele de munca demontabile sau mobile folosite la ridicarea sarcinilor trebuie sa fie utilizate de asa maniera încât sa garanteze stabilitatea echipamentului de munca pe durata utilizarii în toate conditiile previzibile, luându-se în considerare natura solului.
3.1.2.
3.1.2.1. Ridicarea lucratorilor nu este permisa decât cu echipamente de munca si dispozitive prevazute în acest scop.
3.1.2.2. Fara a se aduce atingere prevederilor art. 6 din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, în mod exceptional, echipamentele neprevazute pentru ridicarea lucratorilor pot sa fie utilizate în acest scop, cu conditia sa fie luate masuri adecvate pentru a se asigura securitatea, în conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale care prevad o supraveghere corespunzatoare.
3.1.2.3. În timpul prezentei lucratorilor pe echipamentul de munca folosit pentru ridicarea sarcinilor, la postul de conducere trebuie sa fie asigurata prezenta permanenta. Lucratorii care sunt ridicati trebuie sa dispuna de un mijloc de comunicare sigur. Trebuie sa fie prevazuta evacuarea acestora în caz de pericol.
3.1.3. Doar daca acest lucru nu este necesar pentru buna desfasurare a lucrarilor, trebuie sa fie luate masuri pentru ca lucratorii sa nu fie prezenti sub sarcinile suspendate. Este interzisa deplasarea sarcinilor suspendate deasupra locurilor de munca neprotejate în care lucratorii sunt prezenti în mod curent. În aceasta eventualitate, daca buna desfasurare a lucrarilor nu poate fi asigurata în alt mod, trebuie sa fie elaborate si aplicate proceduri adecvate.
3.1.4. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie alese în functie de sarcinile care se manipuleaza, distantele dintre punctele de prindere ale acestora, dispozitivele de prindere si conditiile atmosferice, tinându-se seama de modul si de configuratia de legare. Ansamblurile dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie marcate vizibil pentru a permite utilizatorului sa le cunoasca caracteristicile, atunci când acestea nu sunt demontate dupa utilizare.
3.1.5. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie depozitate de asa maniera încât sa se garanteze ca acestea nu se vor deteriora sau degrada.
3.2. Echipamente de munca folosite la ridicarea sarcinilor neghidate
3.2.1. Daca doua sau mai multe echipamente de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de munca astfel încât câmpul lor de actiune se intersecteaza, trebuie sa fie luate masuri adecvate pentru a se preveni ciocnirea între sarcini si/sau între elemente ale echipamentelor de munca.
3.2.2. În timpul utilizarii unui echipament de munca mobil folosit pentru ridicarea sarcinilor neghidate trebuie sa fie luate masuri adecvate pentru a se preveni bascularea, rasturnarea si, daca este cazul, deplasarea si alunecarea acestuia. Trebuie sa fie verificata executarea corespunzatoare a acestor masuri.
3.2.3. Daca operatorul unui echipament de munca folosit la ridicarea sarcinilor neghidate nu poate observa întregul traseu al sarcinii nici direct, nici prin intermediul unor dispozitive auxiliare care furnizeaza informatiile necesare, atunci o persoana competenta trebuie sa fie desemnata sa comunice cu operatorul pentru a-l ghida si trebuie sa fie luate masuri organizatorice pentru a se evita ciocnirile sarcinilor susceptibile sa puna în pericol lucratorii.
3.2.4. Lucrarile trebuie sa fie organizate de asa maniera încât atunci când lucratorul agata sau desprinde o sarcina cu mâna, aceste operatii sa poata fi efectuate în conditii de securitate deplina, în special prin pastrarea de catre acest lucrator a comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului.
3.2.5. Toate operatiunile de ridicare trebuie sa fie planificate corect, supravegheate de o maniera adecvata si efectuate astfel încât sa protejeze securitatea lucratorilor. În special, daca o sarcina trebuie sa fie ridicata simultan de doua sau mai multe echipamente de munca folosite la ridicarea sarcinilor neghidate, trebuie sa fie stabilita si aplicata o procedura pentru a se asigura buna coordonare a operatorilor.
3.2.6. Daca echipamentele de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate nu pot retine sarcinile în cazul unei defectari partiale sau totale a sistemului de alimentare cu energie, trebuie sa fie luate masuri adecvate pentru a se evita expunerea lucratorilor la riscurile corespunzatoare. Sarcinile suspendate nu trebuie lasate fara supraveghere, cu exceptia cazului în care accesul în zona periculoasa este împiedicat si daca sarcina a fost agatata si este mentinuta în conditii de securitate deplina.
3.2.7. Utilizarea în aer liber a echipamentelor de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate trebuie interzisa atunci când conditiile meteorologice se deterioreaza pâna la punctul în care se pericliteaza utilizarea în conditii de securitate a acestora, expunând astfel lucratorii la riscuri. Pentru a se evita riscurile pentru lucratori trebuie sa fie luate masuri adecvate de protectie, destinate în special împiedicarii rasturnarii echipamentului de munca.

4. Dispozitii de utilizare a echipamentelor de munca puse la dispozitie pentru lucrari temporare la înaltime

4.1. Dispozitii generale
4.1.1.
4.1.1.1. Daca, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale art. 3 din hotarâre, lucrarile temporare la înaltime nu pot sa fie executate de o maniera sigura si în conditii ergonomice adecvate de pe o suprafata adecvata, trebuie sa fie alese cele mai potrivite echipamente de munca pentru a se asigura si a se mentine conditii de munca sigure. Trebuie sa se acorde prioritate masurilor de protectie colectiva în raport cu masurile de protectie individuala. Dimensionarea echipamentului de munca trebuie sa fie adaptata la natura lucrarilor care urmeaza sa fie executate si a constrângerilor previzibile si sa permita circulatia fara pericol.
4.1.1.2. Cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de lucru temporare la înaltime trebuie sa fie ales în functie de frecventa de circulatie, de înaltimea la care trebuie sa se ajunga si de durata de utilizare. Alegerea facuta trebuie sa permita evacuarea în caz de pericol iminent. Trecerea, într-un sens sau în altul, între mijlocul de acces si platforme, plansee sau pasarele nu trebuie sa creeze riscuri suplimentare de cadere.
4.1.2. Scarile nu pot sa fie utilizate ca posturi de lucru la înaltime decât în conditiile în care sau tinând cont de pct. 4.1.1 utilizarea altor echipamente de munca mai sigure nu se justifica din cauza nivelului redus de risc si din cauza fie a duratei scurte de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale locului de munca respectiv, care nu se pot modifica de catre angajator.
4.1.3. Tehnicile de acces si de pozitionare cu ajutorul frânghiilor nu pot sa fie utilizate decât în conditiile în care, tinând seama de evaluarea riscului, lucrarea în cauza poate sa fie executata de o maniera sigura si în care utilizarea unui alt echipament de munca mai sigur nu este justificata. Tinându-se cont de evaluarea riscului si în special în functie de durata lucrarilor si de constrângerile de natura ergonomica, trebuie sa fie prevazut un scaun dotat cu accesoriile corespunzatoare.
4.1.4. În functie de tipul de echipament de munca selectat pe baza dispozitiilor punctelor precedente, trebuie sa fie luate masurile adecvate de reducere a riscurilor pentru lucratori, inerente respectivului tip de echipament. Daca este necesar trebuie sa fie prevazuta instalarea dispozitivelor de protectie împotriva caderilor. Aceste dispozitive trebuie sa aiba o structura corespunzatoare si sa fie suficient de solide pentru a împiedica sau opri caderile de la înaltime si a preveni, în masura în care este posibil, ranirea corporala a lucratorilor. Dispozitivele de protectie colectiva pentru evitarea caderilor nu pot sa fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari.
4.1.5. Când executarea unei anumite lucrari necesita îndepartarea temporara a unui dispozitiv de protectie colectiva împotriva caderilor, trebuie sa se ia masuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate sa fie efectuata fara adoptarea prealabila a acestor masuri. Odata ce lucrarea respectiva este terminata, definitiv sau temporar, dispozitivele de protectie colectiva trebuie sa fie remontate pentru a se evita caderile.
4.1.6. Lucrarile temporare la înaltime pot sa fie efectuate numai atunci când conditiile meteorologice nu pericliteaza securitatea si sanatatea lucratorilor.
4.2. Dispozitii specifice de utilizare a scarilor
4.2.1. Scarile trebuie sa fie amplasate de asa maniera încât sa se asigure stabilitatea lor în timpul utilizarii. Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel încât treptele sa ramâna în pozitie orizontala. Scarile suspendate sunt fixate de o maniera sigura si, cu exceptia scarilor din frânghie, în asa fel încât sa nu poata fi deplasate si sa fie evitate orice miscari de balans.
4.2.2. Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie împiedicata în timpul utilizarii fie prin fixarea partii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin orice alte solutii cu eficacitate echivalenta. Scarile de acces trebuie sa fie de o lungime suficienta, astfel încât acestea sa se prelungeasca dincolo de nivelul de acces, cu exceptia cazului în care au fost luate alte masuri pentru a se garanta o fixare sigura. Scarile compuse din mai multe elemente asamblate, cum ar fi scarile articulate sau scarile culisante, trebuie sa fie utilizate de asa maniera încât imobilizarea diferitelor elemente unele în raport de altele sa fie asigurata. Scarile mobile trebuie sa fie imobilizate înainte de urcarea pe acestea.
4.2.3. Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera încât sa permita lucratorilor sa dispuna, în orice moment, de o prindere cu mâna si de un sprijin sigur. În special, daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa împiedice mentinerea unei prinderi cu mâna sigure.
4.3. Dispozitii specifice de utilizare a schelelor
4.3.1. Atunci când breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau când configuratiile structurale avute în vedere nu sunt prevazute de acesta, trebuie sa fie realizat un calcul de rezistenta si de stabilitate, cu exceptia cazului în care schela este asamblata în conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta.
4.3.2. În functie de complexitatea schelei alese, un plan de montare, de utilizare si de demontare trebuie sa fie întocmit de catre o persoana competenta. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat cu elemente referitoare la detaliile specifice ale schelei în cauza.
4.3.3. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate împotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant sau alt mijloc cu eficacitate echivalenta, iar suprafata de sprijin trebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta. Stabilitatea schelei trebuie sa fie asigurata. Deplasarea inopinata a schelelor mobile în timpul lucrului la înaltime trebuie sa fie prevenita prin intermediul dispozitivelor adecvate.
4.3.4. Dimensiunile, forma si dispunerea planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate naturii lucrarii care urmeaza sa fie executata si adaptate la sarcinile ce urmeaza a fi suportate si sa permita lucrul si circulatia de o maniera sigura. Planseele unei schele trebuie sa fie montate de asa maniera încât componentele sa nu poata sa se deplaseze în cazul unei utilizari normale. Niciun gol periculos nu trebuie sa existe între componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie colectiva împotriva caderii.
4.3.5. Atunci când anumite parti ale unei schele nu sunt gata de întrebuintare, ca de exemplu în timpul montarii, demontarii sau modificarilor, aceste parti trebuie semnalizate cu ajutorul unor semnale de avertizare a pericolului general, în conformitate cu dispozitiile nationale care transpun Directiva 92/58/CEE, si trebuie delimitate în mod corespunzator prin obstacole fizice care sa împiedice accesul în zona periculoasa.
4.3.6.
4.3.6.1. Schelele nu pot sa fie montate, demontate sau modificate substantial decât sub supravegherea unei persoane competente si de catre lucratori care au fost instruiti adecvat si conform operatiilor avute în vedere, care se refera la riscurile specifice în conformitate cu art. 10 din hotarâre, si vizând în special:
a) întelegerea planului de montare, de demontare si de modificare a schelei în cauza;
b) securitatea în timpul montajului, al demontajului si al modificarii schelei în cauza;
c) masurile de prevenire a riscurilor de cadere a persoanelor sau a obiectelor;
d) masurile de securitate în cazul schimbarii conditiilor meteorologice care ar putea afecta negativ securitatea schelei în cauza;
e) conditiile în materie de sarcini admise;
f) orice alt risc pe care operatiile de montare, de demontare si de modificare îl pot cuprinde.
4.3.6.2. Persoana care supravegheaza si lucratorii implicati trebuie sa aiba la dispozitie planul de montare, de utilizare si de demontare mentionat la pct. 4.3.2, în special orice instructiuni pe care le-ar putea cuprinde.
4.4. Dispozitii specifice de utilizare a tehnicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul frânghiilor
4.4.1. La utilizarea tehnicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul frânghiilor trebuie respectate urmatoarele conditii:
a) sistemul trebuie sa cuprinda cel putin doua frânghii ancorate separat, una constituind mijlocul de acces, de coborâre si de sprijin (frânghia de lucru), iar cealalta, mijlocul de asigurare (frânghia de securitate);
b) lucratorii trebuie sa fie dotati cu o centura complexa adecvata, sa o utilizeze si sa fie legati prin intermediul acesteia de frânghia de securitate;
c) frânghia de lucru trebuie sa fie prevazuta cu un mecanism de coborâre sau de urcare sigur si sa cuprinda un sistem autoblocant care sa împiedice caderea utilizatorului în cazul în care acesta pierde controlul miscarilor. Frânghia de securitate trebuie sa fie echipata cu un dispozitiv mobil de oprire a caderii, care însoteste lucratorul în timpul deplasarii;
d) uneltele si celelalte accesorii pe care le utilizeaza un lucrator trebuie sa fie legate de centura complexa sau de scaunul lucratorului ori sa fie atasate printr-un alt mijloc adecvat;
e) lucrul trebuie sa fie corect organizat si supravegheat, astfel încât lucratorul sa poata sa primeasca imediat primul ajutor în caz de accident;
f) lucratorii în cauza trebuie, în conformitate cu art. 10 din hotarâre, sa beneficieze de o instruire adecvata si specifica operatiilor avute în vedere, în special în privinta procedurilor de salvare.
4.4.2. În conditii exceptionale în care, tinând cont de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua frânghii ar conduce la un lucru mai periculos, poate fi permisa utilizarea unei singure frânghii în conditiile în care au fost luate masurile adecvate pentru asigurarea securitatii, în conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale.