HOTARÂRE nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, asa cum este definit la art. 4.
Art. 2
Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica:
a)mijloacelor de transport utilizate în afara întreprinderii si/sau unitatii sau locurilor de munca din interiorul mijloacelor de transport;
b)santierelor temporare sau mobile;
c)industriilor extractive;
d)vaselor de pescuit;
e)câmpurilor, padurilor si altor terenuri care apartin unei întreprinderi agricole sau forestiere, dar sunt situate în afara ariei cladirilor întreprinderii.
Art. 3
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate domeniului prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice din prezenta hotarâre.
Art. 4
În sensul prezentei hotarâri, prin loc de munca se întelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat în cladirile întreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si/sau a unitatii la care lucratorul are acces în cadrul desfasurarii activitatii.
Art. 5
Se considera ca un lucrator lucreaza în conditii de izolare atunci când nu are contact vizual si comunicare verbala directa cu alti lucratori, în cele mai multe cazuri pentru o perioada de timp mai mare de o ora, si când nu este posibil sa i se acorde ajutor imediat în caz de accident sau când se afla într-o situatie critica.
Art. 6
Locurile de munca utilizate pentru prima data dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexa nr. 1.
Art. 7
Locurile de munca aflate deja în folosinta înainte de data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexa nr. 2.
CAPITOLUL II: Obligatii generale
Art. 8
În scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia toate masurile ca:
a)sa fie pastrate în permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise;
b)sa fie realizata întretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor si dispozitivelor, în special a celor mentionate în anexele nr. 1 si 2, iar orice neconformitati constatate si susceptibile de a afecta securitatea si sanatatea lucratorilor sa fie corectate cât mai curând posibil;
c)sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzator locului de munca, echipamentele si dispozitivele, în special cele mentionate la pct. 6 din anexa nr. 1 si la pct. 6 din anexa nr. 2;
d)sa fie cu regularitate întretinute si verificate echipamentele si dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminarii pericolelor, în special cele prevazute în anexele nr. 1 si 2.
Art. 9
Atunci când locurile de munca sufera modificari, extinderi si/sau transformari dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificari, extinderi si/sau transformari sunt în concordanta cu cerintele minime corespunzatoare prevazute în anexa nr. 1.
CAPITOLUL III: Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Art. 10
Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucratorilor, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati cu privire la toate masurile ce trebuie luate în domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca.
Art. 11
Personalul care lucreaza în conditii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la:
a)manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate si accesibilitate);
b)riscurile de accidentare si modul de actiune în caz de aparitie a acestora;
c)comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al aparitiei unei situatii critice;
d)utilizarea echipamentului individual de protectie;
e)primul ajutor;
f)utilizarea sistemului de supraveghere si de legatura cu exteriorul.
Art. 12
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotarâre trebuie sa se desfasoare în conformitate cu prevederile art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.
CAPITOLUL IV: Sanctiuni
Art. 13
Încalcarea prevederilor prezentei hotarâri atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, potrivit Legii nr. 319/2006.
Art. 14
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 15
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 16
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
-****-
Prezenta hotarâre transpune Directiva 1989/654/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut IoanSeres
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1: CERINTE MINIME de securitate si sanatate pentru locurile de munca utilizate pentru prima data conform art. 6 din hotarâre
1.Observatie preliminara
Obligatiile mentionate în prezenta anexa se aplica ori de câte ori caracteristicile locului de munca, activitatea, împrejurarile sau un risc impun acest lucru.
2.Stabilitate si rezistenta
Cladirile care adapostesc locuri de munca trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare naturii utilizarii lor.
3.Instalatii electrice
Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel încât sa nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie.
Lucratorii trebuie sa fie protejati împotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta.
Proiectarea, constructia si alegerea materialului si dispozitivelor de protectie trebuie sa tina seama de tensiunea nominala, influenta conditiilor externe si de competenta lucratorilor care au acces la partile componente ale instalatiei.
4.Cai si iesiri de urgenta
4.1.Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramâna în permanenta libere si sa conduca în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spatii sigure.
4.2.În caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si în conditii cât mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru.
4.3.Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta depind de utilizare, de echipament si de dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.
4.4.Usile de iesire în caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie încuiate sau fixate astfel încât sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta. Usile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.
4.5.Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie plasata în locurile corespunzatoare.
4.6.Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie încuiate.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel încât sa poata fi utilizate în orice moment fara dificultate.
4.7.Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica.
5.Detectarea si prevenirea incendiilor
5.1.În functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este cazul, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.
5.2.Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si simplu de manevrat.
Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzatoare.
6.Ventilatia locurilor de munca în spatii închise
6.1.La locurile de munca în spatii închise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
În cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut în stare de functionare.
Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
6.2.Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel încât sa nu creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.
Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminata fara întârziere.
7.Temperatura în încaperi
7.1.În timpul programului de lucru, temperatura din încaperile ce cuprind posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinându-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
7.2.Temperatura în camerele de odihna, în încaperile pentru personalul de serviciu permanent, în grupurile sanitare, în cantine si în încaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor încaperi.
7.3.Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive la locurile de munca, în functie de natura muncii si de locul de munca.
8.Iluminatul natural si artificial
8.1.În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.
8.2.Instalatiile de iluminat din încaperile cu posturi de lucru si de pe caile de acces si de circulatie trebuie amplasate în asa fel încât sa nu existe riscul de accidentare a lucratorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat.
8.3.Locurile de munca în care lucratorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de întrerupere a iluminatului artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de o intensitate suficienta.
9.Pardoseli, pereti, plafoane si acoperisuri ale încaperilor
9.1.Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri înclinate periculoase si trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
Încaperile care cuprind posturi de lucru trebuie sa fie izolate termic în mod corespunzator, tinându-se seama de tipul de întreprindere si de activitatea fizica a lucratorilor.
9.2.Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din încaperi trebuie sa fie curatate si renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
9.3.Peretii transparenti sau translucizi, în special peretii despartitori realizati integral din sticla, din încaperi sau din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar si construiti din materiale securizate sau sa fie separati de aceste posturi de lucru si cai de circulatie, pentru a preveni intrarea în contact a lucratorilor cu peretii si ranirea cauzata de spargerea lor în bucati.
9.4.Accesul pe acoperisurile construite din materiale cu rezistenta insuficienta trebuie permis numai daca exista echipamente care sa asigure executarea lucrarii în conditii de securitate.
10.Ferestre si luminatoare
10.1.Lucratorii trebuie sa aiba posibilitatea sa deschida, sa închida, sa regleze sau sa fixeze ferestrele, luminatoarele si ventilatoarele în conditii de securitate. Când sunt deschise, acestea trebuie pozitionate si fixate astfel încât sa nu constituie un pericol pentru lucratori.
10.2.Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie concepute în raport cu echipamentul sau trebuie prevazute cu dispozitive care sa permita curatarea lor fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta munca sau pentru lucratorii prezenti în cladire sau în jurul acesteia.
11.Usi si porti
11.1.Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele care se folosesc la constructia acestora sunt determinate de natura si utilizarea încaperilor sau incintelor.
11.2.Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la înaltimea vederii.
11.3.Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.
11.4.Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt construite dintr-un material securizat si daca exista pericolul ca lucratorii sa fie raniti în cazul spargerii unei usi sau porti, suprafetele trebuie sa fie protejate împotriva spargerii.
11.5.Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice iesirea de pe sine si caderea lor.
11.6.Usile si portile care se deschid în sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice caderea lor.
11.7.Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie sa fie marcate corespunzator.
Trebuie sa fie posibila deschiderea lor din interior în orice moment, fara ajutor special.
Trebuie sa fie posibila deschiderea usilor atunci când locurile de munca sunt ocupate.
11.8.În vecinatatea imediata a oricaror porti destinate în principal circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi pentru pietoni, cu exceptia cazului în care utilizarea de catre pietoni a acestor porti nu prezinta un pericol; astfel de usi trebuie sa fie marcate clar si degajate în permanenta.
11.9.Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte un risc de accidentare pentru lucratori.
Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, daca nu se deschid automat în cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica, sa poata fi deschise manual.
12.Caile de circulatie – zone periculoase
12.1.Caile de circulatie, inclusiv treptele, scarile fixe, cheiurile si rampele de încarcare trebuie sa fie amplasate si dimensionate astfel încât sa asigure un acces usor, sigur si adecvat pentru pietoni si vehicule fara a pune în pericol lucratorii aflati în vecinatatea acestor cai de circulatie.
12.2.Caile utilizate pentru circulatia pietonala si/sau pentru transportul intern trebuie sa fie dimensionate în concordanta cu numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie sa fie asigurate distantele minime de securitate pentru pietoni.
12.3.Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
12.4.Atunci când echipamentele din încaperi si utilizarea acestora impun protectia lucratorilor, caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar.
12.5.Daca locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste locuri trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati în aceste zone.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda în zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie marcate clar.
13.Masuri specifice pentru scari rulante si transportoare
Scarile rulante si transportoarele trebuie sa functioneze în conditii de securitate.
Acestea trebuie prevazute cu dispozitive de securitate necesare si dotate cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat.
14.Cheiuri si rampe de încarcare
14.1.Cheiurile si rampele de încarcare trebuie sa corespunda dimensiunilor încarcaturilor care se transporta.
14.2.Cheiurile de încarcare trebuie sa aiba cel putin un punct de iesire.
Daca este posibil din punct de vedere tehnic, docurile care depasesc o anumita lungime trebuie sa aiba câte un punct de iesire la fiecare capat.
14.3.Rampele de încarcare trebuie sa fie sigure pentru a preveni caderile lucratorilor.
15.Dimensiunile încaperilor si volumul de aer în încaperi – libertatea de miscare la postul de lucru
15.1.Încaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, o înaltime si un volum de aer suficiente, care sa permita lucratorilor sa îsi îndeplineasca sarcinile de munca fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul acestora.
15.2.Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie sa fie calculate astfel încât sa permita lucratorilor sa aiba suficienta libertate de miscare pentru a-si îndeplini sarcinile de munca.
Daca acest lucru nu este posibil din motive specifice postului de lucru, lucratorul trebuie sa aiba suficienta libertate de miscare în apropierea postului sau de lucru.
16.Încaperi pentru odihna
16.1.Daca securitatea sau sanatatea lucratorilor, în special datorita tipului activitatii sau prezentei unui numar mare de angajati, impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie încaperi pentru odihna usor accesibile.
Aceasta prevedere nu se aplica daca lucratorii sunt angajati în birouri sau în încaperi de lucru similare care ofera posibilitati echivalente de relaxare în timpul pauzelor.
16.2.Încaperile pentru odihna trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si scaune cu spatar corespunzator numarului de lucratori.
16.3.În încaperile pentru odihna trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.
16.4.Daca orele de lucru sunt cu regularitate si frecvent întrerupte si nu exista o încapere pentru odihna, trebuie sa fie asigurate alte încaperi în care lucratorii sa poata sta în timpul unor astfel de întreruperi, ori de câte ori este necesar pentru securitatea sau sanatatea lor.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.
17.Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie culcat în conditii corespunzatoare.
18.Instalatii sanitare
18.1.Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
18.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte îmbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.
18.1.2. Vestiarele trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa îsi încuie îmbracamintea în timpul programului de lucru.
Daca este cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru îmbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru vestimentatia si efectele personale.
18.1.3. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si femei.
18.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare în sensul primului paragraf al pct. 18.1.1, trebuie prevazut pentru fiecare lucrator un loc în care sa îsi tina îmbracamintea personala sub cheie.
18.2.Dusuri si chiuvete
18.2.1. Trebuie prevazute pentru lucratori dusuri corespunzatoare si în numar suficient, daca acest lucru este impus de natura activitatii sau din motive de sanatate.
Trebuie prevazute sali de dusuri separate sau o utilizare separata a salilor de dusuri pentru barbati si pentru femei.
18.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de încapatoare încât sa permita fiecarui lucrator sa îsi faca toaleta fara sa fie deranjat si în conditii de igiena corespunzatoare.
Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta rece si calda.
18.2.3. Atunci când dusurile nu sunt necesare în sensul primului paragraf al pct. 18.2.1, trebuie sa fie prevazute chiuvete cu apa curenta (si cu apa calda, daca este necesar) adecvate si în numar suficient si care sa fie amplasate în apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
Din motive de decenta, trebuie sa existe chiuvete separate sau sa fie asigurata utilizarea separata a acestora pentru barbati si pentru femei.
18.2.4. Daca încaperile cu dusuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie sa existe o cale usoara de comunicare între ele.
18.3.Cabine de WC-uri si chiuvete în apropierea posturilor de lucru, a încaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri sau chiuvete, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete.
Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si pentru femei sau utilizarea separata a acestora.
19.Încaperi pentru acordarea primului ajutor
19.1.În functie de dimensiunile spatiilor de lucru, de tipul de activitate desfasurata si de frecventa accidentelor, trebuie sa fie asigurate una sau mai multe încaperi pentru acordarea primului ajutor.
19.2.Încaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalatii si dispozitive indispensabile pentru primul ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.
Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
19.3.De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil în toate locurile unde conditiile de lucru o cer.
Acest echipament trebuie sa fie marcat corespunzator si sa fie usor accesibil.
20.Lucratori cu dizabilitati
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu dizabilitati, daca este necesar.
Aceasta prevedere se aplica în special în ceea ce priveste usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, WC-urile si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu dizabilitati.
21.Locuri de munca în aer liber (dispozitii speciale)
21.1.Posturile de lucru, caile de circulatie si alte zone sau instalatii în aer liber, utilizate sau ocupate de lucratori în cursul activitatii lor, trebuie sa fie organizate astfel încât pietonii sau vehiculele sa circule în conditii de securitate.
Prevederile pct. 12, 13 si 14 se aplica, de asemenea, cailor de circulatie principale aflate în perimetrul întreprinderii (cai de circulatie care conduc la posturi de lucru fixe), cailor de circulatie utilizate pentru întretinerea curenta si supravegherea instalatiilor întreprinderii si spatiilor de încarcare. Prevederile pct. 12 se aplica, de asemenea, locurilor de munca în aer liber.
21.2.Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzator cu un sistem de iluminat artificial, daca lumina naturala nu este suficienta.
21.3.Când lucratorii sunt angajati la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cât posibil astfel încât acestia:
a)sa fie protejati împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar, împotriva caderii obiectelor;
b)sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c)sa îsi poata parasi posturile de lucru rapid în eventualitatea vreunui pericol sau sa poata primi rapid asistenta;
d)sa nu poata aluneca sau cadea.
22.Locuri de munca în conditii de izolare (dispozitii speciale)
22.1.Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii care lucreaza în conditii de izolare.
22.2.Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de munca în conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea:
a)constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
b)periodic automat (radio-telefon, telefon);
c)periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi si monitor).
23.Principii ergonomice
23.1.Dimensiunea locului de munca se realizeaza în functie de particularitatile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum si de dimensiunile si caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de miscarile si deplasarile lucratorului în timpul activitatii, de distantele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor, ca si de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.
23.2.Eliminarea pozitiilor fortate, nenaturale, ale corpului lucratorului si asigurarea posibilitatilor de modificare a pozitiei în timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic si prin utilizarea echipamentelor de munca care respecta prevederile reglementarilor în vigoare.
23.3.Locurile de munca la care se lucreaza în pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute corespunzator caracteristicilor antropometrice si functionale ale organismului uman, precum si activitatii care se desfasoara, corelându-se înaltimea scaunului cu cea a planului de lucru.
23.4.La locurile de munca unde se lucreaza în pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula, mijloace pentru asezarea lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).
23.5.Echipamentele de munca, mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient pentru sprijinirea comoda si stabila a membrelor inferioare în timpul activitatii, cu posibilitatea miscarii acestora.
23.6.Înaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste în functie de distanta optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de marimea efortului membrelor superioare.
23.7.Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului, precum si a miscarilor foarte ample ale bratelor, trebuie luate masuri de organizare corespunzatoare a fluxului tehnologic, de manipulare corecta a materiilor prime si a produselor la echipamentele de munca la care lucratorul intervine direct.
ANEXA Nr. 2: CERINTE MINIME de securitate si sanatate pentru locurile de munca aflate deja în folosinta, dupa cum se mentioneaza în art. 7 din hotarâre
1.Observatie preliminara
Obligatiile mentionate în prezenta anexa se aplica ori de câte ori caracteristicile locului de munca, activitatea, împrejurarile sau un risc impun acest lucru.
2.Stabilitate si rezistenta
Cladirile care adapostesc locuri de munca trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare naturii utilizarii lor.
3.Instalatii electrice
Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucratorii trebuie sa fie protejati în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta.
Instalatiile electrice si dispozitivele de protectie trebuie sa corespunda tensiunii nominale, conditiilor exterioare si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
4.Cai si iesiri de urgenta
4.1.Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramâna în permanenta libere si sa conduca în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spatii sigure.
4.2.În caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si în conditii cât mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru.
4.3.Trebuie sa existe un numar corespunzator de cai de salvare si iesiri de urgenta.
4.4.Usile de iesire în caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.
Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie încuiate sau fixate astfel încât sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.
4.5.Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie amplasata în locurile corespunzatoare.
4.6.Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie încuiate.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel încât sa poata fi utilizate în orice moment fara dificultate.
4.7.Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica.
5.Detectarea si prevenirea incendiilor
5.1.În functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este necesar, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.
5.2.Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de manevrat.
Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzatoare.
6.Ventilatia locurilor de munca în spatii închise Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca în spatii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
În cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut în stare de functionare.
Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
7.Temperatura în încaperi
7.1.În timpul programului de lucru, temperatura din încaperile ce contin posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinându-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
7.2.Temperatura în camerele de odihna, încaperile pentru personalul de serviciu permanent, în încaperile sanitare, în cantine si în încaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor încaperi.
8.Iluminatul natural si artificial
8.1.În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.
8.2.Locurile de munca în care lucratorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta.
9.Usi si porti
9.1.Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la înaltimea vederii.
9.2.Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.
10.Zone periculoase
Daca locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, în masura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati în aceste zone.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda în zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie marcate clar.
11.Încaperi si zone pentru odihna
11.1.Daca securitatea sau sanatatea lucratorilor, în special datorita tipului activitatii sau prezentei unui numai mai mare de angajati decât cel prevazut, impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie încaperi pentru odihna usor accesibile sau zone pentru odihni corespunzatoare.
Aceasta prevedere nu se aplica daca lucratorii sun angajati în birouri sau în încaperi de lucru similare car ofera posibilitati echivalente de relaxare în timpul pauzelor.
11.2.Încaperile si zonele pentru odihna trebui prevazute cu mese si scaune cu spatar.
11.3.În încaperile si zonele pentru odihna trebuie luai masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.
12.Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie 5 aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie culcat în conditii corespunzatoare.
13.Instalatii sanitare
13.1.Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte 13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte îmbracaminte de lucru speciala si daca, din motive sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa schimbe într-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile si sa aiba capacitate suficienta.
13.1.2. Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa îsi încuie îmbracamintea personala în timpul programului de lucru.
Daca este cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru îmbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia si efectele personale.
13.1.3. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.
13.2.Dusuri, cabine de WC-uri si chiuvete
13.2.1. Locurile de munca trebuie dotate astfel încât lucratorii sa aiba în apropierea lor:
– dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;
– locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-uri si chiuvete.
13.2.2. Dusurile si chiuvetele trebuie prevazute cu apa curenta rece (si apa calda, daca este necesar).
13.2.3. Trebuie prevazute dusuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a dusurilor pentru barbati si pentru femei.
Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a cabinelor de WC-uri pentru barbati si pentru femei.
14.Echipamente de prim ajutor
Locurile de munca trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor.
Echipamentele trebuie sa fie marcate corespunzator si sa fie usor accesibile.
15.Lucratori cu dizabilitati
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu dizabilitati, daca este necesar.
Aceasta prevedere se aplica în special în ceea ce priveste usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, WC-urile si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu dizabilitati.
16.Circulatia pietonilor si vehiculelor
Locurile de munca în spatii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii si vehiculele sa poata circula în conditii de securitate.
17.Locuri de munca în aer liber (dispozitii speciale)
Când lucratorii sunt angajati la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cât posibil astfel încât acestia:
a)sa fie protejati împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar, împotriva caderii obiectelor;
b)sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c)sa îsi poata parasi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau sa poata primi rapid asistenta;
d)sa nu poata aluneca sau cadea.
18.Locuri de munca în conditii de izolare (dispozitii speciale)
18.1.Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii care lucreaza în conditii de izolare.
18.2.Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de munca în conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea:
a)constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
b)periodic automat (radio-telefon, telefon);
c)periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi si monitor).
19.Principii ergonomice
19.1.Dimensionarea locului de munca se realizeaza în functie de particularitatile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum si de dimensiunile si caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de miscarile si deplasarile lucratorului în timpul activitatii, de distantele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor, ca si de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.
19.2.Eliminarea pozitiilor fortate, nenaturale, ale corpului lucratorului si asigurarea posibilitatilor de modificare a pozitiei în timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic si prin utilizarea echipamentelor de munca care respecta prevederile reglementarilor în vigoare.
19.3.Locurile de munca la care se lucreaza în pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute corespunzator caracteristicilor antropometrice si functionale ale organismului uman, precum si activitatii care se desfasoara, corelându-se înaltimea scaunului cu cea a planului de lucru.
19.4.La locurile de munca unde se lucreaza în pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula, mijloace pentru asezarea lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).
19.5.Echipamentele de munca, mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient pentru sprijinirea comoda si stabila a membrelor inferioare în timpul activitatii, cu posibilitatea miscarii acestora.
19.6.înaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste în functie de distanta optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de marimea efortului membrelor superioare.
19.7.Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului, precum si a miscarilor foarte ample ale bratelor, trebuie luate masuri de organizare corespunzatoare a fluxului tehnologic, de manipulare corecta a materiilor prime si a produselor la echipamentele de munca la care lucratorul intervine direct.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 739 din data de 30 august 2006