HOTARÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare.
Art. 2
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotarâre.
Art. 3
În sensul prezentei hotarâri, prin manipularea manuala a maselor se întelege orice tip de transport sau sustinere a unei mase de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare.
CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorilor
Art. 4
Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori.
Art. 5
În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori, angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implica manipularea manuala a acestor mase, luând în considerare elementele de referinta prevazute în anexa nr. 1.
Art. 6
În toate cazurile în care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea sa fie cât mai sigura si cu risc cât mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea:
a)sa evalueze, în prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
b)sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de masuri corespunzatoare, având în vedere caracteristicile mediului de munca si cerintele activitatii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
Art. 7
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 si 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.
CAPITOLUL III: Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
Art. 8
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati despre toate masurile ce trebuie puse în practica în aplicarea prezentei hotarâri, cu privire la protectia securitatii si sanatatii.
(2)Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii generale si, ori de câte ori este posibil, informatii precise cu privire la:
a)greutatea maselor;
b)centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încarcat excentric.
Art. 9
Fara a aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc, în plus, o formare adecvata si informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se expun, în special daca aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 si 2.
Art. 10
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotarâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.
CAPITOLUL IV: Sanctiuni
Art. 11
Încalcarea prevederilor prezentei hotarâri atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit Legii nr. 319/2006.
Art. 12
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 13
– Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 14
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotarâre.
Art. 15
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special dorsolombare, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
ANEXA Nr. 1:
ELEMENTE DE REFERINTA1) [art. 5, art. 6 lit. a) si b) si art. 9 din hotarâre]
1.Caracteristicile masei
Manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, daca masa este:
– prea grea sau prea mare;
– greu de mânuit si de prins;
– instabila sau cu un continut ce risca sa se deplaseze;
– pozitionata astfel încât necesita sustinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunchi sau cu flexia ori rasucirea trunchiului;
– susceptibila sa produca leziuni lucratorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale, în special în cazul unei coliziuni.
2.Efortul fizic necesar
Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, daca:
– este prea intens;
– nu poate fi realizat decât printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
– poate sa antreneze o deplasare brusca a masei;
– este realizat atunci când corpul se afla într-o pozitie instabila.
3.Caracteristicile mediului de munca
Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, în special de afectiuni dorsolombare, daca:
– nu exista suficient spatiu liber, în special pe verticala, pentru realizarea activitatii;
– solul prezinta denivelari, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încaltamintea lucratorului;
– locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o înaltime sigura sau într-o pozitie de lucru confortabila;
– solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
– solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
– temperatura, umiditatea sau circulatia aerului este necorespunzatoare.
4.Cerinte ale activitatii
Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, daca implica una sau mai multe dintre urmatoarele cerinte:
– efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicita în special coloana vertebrala;
– perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
– distante prea mari pentru ridicare, coborâre sau transport;
– ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.
_____
1) În vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiti factori prezentati în anexele nr. 1 si 2.
ANEXA Nr. 2:
FACTORI INDIVIDUALI DE RISC1) [art. 7 si 9 din hotarâre]
Lucratorul este expus unor riscuri daca:
– este necorespunzator din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca respectiva;
– poarta îmbracaminte, încaltaminte sau alte efecte personale necorespunzatoare;
– nu are cunostinte sau instruire suficienta ori adecvata.
_____
1) În vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiti factori prezentati în anexele nr. 1 si 2.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 713 din data de 21 august 2006